Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Milí rodičia a žiaci,

v priloženom letáku máte k dispozícii potrebné informácie k jazykovému pobytu na Malte.

LETÁK, PDF

 

Testovanie piatakov T5

Pokyny k testovaniu T5 v šk. roku 2018/2019

V stredu 21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2018) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2018/2019. Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Pokyny k testovaniu T5 v šk. roku 2018/2019

Dátum testovania:

 1. november 2018 ( streda)

Organizátor:

Testovanie T5- 2018 organizuje NÚCEM / Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania/ z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Ciele testovania:

Cieľom testovania je porovnať výkony žiakov v testovaných predmetoch a na základe výsledkov žiakov poskytnúť spätnú väzbu školám o ich úrovni v porovnaní s ostatnými školami na Slovensku.

Kognitívne úrovne :

Matematika

 1. Zapamätanie– uložiť a vybaviť si vedomosti z dlhodobej pamäti
 2. Porozumenie – konštruovať význam na základe informácií získaných prostredníctvom ústneho, písomného alebo grafického vyjadrenia
 3. Aplikácia – realizovať a použiť určitý postup v danej situácii
 4. Analýza – rozložiť celok na časti a určiť, aký je vzájomný vzťah častí, ktoré časti k sebe patria, aká je ich celková štruktúra a aký majú účel
 5. Hodnotenie – posúdiť podľa daných kritérií

Slovenský jazyk a literatúra

 1. Zapamätanie – poznávanie a rozpoznávanie, vybavovanie
 2. Porozumenie – interpretácia, usudzovanie, porovnávanie, dedukcia, vysvetľovanie, dokazovanie
 3. Aplikácia – postupu na riešenie problému, implementácia
 4. Analýza – rozlišovanie, usporiadanie, prisudzovanie
 5. Hodnotenie – určovanie, vyvodzovanie

Vzdelávací obsah :

Matematika 

 1. Čísla, premenné a počtové výkony s číslami 
 2. Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 
 3. Geometria a meranie 
 4. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 
 5. Logika, odôvodnenie, dôkazy 
 6. Kontext reálneho života 
 7. Matematický kontext

Slovenský jazyk a literatúra

 1. Jazyk a komunikácia
 2. Komunikácia a sloh 
 3. Čítanie a literatúra
 4. Úlohy na čítanie s porozumením

Čas riešenia testov:

Matematika- 60 minút

Slovenský jazyk a literatúra- 60 minút

Počet testových úloh:

Matematika- 30 testových úloh

Slovenský jazyk a literatúra- 30 testových úloh

Forma testových úloh:

papierová

Matematika- úlohy s krátkou číselnou odpoveďou - 20 úloh, úlohy s výberom odpovede z možností A,B,C,D, z ktorých je vždy iba jedna správna - 10 úloh

Slovenský jazyk a literatúra- úlohy s výberom odpovede z možností A,B,C,D, z ktorých je vždy iba jedna správna - 20 úloh, úlohy s krátkou odpoveďou - 10 úloh

Príprava na T5-2018:

Žiaci absolvujú elektronické testy vhodné na prípravu na T5-2018 zo všetkých testovaných predmetov.

Riaditeľské voľno:

21.november 2018 ( streda) - pre žiakov 1.a 2. stupňa.

Dôvod: Z organizačných dôvodov súvisiacich s testovaním žiakov  5. ročníka T 5 – 2018. 

Žiaci, vrátane piatakov sú z obedov hromadne odhlásení. Kto má záujem o obed, môže sa individuálne prihlásiť v školskej jedálni do 16.11.2018.

Organizácia testovania:

Viac informácií nájdete na www.nucem.sk

Všetkým piatakom prajeme pri testovaní veľa šťastia !      

Mgr. Alena Baková
koordinátor testovania T5- 2018

          

 

Milí rodičia a žiaci,

Od pondelka 19.11.2018 bude mať školský autobus novú zastávku. Zastávka bude na jestvujúcej trase autobusu, na ulici Sadová, v mieste križujúcom Jabloňovú ulicu.Touto zastávkou bude autobus bližšie k deťom, aby sa skrátila ich cesta k zastávke.

Prikladáme aj mapku pre lepšiu predstavu. Zastávka bude v mieste krížika.

MAPA

 

 

Milí rodičia,

 v súvislosti s riaditeľským voľnom, ktoré bude dňa 21.11. 2018, Vám oznamujem , aby sa žiaci, ktorí majú záujem v ten deň obedovať, prihlásili na obed u vedúcej školskej jedálne do 16.11. 2018. 

 

Na výletnej riečnej lodi na trase Budapešť - Rotterdam je pán Igor Klimenko ako doma. Otec našej prváčky ochotne zavítal medzi našich žiakov 6.-9.ročníka, aby im zo svojej neobyčajnej námorníckej profesie vyrozprával množstvo nevšedných zážitkov a zaujímavostí. Nielen o špecifikách svojej práce, ale aj o podmienkach, záludnostiach aj pôvabe riečnej plavby, krásach i jedinečnosti okolitej krajiny.
Po 2 týždňoch sme so žiakmi urobili bleskovú reflexiu. Behom 120 sekúnd mali napísať, čo si z rozprávania zapamätali. Takto cez kľúčové slová má obsah besedy v pamäti uchovaný Matej Šurka z 9.A:
"Rieka, plat, koruny, loď, deti, kapitán, lodná služba, motor, Nemecko, Holandsko, Európa, jedlo, voda, noc, elektrina, GPS, monitory, hrady, prechádzky po meste, zámky, Viedeň, škola na lodi, telocvičňa na lodi, kamene, vrtuľa, náraz, lode, mosty, akvadukty, Gabčíkovo, vodné nádrže, Dunaj, Bulharsko, Turecko, eurá, uniforma, oblek, teplo, ryby, 700 dní, kapitánsky kurz, Noemova archa, selfie s loďou, ľudia, manželka, displej, plavba, prístav, výťah pre lode, most, Francúzsko, dovolenka, Slovensko, Banská Bystrica, Bratislava, lietadlo, letisko, palivo, benzín, nafta, litre, tony, kilogramy, váha, 22000, 200000, 4 týždne, 2 týždne, vietor, alkohol, čln, video, fotky, výrivka, Čierny les, prameň, víkend, pasažieri, cestujúci, bicykle, výlety, príroda, vlny, stavby, kormidlo, autá, kilometre, čas, hodiny, Amsterdam"  
Adam Zubaj zo 7.A svoje spomienky pretavil do týchto pozoruhodných hesiel: "3 x vyšší plat ako na Slovensku; 2 kotvy; v noci sú tvoje oči radar; most pre lode; výťah pre lode; číslo na boku lode znamená rozmery; 2 týždňová cesta z Budapešti do Amsterdamu stoji okolo 5 tisíc eur;  keď sa pokazí vrtuľa, tak sa vymieňa 2-3 hodiny; loď tankuje 50 tisíc litrov nafty, loď stojí cca 3-5 miliónov eur; keď je loď v plavebnej komore,  tak má od betónu 20 cm; ak chcete byť prvý kapitán musíte pribrať:)
Ďakujeme za ochotu pánovi Klimenkovi. Oceňujeme tiež disciplinovaných pozorných poslucháčov - našich vnímavých žiakov.
 
Podujatie pre školu zorganizoval: RNDr. P. Paľaga
učiteľ geografie

Riaditeľka školy plánuje v zmysle § 150 ods. 5  školského zákona  vyhlásiť v školskom roku 2018/2019 riaditeľské  voľno v týchto dňoch:

 1./ 21. november 2018 (streda) -  pre žiakov 1. aj 2. stupňa.

Dôvod: Z organizačných dôvodov súvisiacich s testovaním žiakov  5. ročníka T 5 – 2018. 

Žiaci sú hromadne odhlásení z obedov, v prípade záujmu sa prihlásia u vedúcej školskej jedálne.

 

V októbri  naši tretiaci  vymenili školu za bazén v X Bionicu v Šamoríne a pani učiteľky za trénerov plávania. Cieľom tejto veľmi atraktívnej výmeny bolo získať základné plavecké zručnosti vo vode aj pod vodou. Celý týždeň usilovne trénovali, vyskúšali aj tobogány a dokonca si v posledný deň zahrali vodné pólo.

Pokročilí plavci sa zdokonalili v  plaveckých štýloch. Úspechom kurzu bolo, že menej smelí tretiaci prekonali strach z vody a mali z toho dobrý pocit. 

Pekné prostredie, milí tréneri, to všetko prispelo k nezabudnuteľnému zážitku z tretej triedy.

Ing. Štellerová Zuzana

 

Prvé dva mesiace sa šiestaci učili na dejepise o praveku a vývine človeka. Ku koncu témy si mali na úlohu pripraviť ľubovoľný praveký výrobok, ktorý na hodine odprezentovali spolužiakom i pani učiteľke Ambrusovej. Všetci vedeli vysvetliť, na čo ich výrobok mohol slúžiť, ako a z čoho si ho mohol človek v praveku vyrobiť. Na záver hodiny si spravili spoločnú fotografiu či selfie, ktorá poslúži ako historický prameň alebo inšpirácia pre ďalšie generácie žiakov.
 
Mgr. Ambrusová
 

5.novembra 2018 sa žiaci 5.ročníka zúčastnia prípravy na testovanie - elektronické testovanie e-T5-2018. Obsahové zameranie a štruktúra testov je porovnateľná s testami riadneho termínu Testovania 5-2018, ktoré sa uskutoční papierovou formou 21. novembra 2018. Testovanie začnú triedy 5.A, 5.B o 7.50 hod. Výsledky testov budú rodičom oznámené, nie sú však započítavané do celkového hodnotenia predmetu.

Eva Érséková
vyučujúca informatiku

 

Na začiatku školského roka k nám zavítal agility klub SKIPER s p. Valériou Mosnou a jej deťmi. Priniesli nám na ukážku 2 krásnych psíkov a ich talenty. Psy nám predviedli svoje schopnosti vrátane behu cez prekážky a presnosť, s akou počúvali svojho pána. Vyhrali už niekoľko súťaží a stále sa zlepšujú. Prvý psík, borderská kólia s menom Gini, sa ukázala v najlepšom svetle. Všetky prekážky prekonala „ľavou zadnou“ a jej úspechy v súťažiach sú evidentné. Druhý psík s menom Kira sa ešte len učí zdolávať všetky prekážky, ale ide jej to už veľmi dobre. Deti na ukážky pozerali so zatajeným dychom, prežívali každý jeden skok so psíkmi a tlieskali im. Po predvedení programu mali deti priestor na diskusiu a pýtali sa cvičiteľov rôzne otázky.

Na záver sme všetci spoločne zhodnotili, že je veľmi náročné cvičiť takýchto psíkov tak, aby patrične poslúchali a vedeli prejsť celú určenú trasu. Prajeme celému klubu ešte množstvo výhier a úspešných tréningov.

Mária Kundláková
vychovávateľka

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)