Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Milí rodičia,

dňa 16.12. 2019 sa uskutoční združenie rodičov a priateľov školy so začiatkom o 17.00. hod. Prosíme rodičov, aby si prípadné nejasnosti ohľadom prospechu detí prišli odkonzultovať už teraz, pretože je to posledné ZRPŠ pred polročnou klasifikáciou. Riešiť otázku prospechu dva dni pred pedagogickou klasifikačnou poradou je už neskoro. Ďakujem za pochopenie a tešíme sa na spoločné stretnutie.

vedenie školy

 

Srdečná vďaka všetkým deťom a ich rodičom, ktorí prispeli do Mikulášskej zbierky pre deti zo sociálne slabších rodín. Iniciátorka podujatia pani Slávka Vydarená 6. decembra prevzala z rúk vedenia školy škatule sladkostí, z ktorých nezisková organizácia Maják nádeje pripraví deťom v Košickom kraji štedré balíčky. Bohatú nádielku sme pred odovzdaním odfotografovali.

Ďakujeme za Vašu empatiu a spolupatričnosť !

V piatok 29. novembra 2019  v rámci 71. koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie celý štvrtý ročník našej základnej školy navštívil PRVÚ HUDOBNÚ AKADÉMIU. Slovenský komorný orchester pre poslucháčov – žiakov zúčastnených škôl  zahral diela slovenských skladateľov Juraja Jartima, Martina Petríka a Mariána Kittnera. Deti sa bližšie zoznámili s programovou hudbou, atmosféra koncertu bola veľmi príjemná. Už teraz sa  tešíme na ďalšie pokračovanie stretnutí s hudbou  v novom roku 2020.

Mgr. Pokorná Dagmar

Mesiace november a december sme sa v ZŠ spoločne s preventistkou OR PZ v Senci por. Mgr. Michaelou Petrášovou venovali prevencii. Spolu 7 tried prvého aj druhého stupňa sa naučilo niečo nové z dopravnej výchovy a pripomenulo si nástrahy šikany, diskriminácie, predsudkov, sociálnych sietí, vandalizmu či zneužívania drog a alkoholu. Por. Petrášová žiakom tiež priblížila prácu polície a spoločne hľadali bezpečné spôsoby správania sa, aby žiaci predišli nebezpečenstvám okolo seba. 

Mgr. Hanušková Martina, školská psychologička   a  Mgr. Baková Alena, koordinátorka prevencií

 

 

Pri príležitosti Svetového dňa odstránenia násilia voči ženám (25.11.) sa v utorok 26.11. uskutočnila beseda so žiačkami deviateho ročníka, prostredníctvom ktorej sa naučili rozpoznať znaky násilného správania a osvojili si, kam je možné sa obrátiť pre pomoc. Preventistka por. Mgr. Michaela Petrášová z OR PZ v Senci zaujímavo rozprávala o zážitkoch z policajnej praxe a ochotne zodpovedala aj zvedavé otázky.

Mgr. Hanušková Martina, školská psychologička   a  Mgr. Baková Alena, koordinátorka prevencií

 

Vo štvrtok 5. decembra 2019 Vás srdečne pozývame na oficiálne otvorenie nového bloku F Základnej školy Dunajská Lužná / v budove bývalého poľnohospodárskeho družstva na Košariskej ulici 192/42/. Otvorenie začína o 10.00 hod. pred budovou, kde Vás privíta starosta obce p. Štefan Jurčík a pani riaditeľka školy Iveta Slobodníková. Po prestrihnutí pásky si prítomní budú môcť prezrieť priestory novej školy.

Využite možnosť nahliadnuť do miestností, v ktorých naši prváci aj druháci trávia väčšinu času.

 

                  Organizátori podujatia

 

 

Milí rodičia a priatelia školy,

ako každý rok aj teraz sa naša škola zapája do Mikulášskej zbierky sladkostí pre deti zo sociálne slabších rodín na východnom Slovensku. Záštitu nad zbierkou má naša mamička pani Vydarená s manželom. Zbierku organizujeme na podnet neziskovej organizácie Maják nádeje, ktorá nám z odovzdávania sladkostí poslala fotografie. Svoje dobrovoľné sladké darčeky / keksy, cukríky, čokolády atď./ môžu deti alebo rodičia vložiť do škatúľ alebo vreciek, ktoré budú k dispozícii v každom bloku ráno i poobede od 3.12 do 6.12. 2019/piatok/.

Vopred ďakujeme za deti, ktoré v tomto predvianočnom čase potešíte.

vedenie školy

 

Od 1. septembra 2019  do 1. decembra 2019 prebieha dvanásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky. Kampaň je zameraná na mladého človeka, na poskytnutie a zvýšenie jeho odborných vedomostí o téme AIDS/HIV, ale aj na prevenciu látkových a nelátkových závislostí.

Do kampane sa zapojila i naša základná škola. Prostredníctvom školského rozhlasu sme žiakov oboznámili s blížiacim sa Medzinárodným dňom boja proti AIDS, ktorým je 1. december, pričom sme ich nezabudli informovať o hlavnom posolstve a význame kampane. O problematike sme diskutovali aj na hodinách občianskej výchovy, triednických hodinách, na besedách s pani policajtkou, školskou pani psychologičkou aj psychológmi z Centra pre psychologicko-pedagogické poradenstvo a prevenciu - CPPPaP v Senci. Na chodbe sme inštalovali nástenku s informačnými letákmi a plagátmi.  V telocvični sme so žiakmi prvého stupňa vytvorili nádhernú živú červenú stužku.

Mgr. Alena Baková
koordinátorka pre prevencie

Milí rodičia a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na II. zasadnutie rady školy, ktoré sa uskutoční dňa 02. decembra 2019 o 18. 00 hod. v E – bloku ZŠ.

JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
predseda rady školy

Pozvánka, PDF

Obec Dunajská Lužná informuje rodičov detí a žiakov, ktorí sa stravujú diétne a vedia to preukázať lekárskou správou od špecialistu a zároveň nie sú prihlásení na odber stravy zo Školskej jedálne v Dunajskej Lužnej, a preto majú stravu pripravenú v domácich podmienkach, že môžu podať do 15.12.2019 žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre dieťa odkázané zo zdravotných dôvodov na diétne stravovanie na obecnom úrade v Dunajskej Lužnej osobne cez stránkové dni do podateľne, príp. poštou na adresu: Obecný úrad Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná. Tlačivo žiadosti bude k dispozícii aj na https://www.dunajskaluzna.sk/tlaciva/obecny-urad-dunajska-luzna/ v rubrike „Dotácie“.

Rodičia, ktorí už žiadosť podali, opätovne žiadať úrad nemusia. Povinní sú však bezodkladne písomne nahlásiť tunajšiemu úradu akúkoľvek zmenu, najneskôr do 15. decembra bežného roka.

                                                                                                                      Obecný úrad Dunajská Lužná

 Žiadosť, PDF

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút