Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Jesenné hodiny biológie v 6.A sa nesú aj v duchu poznávania rastlín, o ktoré sa človek na vidieku, ale aj v mestách stará. Pestuje ich pre ich užitočnosť alebo krásu. Žiaci priniesli na jednu takúto hodinu  plody rôznych druhov zeleniny zo svojich úžitkových záhrad, aby na malej improvizovanej výstavke prezentovali svoje poznatky: o druhovom zaradení zeleniny, jej pestovaní, dôležitosti pre zdravie človeka i o možnostiach využitia v maminej kuchyni.Takmer všetci žiaci sa aktívne zapojili a prispeli tak k spestreniu vyučovania.

                                                                                                                  Ing. Jana Čúzyová

 

 

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia rodičov na triednych schôdzkach ZRPŠ  8.10.2018 udeľujem dňa 29.10.2018 riaditeľské voľno.

Odôvodnenie: Vzhľadom k tomu, že utorok 30.október je vyhlásený za mimoriadny sviatok, kedy si pripomíname 100. výročie vzniku Československej republiky, ostáva pondelok 29.október jediným pracovným dňom v týždni. Preto riaditeľka školy dala návrh, aby rodičia sami rozhodli, či chcú alebo nechcú v tento deň pre žiakov voľný deň. Veľkou väčšinou rodičia vyhlásenie riaditeľského voľna odobrili.

S pozdravom Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

 

V zmysle zverejnenej výzvy na webovom sídle ZŠ Dunajská Lužná bola do doplňujúcej voľby člena RŠ ako zástupcu rodičov prijatá prihláška:

Meno a priezvisko:   Mgr. Daniel Mikloško, PhD.

Povolanie:  riaditeľ Domovského vzdelávacieho centra  n. o., Dunajská Lužná

Rodič: štvrtáčky a prváka

Motív členstva: V práci s dospievajúcou mládežou a mládežou, ktorá opúšťa brány detských domov mám ako riaditeľ domovského centra bohaté pedagogické skúsenosti. Ako konzervatorista mám aj skúsenosti s kultúrou a spevom  s mnohými kontaktmi , ktoré by mohli oživiť aj školský program našich detí. Na rozvoji ZŠ Dunajská Lužná mi záleží. Chcel by som aj členstvom v RŠ k tomu aktívne prispieť.

Doplňujúce voľby sa uskutočnia po plenárnom zasadnutí ZRPŠ dňa 08. 10. 2018 (pondelok).

PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka ZŠ Dunajská Lužná

 

Vážení rodičia!
Na základe oznámenia od JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka, predsedu RŠ, Vás informujem, že dňom 17. 09. 2018 v zmysle ustanovenia § 25 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (ďalej len "zákon č. 596/2003 Z. z.") a podľa čl.5 ods. 6 písm. b) Štatútu Rady školy pri Základnej škole Dunajská Lužná skončilo členstvo v RŠ p. Kataríne Kučerovej, zvolenej zástupkyne rodičov v Rade školy pri Základnej škole Dunajská Lužná ("ukončenie členstva v RŠ vzdaním sa členstva"). Z tohto dôvodu v zmysle § 25 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. v spojení s ustanovením § 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z. z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení a ich organizačnom a finančnom zabezpečení a v zmysle čl. 6 Štatútu Rady školy
                                                         

 VYZÝVAM

rodičov žiakov ZŠ, ktorí chcú činnosťou a členstvom prispieť k činnosti Rady školy, aby do 05. 10. 2018 (piatok) do 10. 00 hod. zaslali na emailovú adresu ZŠ (email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.) svoju prihlášku do doplňujúcej voľby člena rady školy, v ktorej uvediete: meno a priezvisko, povolanie, kontakt, v ktorej triede máte dieťa, čím by ste chceli pomôcť členstvom v rade školy. Doplňujúce voľby sa uskutočnia po plenárnom zasadnutí ZRPŠ dňa 08. 10. 2018 (pondelok).


PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka ZŠ Dunajská Lužná

 

Milí rodičia a žiaci,

vedúca školskej jedálne oznamuje žiakom, ktorí stratili čip, aby nahlásili stratu čipu svojim triednym učiteľom. Nový čip si môžu prevziať u vedúcej školskej jedálne od budúceho týždňa, t.j. od pondelka 1. 10. 2018. Rodičia žiakov prvého ročníka si môžu identifikačný čip do elektronického systému výdaja stravy prevziať už zajtra t.j. 28.9. 2018 u vedúcej školskej jedálne. 

 

Alžbeta Némethová
vedúca školskej jedálne

 

Rada školy pri ZŠ v Dunajskej Lužnej považuje za dôležité informovať všetkých, ktorých zastupuje a háji záujmy (žiakov, rodičov, učiteľov a zamestnancov ZŠ), že na základe jej žiadosti bol na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dunajská Lužná dňa 25. 09. 2018 prerokovaný bod: "Informácia o štádiu prestavby ZŠ Biely dom". V tomto bode prijalo OZ uznesenie, že pri kontrolných dňoch počas realizácie tohto projektu budú okrem poslancov OZ prizývaní aj zástupcovia vedenia ZŠ  a Rady školy. Veľmi dôležitou informáciou však bola odpoveď na otázku, kedy sa začne samotná prestavba budovy, resp. kedy preberie vysúťažená stavebná firma stavenisko. Týmto dňom je 27. september 2018.Rada školy verí, že tento pre ZŠ existenčný projekt už bude len napredovať a jeho realizácia sa úspešne skončí v stanovenom termíne 9 mesiacov v zmysle Zmluvy o dielo č. 4/2018 a budova bude slúžiť svojmu účelu na začiatku školského roka 2019/20.

za členov RŠ
JUDr. Mgr.Pavol Adamčiak, predseda RŠ

 

Milí rodičia a žiaci,

v priloženom súbore máte k dispozícii harmonogram krúžkov v školskom roku 2018/2019.

HARMONOGRAM, PDF

 Dňa 21.9. 2018 sa uskutoční účelové cvičenie v prírode. Zúčastnia sa ho žiaci II.stupňa . Žiaci s alergiami ostávajú doma.

 

Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame na plenárnu schôdzu ZRPŠ, ktorá sa uskutoční dňa 8.10.2018 o 17,30 hod. v B-bloku ZŠ. 
Po skončení plenárnej schôdze sa budú konať krátke triedne schôdzky, na ktorých sa budú voliť zástupcovia tried do rady rodičov.
Tešíme sa na Vašu účasť!
 
Michaela Bednárová, predsedníčka ZRPŠ
Mgr. Pavol Adamčiak, predseda rady školy
PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy
 
 
 

Milí rodičia a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na XVII. zasadnutie rady školy.

Pozvánka, PDF

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)