Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Vedenie ZŠ Dunajská Lužná oznamuje rodičom budúcich prvákov, že z dôvodu aktuálnych preventívnych opatrení sa odkladá plánované ZRPŠ týkajúce sa zápisu do 1. ročníka ZŠ.

O náhradnom termíne plánovaného ZRPŠ a prípadnej zmene termínu zápisu
do 1. ročníka Vás budeme informovať na našej webovej stránke, prípadne obecným rozhlasom.

Za porozumenie a spoluprácu ďakujeme.

                                                         Vedenie ZŠ Dunajská Lužná

Milí rodičia, žiaci a zamestnanci,

v priloženom linku máte k dispozícii usmernenie ministerky školstva zo dňa 12.3. 2020.

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

vedenie školy

Milí rodičia,

v priloženom linku máte k dispozícii informáciu o OČR.

tlačivo OČR, PDF

link: https://www.cas.sk/clanok/955049/zatvorene-skoly-a-skolky-rodicia-deti-si-mozu-uplatnit-narok-na-osetrovne

vedenie školy

Krízový výbor obce Dunajská Lužná pod vedením starostu obce Štefana Jurčíka na zasadnutí dňa 9.marca 2020 rozhodol, že z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu bude vo všetkých školských zariadeniach obce Dunajská Lužná vyhlásené voľno z dôvodu karantény, a to od utorka 10.3. 2020 do utorka 17.3. 2020 vrátane. Nariadenie sa týka ZŠ, MŠ, ZUŠ, školskej jedálne, mimoškolských  aktivít - krúžkov, športových oddielov, ale aj verejných zhromaždení.

V pondelok 16.3. sa uskutoční následné stretnutie krízového štábu, ktorý podľa situácie rozhodne, či sa karanténne voľno predĺži až do piatku budúceho týždňa.

Je neefektívne, ak škola vyhlási voľno, ale deti sa budú stretávať na iných aktivitách.  Nemusia síce ochorieť, ale môžu byť prenášačmi vírusu. Preto žiadame rodičov, aby zamedzili stretávaniu sa detí vo voľnom čase a dodržiavali preventívne opatrenia.

Vzhľadom k tomu, že škola má voči žiakom určité vzdelávacie záväzky, vyzvali sme žiakov, aby  každý deň sledovali portál www.bezkriedy.sk, kde  im budú vyučujúci posielať zadania na jednotlivé predmety pre daný deň v čase do 9.00 hod. ráno. Žiaci sú povinní tieto úlohy vypracovať. Dôvodom je nestratiť vzdelávaciu kontinuitu počas karantény. Dobrať učivo šiestich vyučovacích dní je aj pre vyučujúcich aj pre žiakov náročné a stresujúce.

O každej zmene Vás budeme včas informovať prostredníctvom webovej stránky školy, fb stránky a internetovej žiackej knižky.

Plne chápeme, že niektorí rodičia budú mať veľké problémy,  ako sa postarať o deti počas krízového režimu, avšak  vždy je  lepšie riešiť túto situáciu karanténou, ako sa obávať o zdravie rodinného príslušníka.

Za pochopenie ďakujeme. Za vedenie školy PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

Vedenie ZŠ Dunajská Lužná zodpovedne pristupuje k najnovším informáciám ohľadom šírenia nákazy koronavírusom v Slovenskej republike. Aj my chceme  zodpovedne chrániť zdravie našich žiakov a zamestnancov.Na jednej strane je touto zodpovednosťou pokojné hľadanie opatrení bez šírenia akejkoľvek paniky z medializovaných informácií, na druhej strane je to zodpovedná konzultácia s príslušnými orgánmi, s ktorými vedenie ZŠ musí kooperovať akékoľvek ďalšie rozhodnutia a zavedené opatrenia. Ide predovšetkým o usmernenia Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva, školských nadriadených orgánov a zriaďovateľa  základnej školy, ktorým je obec Dunajská Lužná.Vedenie ZŠ po konzultáciách s nimi bude zodpovedne informovať o ďalších opatreniach  prostredníctvom webovej a facebookovej stránky školy.

PaedDr.Iveta Slobodníková
riaditeľka ZŠ

Vážení rodičia, žiaci a zamestnanci základnej školy

v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 vydalo Ministerstvo školstva usmernenie pre školy a školské zariadenia.

Charakteristika koronavírusu:

Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie- vírusovú pneumóniu. Ide o kvapôčkovú infekciu. Všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj klasickej chrípky sú- teplota nad 38 °C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Inkubačný čas pri tomto koronavíruse sa uvádza doba 2 až 14 dní. V priemere je to 6 dní.

       1.V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva, boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

 1. V prípade, že sa objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:
 • ostať doma, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
 • v prípade, že lekár rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
 • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť že osoba ostane v domácej karanténe,

Ochranné preventívne opatrenia:

 • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd
 • použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu
 • nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami
 • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša
 • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú horúčku, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.
 1. Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky a boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. Pokiaľ sa u žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia.

Na základe zaslaných informácií Vám oznamujem:

 1. zamestnanci boli oboznámení o preventívnych opatreniach na pedagogickej rade,
 2. žiaci základnej školy boli oboznámení o preventívnych opatreniach prostredníctvom školského rozhlasu, webovej stránky školy, fb stránky školy, internetovej žiackej knižky
 3. rodičia boli o preventívnych opatreniach oboznámení prostredníctvom mailu, webovej stránky školy, fb stránky školy, internetovej žiackej knižky

 

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

 

Už druhýkrát vo februári 2020, konkrétne v piatok 28. 02. 2020, zasadla pracovná skupina pre rekonštrukciu budovy bloku G Základnej školy Dunajská Lužná, ktorá bola zriadená uznesením Obecného zastupiteľstva Dunajská Lužná č. 2019/09-17 zo dňa  29. 10. 2019. Zasadnutia sa zúčastnili: Štefan Jurčík (starosta obce Dunajská Lužná), Magdaléna Hanuliaková (prednostka OcÚ Dunajská Lužná), Ing.Norbert Hudák a Ing. Vladimír Píš (referát investičnej výstavby OcÚ Dunajská Lužná), PaedDr. Iveta Slobodníková (riaditeľka ZŠ Dunajská Lužná) a JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak (predseda RŠ). Oproti minulému stretnutiu na začiatku februára 2020 boli architektmi Ing. Mariánom Daučíkom a Ing. Štefanom Hricom prítomným členom pracovnej skupiny podrobnejšie predstavené nákresy jednotlivých častí plánovanej budovy bloku G (suterén, prízemie,1. poschodie, 2. poschodie). V predložených stavebných nákresoch boli už konkrétne riešené jednotlivé časti a predmety, dôležité pre chod školského zariadenia, a to  nielen v zmysle zákonných predpisov, ale najmä pri zohľadnení požiadaviek vedenia ZŠ. Prítomní členovia pracovnej skupiny sa aktívne vyjadrovali k návrhom architektov, pričom niektoré  vychádzali aj z aktuálnych trendov architektúry (napr. presvetlenie poschodí, strecha so zeleňou). Počas viac ako hodinového stretnutia si architekti zapísali viacero návrhov od prítomných členov komisie, ktoré môžu vylepšiť funkčnosť jednotlivých priestorov ďalšieho budúceho bloku ZŠ. Zo strany architektov bolo potvrdené, že v rámci plánovaného časového horizontu by mala byť projektová dokumentácia pripravená do konca marca 2020 na následné vybavovanie stavebného povolenia. Predstavitelia obce Dunajská Lužná  (starosta, určení poslanci,referent investičnej výstavby OcÚ) sa aj v mesiaci marec 2020 spolu s architektmi zúčastnia na ďalších konzultáciách na Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK), aby tento projekt rozšírenia kapacity ZŠ Dunajská Lužná mohol byť financovaný z fondov a výziev EÚ.


 Text a foto: JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, predseda RŠ

 

Vedenie ZŠ Dunajská Lužná srdečne pozýva  rodičov budúcich prvákov na rodičovské združenie, ktoré sa bude týkať zápisu do 1.  ročníka.

Stretnutie sa uskutoční dňa 25.3.2020 o 17,00 hod. v školskej jedálni.

Program stretnutia:

 

 1. Privítanie
 2. Informácie o zápise
 3. Učebné pomôcky do 1. ročníka
 4. Vyzdvihnutie tlačív potrebných k zápisu
 5. Diskusia
 6. Individuálne konzultácie.

 

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

                                                             Vedenie ZŠ Dunajská Lužná

 

Milí rodičia a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na II. zasadnutie rady školy.

POZVÁNKA, PDF

 

V utorok 25. 2. 2020 žiaci 8. B a 8. C navštívili Múzeum mesta Bratislavy s výstavou Dymová hora, súčasného českého umelca Eposa 257. Výstava približuje život ľudí bez domova, ktorú dopĺňa inštalácia Bývanie je (nám) drahé prinášajúca širší pohľad na tému náročnej dostupnosti bývania.  

Výstavu dopĺňa inštalácia Bývanie je (nám) drahé rozširujúca chápanie nedostupnosti bývania. Aj ľudia bez domova niekedy svoj domov mali. Porozumenie ich skúsenosti a procesu, ktorý k strate domova vedie, je kľúčové nielen pre empatickejšie spolunažívanie rôznych skupín žijúcich v meste, ale aj pre strategické riešenie univerzálnej potreby bývania.  

Asistovaná prehliadka výstavy Dymová hora vyvrcholila v interaktívnej podobe "živou knižnicou". Tento interaktívny model je založený na autentických rozprávaniach príbehov v podaní herečiek a hercov Divadla bez domova. Žiaci dostali príležitosť zorientovať sa v problematike a nájsť cesty na pomoc ľuďom bez domova.

To, že išlo o emocionálne veľmi silný zážitok, potvrdzujú aj reflexie našich 2 žiačok Nicole a Kataríny, obe z 8.C:

Môj najsilnejší zážitok

Mojím najsilnejším zážitkom bolo stretnutie zo Zuzanou, nazývanou aj Zaja. Jej príbeh síce neobsahoval časť, kedy ostala na ulici bez domova a rodiny, ale aj napriek tomu bol silný. Uvedomila som si, aké máme šťastie. Neriešime problémy tak vážneho typu ako napríklad práve Zaja. Keď rozprávala ,v očiach mala bolesť, zlé spomienky, strach z minulosti, ale najviac v nej svietilo šťastie, radosť zo života a dobrá  pozitívna nálada. Najviac ma chytilo za srdce a prinútilo ma rozmýšľať o tom, čo povedala: “Chcela by som vyštudovať psychológiu a pomáhať ľuďom, dostať sa z takej situácie, v akej som bola ja.“ Bolo pre mňa nádherné vidieť, ako chce pomôcť psychicky narušeným ľuďom aj napriek tomu, že si tým sama prešla. Prešla si schizofréniou, je to duševné ochorenie, pri ktorom má chorá osoba problém odlíšiť, čo je skutočnosť a čo len jeho vlastná myšlienka, predstava. Musí byť neuveriteľne ťažké prechádzať si niečím takým a o to viac ma chytilo za srdce to, ako Zaja uvažuje, chce pomôcť aj napriek tomu, že je to ťažké. Veľmi ma zaujala aj jej láska k zvieratám. Jej príbeh obsahuje najmä lásku k zvieratám, bráva si psíkov do dočasnej starostlivosti, aby im zabezpečila pokojný a bezpečný domov aspoň na danú dobu. Jej príbeh bol smutný, ale skončil sa šťastne. Momentálne prežíva nový život plný radosti. Som neskutočne šťastná za to, že som mala možnosť ju spoznať, prajem jej veľa šťastia do života a veľa radostných zážitkov. 

Nicole

Dymová Hora - reflexia výstavy


Môj najsilnejší zážitok z Dymovej hory bol, keď sme prišli do knižnice a mali sme možnosť vybrať si, pri ktorej knihe chceme sedieť. Ďalší najsilnejší zážitok bol pre mňa taktiež, keď nám tí ľudia rozprávali o svojom živote, čo prežili a ako si musia zarábať na živobytie .Bolo to veľmi zaujímavé, ale zároveň aj hrozné. Otvorenosť tých ľudí bola úžasná. Veľmi ma zaujalo to, že títo ľudia sa snažili otvoriť úplne cudzím ľuďom, povedať im svoje životné príbehy a hlavne to, že sa snažili rozprávať o veciach, čo prežili, aj keď to pre nich bolo bolestivé a ťažké.


Katarína

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút