Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Základná škola Dunajská Lužná

Informácia o ďalšej organizácii vyučovania v základnej škole

 

Na základe informácií od zástupcu obce a zástupcu stavebnej firmy, ktorá rekonštruuje tzv. Biely dom, sme sa dozvedeli, že termín ukončenia prác a kolaudácie budovy sa predlžuje. Keďže aj napriek kritickej situácii chceme pre našich žiakov zabezpečiť plnohodnotné vyučovanie, vedenie školy urobilo organizačné zmeny tak, aby mali všetky ročníky vyučovanie v budovách základnej školy a nemuselo  dávať deťom riaditeľské voľná.

 • Vyučovanie sa uskutoční podľa stáleho rozvrhu, ktorý rodičom odošlú triedni učitelia.
 • Žiaci vyšších ročníkov, ktorým hrozilo opakované riaditeľské voľno, budú mať pridelené triedy v súčasných jazykových a počítačových učebniach.
 • Všetci žiaci 1. stupňa zostávajú v tých istých triedach, v ktorých sa učili prvý týždeň.
 • Na vstupných dverách bloku A, B, D – telocvičňa -  sa  nachádza rozpis tried danej budovy.
 • Na dverách do tried budú nové označenia tried.
 • Keďže všetky učebne budú obsadené, z kapacitných dôvodov sa nebudú cudzie jazyky, náboženská, etická výchova a informatika deliť na skupiny.
 • ŠKD bude pracovať v doterajšom režime, oddelenia zostávajú v rovnakých triedach.
 • Organizácia prihlasovania a odhlasovania žiakov na obedy je v kompetencii výhradne školskej jedálne ako samostatného právneho subjektu, preto sa, prosím, v prípade potreby neobracajte na triednych učiteľov alebo na vedenie základnej školy, ale na vedenie školskej jedálne. Kontakt: 02/45980825.

 Ďakujeme Vám všetkým za pochopenie a prosíme Vás o empatiu a porozumenie, pretože fungovať v krízovom režime nás prinútila vzniknutá situácia.

Na podnet vedúceho stavby Vás žiadame, aby ste neprechádzali z Košariskej ulice na Školskú /a naopak/ cez stavenisko novej elokovanej budovy. Chodník pri budove je prehradený páskami. Prechodom cez stavenisko je ohrozené zdravie detí aj dospelých a za bezpečnosť osôb, ktoré sa na stavenisku pohybujú, je zodpovedný realizátor stavby.

 

Vážení rodičia,

z dôvodu pretrvávajúcich stavebných prác v novom elokovanom pracovisku- blok F (v zrekonštruovanej administratívnej budove poľnohospodárskeho družstva pri polícii) sme boli nútení uskutočniť nasledovné organizačné zmeny.

 1. Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v pondelok 2. septembra 2019 v dvoch etapách.

  O 8.00 hod.- slávnostné otvorenie pre žiakov 2. až 9. ročníka.

  O 9.00 hod.- slávnostné otvorenie pre žiakov 1. ročníka.

  V prípade nepriaznivého počasia budú všetci žiaci vo svojich triedach. Žiaci 1. ročníka budú mať slávnostné otvorenie taktiež v areáli základnej školy. Po ukončení slávnostného otvorenia školského roka sa žiaci presunú do kmeňových tried. Žiaci prvého ročníka sa presunú spolu s triednymi učiteľkami do E- bloku v areáli základnej školy.

 2. V utorok 3.9. 2019 riaditeľka školy udelila žiakom 8. a 9.ročníka riaditeľské voľno. Žiaci týchto ročníkov, ktorí sa stravujú boli hromadne odhlásení zo stravovania v školskej jedálni. V prípade záujmu o stravovanie sa žiaci môžu prihlásiť na odber stravy individuálne. Žiakom 8. a 9. ročníka vyučujúci prostredníctvom portálu bezkriedy.sk odošlú študijné materiály. 
 3. V utorok 3.9. 2019 sa žiaci 1.- 7.ročníka vyučujú v triedach podľa nasledovného harmonogramu:
 • Žiaci 1.-4.ročníka štyri vyučovacie hodiny
 • Žiaci 5.-7.ročníka päť vyučovacích hodín
 • O rozmiestnení žiakov do tried počas krízového režimu Vás budú informovať elektronicky-mailom triedni učitelia
 • Ranný školský klub detí bude už od 3.9. 2019 k dispozícii žiakom 1.-4.ročníka od 6.30 hod. v E- bloku, kde si ich prevezme poverený pedagóg. Popoludňajší školský klub detí bude uskutočňovať svoju činnosť v C-bloku, E-bloku a B-bloku. O umiestnení žiakov do jednotlivých oddelení Vás oboznámia triedni učitelia. 
 • O organizácii ďalších dní Vás budeme informovať 3.9. 2019. Tieto opatrenia sa uskutočnili so súhlasom a podporou rady školy. Jej stanovisko si môžte prečítať v priloženom texte. Za pochopenie Vám ďakujeme.   

S úctou vedenie školy a rada školy

 

Stanovisko rady školy:

Rada školy (RŠ) pri ZŠ Dunajská Lužná po doručení informácií ohľadom plánovaných opatrení v prvom týždni  školského roka 2019/20 predkladá toto stanovisko:

RŠ počas celého funkčného obdobia (2015-2019) podporovala všetko, čo viedlo k rozšíreniu priestorových kapacít ZŠ. Od začiatku prestavby budovy RD Úsvit na elokované pracovisko ZŠ (od 15.10.2018) bol každý mesiac vždy zástupca RŠ (predseda) prítomný na kontrolnom stavebnom dni.

RŠ, resp. jej členovia, napriek tomu, že to vyzeralo nádejne, s poľutovaním prijíma fakt, že prestavba nie je reálna a skutočne ukončená k prvému dňu školského roka 2019/2020.

Na základe listu PaedDr. Ivety Slobodníkovej zo dňa 30. 08. 2019, ako aj v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 396/2003 Z. z.:

- RŠ vyzýva zriaďovateľa ZŠ podniknúť kroky k čo najrýchlejšiemu odovzdaniu budovy svojmu účelu

- RŠ podporuje opatrenia vedenia ZŠ na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v tejto vzniknutej situácii v prvom týždni vyučovania

- RŠ oceňuje a podporuje tieto opatrenia, lebo je nimi zohľadnená bezpečnosť žiakov a dôstojné podmienky ich výučby

 

(Predmetné stanovisko bolo odsúhlasené členmi RŠ elektronicky dňa 30. 08. 2019)

 

JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
predseda rady školy

 

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy

srdečne Vás pozývame na služby božie, ktoré sa uskutočnia 8. septembra 2019 o 10.00 hod. pri príležitosti začiatku nového školského roka. V priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku.

Mgr. Oľga Klátiková

POZVÁNKA, PDF

 

Vážení rodičia, milé deti,

srdečne Vás pozývam na otvorenie nového školského roka, ktoré sa uskutoční v pondelok 2. septembra 2019 v dvoch etapách.

O 8.00 hod.- slávnostné otvorenie pre žiakov 2. až 9. ročníka.

O 9.00 hod.- slávnostné otvorenie pre žiakov 1. ročníka.

V prípade nepriaznivého počasia budú všetci žiaci vo svojich triedach. Žiaci 1. ročníka budú mať slávnostné otvorenie taktiež v areáli základnej školy. V prípade nepriaznivého počasia sa rodičia so žiakmi dostavia do svojich tried v elokovanom pracovisku v bloku F ( v zrekonštruovanej administratívnej budove poľnohospodárskeho družstva pri polícii).

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy, a kolektív zamestnancov ZŠ Dunajská Lužná

Dňa 3. septembra 2019 bude mať 1. stupeň štyri vyučovacie hodiny, 2. stupeň päť vyučovacích hodín. Školský klub detí bude v prevádzke od utorka 3. septembra 2019. V ranných hodinách od 6.30 hod. v F bloku- elokované pracovisko, kde ich pán školník/ vrátnik bude usmerňovať a v E bloku- areál základnej školy od 6.30 hod. v triede 4.A- prvá trieda vľavo od vstupu, kde ich usmerní poverený zamestnanec. O 7.15 hod. preberá zodpovednosť dozorkonajúci pedagóg. Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené až od utorka 3. septembra 2019. Vzhľadom k ochrane osobných údajov nebudú menné zoznamy žiakov zverejnené. Zaradenie žiakov do jednotlivých tried bude rodičom posielané individuálne na ich mailové adresy.

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia Základnej školy Dunajská Lužná,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na Obecný  stolnotenisový turnaj o Pohár starostu obce Dunajská Lužná Štefana Jurčíka v rámci Dňa obce 2019 a Roka M.R. Štefánika.

POZVÁNKA, PDF

 

Základná škola Dunajská Lužná prijme do pracovného pomeru učiteľku pre I. stupeň a vychovávateľku v školskom klube detí. S nástupom od 1.9. 2019. 

Milí rodičia, 

v priloženom súbore máte k dispozícii oznam o úhrade stravy na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.9. 2019.

OZNAM, PDF

Základná škola Dunajská Lužná hľadá v čase od 16.00 hod.- 20.30 hod. záujemcov o vykonávanie dozoru v telocvični základnej školy s nástupom od 1.9. 2019.

Kontakt: 0911 444 355

 

Počasie nám v závere školského roka doprialo viac hrejivých lúčov, preto sme ukončenie školského roka rozdelili. V predposledný deň školského roka sme odovzdávali ceny žiakom, ktorí reprezentovali našu školu v okresných, krajských a celoštátnych súťažiach, dosiali vynikajúce výsledky v testovaní T5 a testovaní T9, dosiahli vynikajúci prospech alebo nevymeškali počas školského roka ani jednu vyučovaciu hodinu. Cien sme odovzdali neúrekom, spolu 203. Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutočnilo na školskom dvore a v elokovanom pracovisku. Rozlúčili sme sa nielen so školským rokom, ale aj s našimi najstaršími spolužiakmi, ktorí pokračujú v štúdiu na stredných školách. Deviataci odovzdali ,,kľúč od posledného deviateho ročníka“ ôsmakom, ktorí po prázdninách prevezmú štatút najstarších žiakov našej školy. Rozlúčili sme sa so žiakmi pokračujúcimi v štúdiu na osemročných gymnáziách a bilingválnych gymnáziách. Všetkým prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu a pekné spomienky na svoju alma mater školu. Všetkým zamestnancom pedagogickým aj nepedagogickým patrí vďaka a obdiv za úspešný priebeh školského roka 2018/2019 a zaslúžený oddych počas letnej dovolenky, aby  mohli znova načerpať nové sily a tak šťastne vykročiť do školského roka 2019/ 2020.

Ing. Michaela Luteránová

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút