Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

1.Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9 2021 alebo T9 2021) sa uskutoční 24. marca 2021 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským) a 25. marca 2021 (štvrtok) z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

2. Náhradný termín Testovania 9 2021 sa uskutoční 14. a 15. apríla 2021 (streda, štvrtok).

3. Tematické okruhy a špecifikáciu testov NÚCEM zverejní v septembri 2020. Všetky informácie budú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodnemerania/testovanie-9.

 Výsledky testovania v školskom roku 2019/2020: Testovanie T9 sa z dôvodu opatrení týkajúcich sa zabráneniu šírenia nového koronavírusu, neuskutočnilo.

 Výsledky testovania v školskom roku 2018/2019: 

  Matematika Slovenský jazyk
Priemer SR 63,1% 62,3%
Priemer ZŠ Dunajská Lužná 70,5 % 63,7%

 

Najúspešnejší žiaci:

Poradové číslo Meno Trieda MAT % SJL %
č.1 Ugra Ivan 9.A 100 93,3
č.2 Vicena Michal 9.A 100  
č.3 Vozár Eliáš  9.A 100  
č.4 Vozárová Veronika 9.A 100 96,7
č.5 Ďuriš Michal 9.A 96,7 90
č.6 Ertinger Samuel 9.A 96,7  
č.7 Lomjanská Aneta 9.B 96,7 90
č.8 Platek Bruno  9.B 96,7  
č.9 Kučera Martin 9.C 96,7  
č.10 Rudý Jakub 9.C 96,7  
č.11 Tytykalo Tomáš 9.C 96,7  
č.12 Šurka Matej 9.A 93,3  
č.13 Jurčíková Slavomíra 9.B 93,3  
č.14 Nowicki Sebastian 9.B 93,3 93,3
č.15 Alexy Tomáš 9.C 93,3  
č.16 Mosný Tim 9.C 93,3  
č.17 Pavelková Eva 9.C 93,3  
č.18 Baláž Michal  9.C   93,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity školy v školskom roku 2019/2020

Poznámka:

Z dôvodu mimoriadnych opatrení súvisiacich s Covidom 19 sa množstvo plánovaných aktivít nemohlo uskutočniť.

Vedomostné súťaže, olympiády

Školské kolá

 • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka
 • Školské kolo Pytagoriády - 9. roč. 
 • Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka
 • Školské kolo olympiády z anglického jazyka
 • Školské kolo olympiády z dejepisu
 • Šk. kolo geografickej olympiády
 • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

Okresné kolá

 • Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka v Senci
 • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku v Senci
 • Okresné kolo dejepisnej olympiády v Senci
 • Okresné kolov prednese slovenských povestí Šaliansky Maťk

 

Krajské kolá

 • Matboj – matematická súťaž
 • Súťaž First Lego League

 

Celoslovenské

 • iBobor – internetová súťaž
 • Majstrovstvá Slovenska vo výrazových tancoch
 • Všetkovedko – internetová súťaž

 

Medzinárodné

 • Majstrovstvá Európy v modernom tanci v Petrohrade

 

Svetové

 • Majstrovstvá sveta v show dance v Nemecku

 

Športové súťaže  a aktivity

Školské kolá

 • Cezpoľný beh Senec
 • Vianočný turnaj vo vybíjanej
 • Školský turnaj vo florbale

 

Obvodné/Okresné

 • Malý futbal - Školský pohár Slovenskej sporiteľne
 • Okresné kolo futbalového turnaja Senec

 

Krajské

 • Krajské kolo vo florbale TV JOJ

 

Celoslovenské

 • Tanečná súťaž o pohár primátora Trenčína

 

Výcviky, škola v prírode

 • Kurz korčuľovania na ľade – Hamuliakovo
 • Letná škola počas prázdnin

 

Výtvarné súťaže

Na tému:

 • Nakresli maskota – organizátor banská Bystrica
 • Návrh na žiacku knižku - ŠEVT
 • Deň Zeme
 • Cesta za poznaním minulosti
 • V ríši divov

 

Testovanie

 • Testovanie 5 – 2019 žiakov 5. ročníka
 • Testovanie študijných predpokladov súvisiacich s voľbou povolania

 

Projekty

 • Zdravá škola
 • Červená stužka
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
 • Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

 

Výlety, poznávacie exkurzie

 • Exkurzia do vedeckého centra Atlantis Levice
 • Exkurzia do Národnej rady Slovenskej republiky
 • Exkurzia do Trnavy
 • Exkurzia do hvezdárne v Hlohovci
 • Exkurzia do Slovenského národného múzea v Bratislave – Dni Vianoc
 • Exkurzia Viedeň – Technické múzeum, vianočné trhy a čokoládovňa Kitzee
 • Exkurzia do Centra pre liečbu drogovo závislých v Bratislave

 

Výstavy

 • Kelti na Slovensku
 • Bibliotéka Bratislava

  

Prednášky

 • Prednáška v Centre pre liečbu drogovo závislých v Pod. Biskupiciach
 • Prednáška o dospievaní

 

Besedy

 • Beseda v múzeu s ľuďmi bez domova
 • Beseda o dozrievaní

 

Workshopy

 • Návšteva Slovenskej národnej galérie

 

Divadelné predstavenia

 • Divadelné predstavenie školského divadielka pre žiakov F bloku  v MKS D. Lužná

 

Koncerty

 • Štyri koncerty Hudobnej akadémie v Slovenskej filharmónii pre žiakov 4.roč.

 

Tvorivé dielne

 • Tvorivé dielne v Slovenskej národnej galérii

 

Účasť na miestnych kultúrno-spoločenských podujatiach (okrem výstav)

 • Vianočné posedenie organizované sociálnou komisiou pri obci – zabezpečenie obsluhy z radov žiačok

 

Verejnoprospešné aktivity

 • Pravidelné brigády žiakov v školskom parku a na priestoroch v okolí školy

 

Školské rozhlasové relácie

 • Venované aktualitám zo života školy (min. raz za mesiac)
 • Tradícia Vianoc, Mikuláš

 

Projektové vyučovanie / je súčasťou vyučovania/

 • Deň mlieka

 

Ostatné aktivity

 • Výroba tričiek  a mikín na pamiatku pre žiakov 9. ročníka
 • Fotografovanie žiakov 1. ročníka so šlabikárom
 • Ekumenická akadémia pri príležitosti 1500. výročia povolenia staroslovienskeho jazyka ako 4. liturgického jazyka
 • Chodenie Mikuláša po triedach I. stupňa školy
 • Mikulášska zbierka sladkostí pre deti zo sociálne slabších rodín na východnom Slovensku
 • Škola ide na Slovan-návšteva hokejového turnaja v Bratislave
 • Vytvorenie červenej stužky v telocvični žiakmi 1. st. – boj proti HIV
 • Zápis do 1. ročníka

 

Vzdelávanie zamestnancov

 • Funkčné vzdelávanie vedenia školy
 • Adaptačné vzdelávanie pre začínajúcich pedagógov
 • Kvalifikačné vzdelávanie učiteľov

 

Aktivity školského klubu detí

 • Aranžovanie z jesenného prírodného materiálu
 • Karneval
 • Návšteva poľnohospodárskeho družstva
 • Návšteva rezbárskeho sympózia
 • Kuchárska dielňa
 • Výroba nátierok
 • Púšťanie šarkanov

 

 

Aktivity školy v šk. roku 2018/2019

 

Besedy

 • Beseda s p. Klimenkom o plavbe na Dunaji 6. – 9. roč.
 • Beseda s P. Verešom o HIV
 • Beseda o kynológii
 • Beseda spojená s predvádzaním exponátov  - Klub historických vojakov 7. – 9. roč.
 • Beseda o kyberšikane
 • Beseda Ako vzniká kniha 3. a 4. roč.
 • Beseda o záchrane pralesov 5. a 6. roč.

  

Divadelné predstavenia

 • Divadelné predstavenie divadelného krúžku ZŠ v MKS
 • Divadelné predstavenie v Luduse v divadle POH  - Otroch prasiatkach
 • Divadelné predstavenie v ŠKD O psíčkovi a mačičke
 • Írske tance šk. divadielka v MKS
 • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku v MKS 4. – 6. roč.

 

Exkurzie

 • Exkurzia do hvezdárne v Hlohovci 4. roč.
 • Exkurzia do Markízy 6. roč., 2. roč., 4. roč.
 • Exkurzia do spaľovne 5. a 6. roč.
 • Exkurzia na knižný veľtrh Bibliotéka v Bratislave 7. -9. ročník
 • Exkurzia do Technického múzea Viedeň a čokoládovne
 • Exkurzia do Centra vedy – Aurelium v Bratislave 6. a 7. roč.
 • Exkurzia do Kremnice 4.A a 4. C
 • Exkurzia – remeslá v Bratislave 3. roč.
 • Exkurzia do múzea obchodu v Pod. Biskupiciach
 • Exkurzia do Centra pre liečbu drogovo závislých
 • Exkurzia do Modry a Dobrej Vody 8. roč.
 • Exkurzia do zvieracej farmy Orechová Potôň
 • Exkurzia do slov. rozhlasu 4. roč.
 • Exkurzia Londýn – Amsterdam 2. st.
 • Exkurzia do múzea holokaustu v Seredi

 

 • Exkurzia do Dobrých jabĺk 2. ročník, 6. roč.
 • Návšteva dopravného ihriska v Galante 2. roč.

 

 Koncerty

 • On line koncert  speváckeho chlapčenského zboru Príbeh hudby
 • Cyklus koncertov v Slovenskej národnej  filharmónii 4. roč.
 • Koncert huslistu Marka rajta v MKS 3. - 9. roč.
 • Koncert v MKS o separovaní
 • Koncert Thomasa Puskailera o separovaní 1. – 9. roč.

 

.Prednášky

 • Prednáška policajtky Vidieť a byť videný – 2. roč.
 • Prednáška Ako sa správať k psíkom 2. roč.
 • Prednášky psychológa z CPPPaP Senec –  5. roč.
 • Prednáška v Centre pre liečbu drogovo závislých v Pod. Biskupic.
 • Prednáška Čas premien o dospievaní pre dievčatá 7. roč.
 • Prednáška Čas premien  - Včeličky pre 4. roč.

 

 Projekty

 • Zdravá škola
 • Červená stužka
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
 • Ovocie na školách
 • Cesta mlieka
 • Do školy na bicykli

  

Spolupráca s MŠ

 • Čítanie žiakov 2. ročníka pre deti v MŠ
 • Účasť na rodičovskom združení v MŠ štátnej pred zápisom
 • Návšteva škôlkarov v ZŠ spojená s predvádzaním programu žiakov ZŠ

  

Školské výlety

 • Märchenpark Rakúsko 6. roč.

 

 • Plavba loďou po Dunaji a návšteva hradu Devín 6.C a 8.A.
 • Biofarma Stupava 1. a 3. roč.
 • Devín 3. roč., 7. a 8. roč.
 • Skalica 4. roč.
 • Malé Karpaty 7. C
 • Podolie, Brezová pod Bradlom 5. roč.
 • Praha 9. roč.

 Školské rozhlasové relácie

 • Venované aktualitám zo života školy (min. raz za mesiac)
 • Pri príležitosti Dňa učiteľov

 

Športové súťaže  a aktivity

Školské kolá

 • Školský veľkonočný turnaj vo vybíjanej
 • Vianočný stolnotenisový turnaj
 • Vianočný turnaj vo vybíjanej
 • Vianočný volejbalový turnaj
 • Školský florbalový turnaj
 • Stolnotenisový turnaj M. R. Štefánika

 Obvodné/Okresné

 • Okresné kolo vo florbale
 • Okresné kolo vo volejbale Senec
 • Florbalový turnaj v Senci
 • Futbalový turnaj Slovenskej sporiteľne v Ivanke pri Dunaji
 • Postupové kolo Mc Donal´s Cup ml. žiaci
 • Mc Donal´s Cup ml. žiaci – okresné kolo

Krajské

 • Krajské kolo vo volejbale

 

Celoslovenské

 • Tanečná súťaž Showtime Dance
 • Turnaj v boxe -organizátor

 

Testovanie

a/nácvičné elektronické

 • Cvičné testovanie SJ 5. roč.
 • Cvičné testovanie M 5. roč.
 • Cvičné testovanie SJ 8. roč.
 • Cvičné testovanie M 8. roč.
 • Cvičné testovanie SJ 9. roč.
 • Cvičné testovanie M 9. roč.

 

b/republikové testovanie

 • Testovanie 5 – 2018 žiakov 5. ročníka
 • Testovanie T 9 2019 žiakov 9. ročníka
 • Testovanie fyzickej zdatnosti žiakov 1. roč.

 

c/profesné vnútroškolské

 • Jesenné testovanie študijných predpokladov súvisiacich s voľbou povolania – Proforient 8. roč.

 

Tvorivé dielne

 • Exkurzia a tvorivé dielne - Slovenská národná galéria

 

Účasť na miestnych kultúrno-spoločenských podujatiach

 • Stretnutie s dôchodcami organizované sociálnou komisiou pri obci – zabezpečenie obsluhy z radov žiačok
 • Štefanikiáda
 • Beh Dunajská Lužná

  

Vedomostné súťaže, olympiády

Školské kolá

 • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka
 • Školské kolo olympiády z anglického jazyka
 • Školské kolo Pytagoriády - 9. roč. 
 • Školské kolo matematickej olympiády 3.- 9. roč.
 • Školské kolo geografickej olympiády
 • Školské kolo dejepisnej olympiády
 • Školské kolo čítanie na čas 2. stupeň
 • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň
 • Školské kolo Slávik Slovenska
 • Poviedková súťaž Umeleckým perom 6. roč.
 • Prvácka básnička
 • Druhácka básnička
 • Šaliansky Maťko
 • Čítanie s porozumením 2. st.

 

Okresné kolá

 • Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka
 • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
 • Okresné kolo Pytagoriády
 • Okresné kolo matematickej olympiády
 • Okresné kolo dejepisnej olympiády
 • Okresné kolo biblickej olympiády RK
 • Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín
 • Okresné kolo Slávik Slovenska

 

Krajské kolá

 • Krajské kolo olympiády anglického jazyka

 

Celoslovenské

 • iBobor – internetová súťaž
 • Expert geniality show 5. – 9. roč.
 • Všetkovedko 2. – 4. ročník
 • IQ olympiáda á. – 9. roč.
 • Komparo 4. roč.

 Výcviky, škola v prírode

 • Plavecký kurz v X- bionicu v Šamoríne 3.roč.
 • Korčuliarsky výcvik v Hamuliakove 2. roč.
 • Lyžiarsky výcvikový kurz 2. stupeň
 • Škola v prírode roč.
 • Škola v prírode roč.

 Výtvarné súťaže

Na tému:

 • Vesmír očami detí
 • Ochrana Zeme
 • R. Štefánik
 • Chránené zvieratá našej Zeme

  Verejnoprospešné aktivity

 • Pravidelné brigády žiakov v školskom parku a na priestoroch v okolí školy
 • Brigáda – natieranie školského plota
 • Vysádzanie kvetín v areáli školy

  Vzdelávanie zamestnancov

 • Funkčné vzdelávanie vedenia školy
 • Predatestačné vzdelávanie
 • atestácie
 • Vlastné aktualizačné

 Workshopy

 • Workshop so študentami Paneurópskej univerzity 1. roč. téma Priateľstvo 
 • Workshop so študentami Paneurópskej univerzity 2. roč. téma Vzťahy v triede
 • Workshop so študentami Paneurópskej univerzity 6. roč. téma Puberta
 • Workshop so študentami Paneurópskej univerzity 9. roč. téma Voľba povolania

  Zbierky

 • Zbierka mikulášskych sladkostí pre sociálne slabé deti
 • Zbierka vrchnáčikov na invalid. vozík

  Ostatné aktivity

 • Fotografovanie deviatakov na tablá
 • Fotografovanie žiakov 1. ročníka - portréty
 • Fotografovanie triednych kolektívov
 • Objednávka tričiek a mikín na pamiatku pre žiakov 9. ročníka
 • Chodenie Mikuláša po triedach 1. – 6. ročníka
 • Chodenie Lucie po triedach
 • Vianočné besiedky žiakov 1. a 2. stupňa
 • Novoročná burza kníh
 • Noc v škole 9.C, 5. a 6. roč.
 • Vyrezávanie tekvíc v ŠKD
 • Oslava Dňa učiteľov
 • Deň krásy pre zamestnancov
 • Sladké potešenie – aktivita pri príležitosti Dňa učiteľov
 • Účasť na štátnej oslave úmrtia M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji 5. roč.
 • Zber jahôd Dobré jablká
 • Školská olympiáda
 • Škola ide na Slovan – účasť na hokejovom turnaji 5. – 7. roč.

 

                              

Aktivity školy v šk. roku 2017/2018

 

1. Základná škola – prenesené kompetencie

Besedy

 • Beseda s pánom Práznovským o južnej Afrike 6.A,6.B,6.C
 • Beseda s výživovou poradkyňou p. Trebulovou v ŠKD
 • Beseda s pani Hubertovou o nástrahách internetu
 • Beseda s futbalistom Robom Vittekom
 • Beseda s P. Verešom o HIV

Divadelné predstavenia

 • Divadelné predstavenie v SND Ako sa stal Lomidrevo kráľom 3. roč.
 • Divadelné predstavenie v Luduse v Bratislave  - o prísloviach
 • Divadelné predstavenie Ludus 5.A, 5.B, 5.C a 7.A
 • Divadelné predstavenie Ludus festival pre tínedžerov - Puberťák 8.A,8.B,8.C,9.A,9.B
 • Divadelné predstavenie v Novej scéne – 1.A, 1.B, 1.C, 1.D
 • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku 4. – 6. roč.
 • Divadelné predstavenie Ludus 6.A, 6.C
 • Divadelné predstavenie v MKS – Polepetko 2. – 4. roč.
 • Divadelné predstavenie v Luduse 7.A, 7.B
 • Divadelné predstavenie div. krúžku našej ZŠ v MKS
 • Divadelné predstavenie Ludus 8.A, 8.B
 • Divadelné predstavenie Clipperton v MKS 1. – 3. roč.

Exkurzie

 • Exkurzia do hvezdárne v Hlohovci 4. roč.
 • Exkurzia do Nitry – Stretnutie s Veľkou Moravou 7.B, 7.C
 • Exkurzia na Bienále Bratislava 5.A,5.B, 5.C, 6.B
 • Exkurzia na knižný veľtrh Bibliotéka v Bratislave 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B
 • Exkurzia do Technického múzea Viedeň a čokoládovne
 • Exkurzia do mineralogického múzea a vianočné trhy 8.A,8.B,8.C
 • Exkurzia – remeslá v Bratislave 4.A, 4.B
 • Exkurzia do múzea obchodu v Pod. Biskupiciach
 • Exkurzia do Slov. nár. múzea v BA a vianočné trhy
 • Exkurzia do múzea holokaustu v Seredi
 • Exkurzia do RTVS 3. ročník
 • Exkurzia do Národnej banky a Univerzitnej knižnice 1.B, 1.D
 • Exkurzia do Slovenskej národnej galérie 6.C, 7.C
 • Exkurzia do Národnej rady SR 9.A, 9.B
 • Exkurzia do Dobrých jabĺk spojená so zberom jahôd 1.B, 1.D, 5.A, 5.B
 • Návšteva dopravného ihriska v Galante 2. roč.
 • Exkurzia do Bratislavy /hrad, vláčik a Slavín/ pre aktívnych členov žiackej rady a víťazov akcie Najveselšia fotka s triedou.

Koncerty

 • Vianočný koncert v evanjelickom kostole 2. – 4. roč.
 • Cyklus koncertov v Slovenskej národnej  filharmónii 4. roč.
 • Koncert speváčky Ištvancovej o zdravej výžive v MKS 2. - 9. roč.
 • Koncert v ŠKD
 • Koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov – 1. st.

Prednášky

 • Prednášky psychológa p. Žilu – vzťahy v kolektíve 5.A
 • Čítanie s porozumením 9.B
 • Prednáška v Centre pre liečbu drogovo závislých v Pod. Biskupic.
 • Prednášky zahraničných študentov v angličtine o reáliách krajiny, v ktorej žijú
 • Prednáška p. Popoviča – témy z biológie
 • Prednáška Čas premien o dospievaní pre dievčatá 7. roč.
 • Prednáška Čas premien o dospievaní – chlapci 7. roč.

Projekty

 • Infovek
 • Zdravá škola
 • Červená stužka
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
 • Ovocie na školách
 • Cesta mlieka

Spolupráca s MŠ

 • Čítanie žiakov 2. ročníka pre deti v MŠ
 • Účasť na rodičovskom združení v MŠ štátnej pred zápisom
 • Návšteva škôlkarov v ZŠ spojená s predvádzaním programu žiakov ZŠ

Školské výlety

 • Biofarma Stupava 1. roč.
 • Výlet do jaskyne Driny 2. roč.
 • Plavba loďou po Dunaji a návšteva hradu Devín 3. roč.
 • Trnava 4. roč.
 • Bratislava 4.C
 • Viedeň 5. roč., 8.C
 • Piešťany 6.A,6.B,  7. roč.
 • Paintball Kalinkovo 8.A,8.B
 • Praha, Kutná Hora 9. roč.

Školské rozhlasové relácie

 • Venované aktualitám zo života školy (min. raz za mesiac)

Športové súťaže  a aktivity

Školské kolá

 • Korčuľovanie žiakov 2. ročníka
 • Školský turnaj vo vybíjanej
 • Vianočný bedmintonový turnaj
 • Vianočný florbalový turnaj
 • Školský stolnotenisový turnaj
 • Školské kolo vo volejbale
 • Veľkonočný stolnotenisový turnaj

Obvodné/Okresné

 • Okresné kolo vo florbale
 • Okresné kolo v šachu
 • Florbalový turnaj televízie JOJ postupové kolo chlapci
 • Florbalový turnaj televízie JOJ okresné kolo chlapci
 • Florbalový turnaj televízie JOJ postupové kolo dievčatá
 • Florbalový turnaj televízie JOJ postupové kolo dievčatá
 • Postupové kolo Mc Donal´s Cup ml. žiaci
 • Mc Donal´s Cup ml. žiaci – okresné kolo
 • Postupové kolo Coca-cola cup Školský pohár vo futbale - st. žiaci
 • Obvodné kolo Coca-cola cup Školský pohár vo futbale - st. žiaci
 • Turnaj SFZ konaný v D. Lužnej
 • Postupové kolo Dôvera Cup

Krajské

 • Krajské kolo vo florbale

Celoslovenské

 • Florbalový turnaj v Štrbe – Draví levi D. Lužná

Testovanie

a/nácvičné elektronické

 • Cvičné testovanie SJ 5. roč.
 • Cvičné testovanie M 5. roč.
 • Cvičné testovanie SJ 8. roč.
 • Cvičné testovanie M 8. roč.
 • Cvičné testovanie SJ 9. roč.
 • Cvičné testovanie M 9. roč.

b/republikové testovanie

 • Testovanie 5 – 2017 žiakov 5. ročníka
 • Testovanie T 9 2018 žiakov 9. ročníka

c/medzinárodné testovanie

 • Testovanie PISA  čitateľská gramotnosť 14. ročných žiakov
 • Testovanie TALIS -  pedagogických zamestnancov
 • Dvojkolové testovanie školskej klímy - žiakov, rodičov a zamestnancov

d/profesné vnútroškolské

 • Jesenné testovanie študijných predpokladov súvisiacich s voľbou povolania – Proforient 9. roč.

Jarné testovanie študijných predpokladov súvisiacich s voľbou povolania – Proforient 8. Roč.

Tvorivé dielne

 • Exkurzia a tvorivé dielne - Slovenská národná galéria

Účasť na miestnych kultúrno-spoločenských podujatiach

 • Poznaj svoju minulosť – stretnutie pri príležitosti vzniku ČSR v MKS - báseň
 • Vianočné posedenie organizované sociálnou komisiou pri obci – zabezpečenie obsluhy z radov žiačok
 • Štefanikiáda
 • Beh Dunajská Lužná

Vedomostné súťaže, olympiády

Školské kolá

 • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka
 • Školské kolo olympiády z anglického jazyka
 • Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka
 • Školské kolo olympiády z ruského jazyka
 • Školské kolo Pytagoriády - 9. roč. 
 • Školské kolo matematickej olympiády 3.- 9. roč.
 • Školské kolo geografickej olympiády
 • Školské kolo dejepisnej olympiády
 • Školské kolo čítanie na čas 2. stupeň
 • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň
 • Školské kolo Slávik Slovenska
 • Školské kolo fyzikálnej olympiády
 • Školské kolo chemickej olympiády
 • Prvácka básnička
 • Druhácka básnička
 • Šaliansky Maťko 4. roč.
 • Matematický kráľ 1. ročníka

Okresné kolá

 • Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka
 • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
 • Okresné kolo geografickej olympiády
 • Okresné kolo Pytagoriády
 • Okresné kolo matematickej olympiády
 • Okresné kolo dejepisnej olympiády
 • Okresné kolo olympiády z fyziky
 • Okresné kolo biblickej olympiády RK
 • Okresné kolo Šaliansky Maťko
 • Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín
 • Okresné kolo Slávik Slovenska

Krajské kolá

 • Súťaž v robotike First Lego League v Bratislave
 • Krajské kolo geografickej olympiády

 Seniorátne kolo evanjelickej olympiády v bratislave

Celoslovenské

 • iBobor – internetová súťaž
 • Expert geniality show
 • Všetkovedko 2. ročník
 • Matematický klokan
 • Komparo

Výcviky, škola v prírode

 • Plavecký kurz v X- bionicu v Šamoríne 3.roč.
 • Korčuliarsky výcvik v Hamuliakove 2. roč.
 • Lyžiarsky výcvikový kurz 2. stupeň
 • Škola v prírode Hruštín 4. roč.
 • Škola v prírode Chata Fugelka pri Modre 3. roč.

Výstavy

 • Predvianočná výstava beletrie v priestoroch školy spojená s predajom
 • Výstava kníh spojená s predajom Marec – mesiac knihy
 • Výstava kníh spojená s predajom v júni

Výtvarné súťaže

Na tému:

 • Červené stužka - pohľadnica
 • Rodný môj kraj
 • Štefánik
 • Zimná olympiáda v Pjončangu
 • Voda nad zlato /Lidice/
 • Malá krajina – veľké osobnosti

Verejnoprospešné aktivity

 • Pravidelné brigády žiakov v školskom parku a na priestoroch v okolí školy
 • Brigáda – natieranie školského plota
 • Vysádzanie kvetín v areáli školy

Vzdelávanie zamestnancov

 • Funkčné vzdelávanie vedenia školy
 • Predatestačné vzdelávanie
 • atestácie
 • Myšlienkové mapy
 • Čitateľská gramotnosť
 • Kurz komunikácie

Workshopy

 • Workshop so žiakmi Únia nevidiacich
 • Workshop prevencia proti rakovine hrubého čreva s pani Pifflovou a Patrikom Hermanom

Zbierky

 • Zbierka mikulášskych sladkostí pre sociálne slabé deti
 • Zbierka vrchnáčikov na invalid. vozík
 • Zbierka pre Úniu nevidiacich Biela pastelka

Ostatné aktivity

 • Fotografická súťaž o najzaujímavejšiu fotografiu – Škola na prázdninách
 • Fotografovanie deviatakov na tablá
 • Fotografovanie žiakov 1. ročníka - portréty
 • Fotografovanie triednych kolektívov
 • Objednávka tričiek a mikín na pamiatku pre žiakov 9. ročníka
 • Chodenie Mikuláša po triedach 1. – 6. Ročníka
 • Chodenie Lucie po triedach
 • Burza vianočných koláčikov
 • Vianočné besiedka žiakov 1. stupňa
 • Burza kníh
 • Športové popoludnie so  študentmi z anglicky hovoriacich krajín
 • Vytvorenie červenej stužky v telocvični žiakmi 1. st. – boj proti HIV
 • Venčekový ples
 • Noc v škole 8.C, 5. a 6. roč.
 • Vyrezávanie tekvíc v ŠKD
 • Účasť na štátnej oslave úmrtia M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji 5. roč.
 • Fotografická súťaž o najveselšiu fotografiu školského kolektívu
 • Školská olympiáda
 • Krimichémia – súťaž
 • Malá finančná akadémia 3.A
 • Otvorená hodina – čítanie pre rodičov 3.A

 

Aktivity v šk. roku 2016/2017

1. Základná škola – prenesené kompetencie

Vedomostné súťaže, olympiády

Školské kolá

 • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka
 • Školské kolo olympiády z anglického jazyka
 • Školské kolo Pytagoriády - 9. roč. 
 • Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka
 • Školské kolo olympiády z ruského jazyka
 • Školské kolo geografickej olympiády
 • Školské kolo dejepisnej olympiády
 • Školské kolo čítanie na čas 2. stupeň
 • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň
 • Školské kolo Slávik Slovenska
 • Školské kolo FO

Okresné kolá

 • Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka v Senci
 • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku v Senci
 • Okresné kolo geografickej olympiády
 • Okresné kolo Pytagoriády
 • Okresné kolo matematickej olympiády
 • Okresné kolo dejepisnej olympiády
 • Okresné kolo olympiády z fyziky
 • Seniorátne kolo evanjelickej olympiády
 • Okresné kolo biblickej olympiády RK

Krajské kolá

 • Súťaž v robotike First Lego League v Bratislave
 • Krajské kolo dejepisnej olympiády
 • Krajské kolo fyzikálnej olympiády

Celoslovenské

 • iBobor – internetová súťaž
 • Zemeznalec – geografická súťaž
 • Expert geniality show
 • Šaliansky Maťko
 • Všetkovedko 2. ročník
 • Florbalový turnaj v Štrbe

 

Športové súťaže  a aktivity

Školské kolá

 • Korčuľovanie žiakov 2. ročníka
 • Školský turnaj vo vybíjanej
 • Vianočný bedmintonový turnaj
 • Florbalový turnaj pre žiakov 2. stupňa
 • žiacky bedmintonový happening
 • žiacky bedmintonový happening
 • žiacky bedmintonový happening
 • Vianočný florbalový turnaj
 • Vianočný stolnotenisový turnaj
 • Veľkonočný stolnotenisový turnaj

Obvodné/Okresné

 • Postupové kolo Coca-cola cup Školský pohár vo futbale - st. žiaci
 • Obvodné kolo Coca-cola cup Školský pohár vo futbale - st. žiaci
 • Turnaj SFZ konaný v D. Lužnej
 • Postupové kolo Mc Donaldś Cup ml. žiaci
 • Postupové kolo Dôvera Cup
 • Obvodné kolo Dôvera Cup

Celoslovenské

 • Florbalový turnaj v Štrbe – Draví levi D. Lužná

 

 Výcviky, škola v prírode

 • Plavecký kurz na plavárni v Slovnafte 3. roč.
 • Plavecký kurz na plavárni v Slovnafte 4. roč.
 • Korčuliarsky výcvik 2. roč.
 • Lyžiarsky výcvikový kurz 2. stupeň
 • Škola v prírode Hruštín 4. roč.
 • Škola v prírode na Duchonke 3. roč.

 

Výtvarné súťaže

Na tému:

 • Návrh na ŽK
 • Lidice
 • Maľujeme s Primalexom
 • Logo na beh D. Lužnej

 

Testovanie

 • Testovanie 5 – 2016 žiakov 5. ročníka
 • Testovanie študijných predpokladov súvisiacich s voľbou povolania – Proforient

 Proforient – posúdenie predpokladov žiakov na školy, ktoré si vybrali

 • Pilotné testovanie T 9
 • Testovanie T 9 2017
 • Cvičné testovanie SJ
 • Cvičné testovanie M
 • Cvičné testovanie AJ

 

Projekty

 • Infovek
 • Zdravá škola
 • Zdravý chrbátik
 • Červená stužka
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
 • Ovocie na školách
 • Moja prvá škola

 

Výlety, poznávacie exkurzie

 • Exkurzia do hvezdárne v Hlohovci
 • Exkurzia do Múzea Ľudovíta Štúra v Modre
 • Exkurzia na knižný veľtrh Bibliotéka v Bratislave
 • Exkurzia v sadoch - Dobré jablká
 • Exkurzia do Dobrých jabĺk spojená so zberom jahôd
 • Exkurzia do múzea obchodu v Pod. Biskupiciach
 • Exkurzia do Slov. nár. múzea v BA a vianočné trhy
 • Exkurzia do Tech. múzea Viedeň
 • Exkurzia do múzea holokaustu v Seredi
 • Exkurzia do Národnej rady SR
 • Exkurzia na súd
 • Exkurzia do Prahy a Mladej Boleslavy
 • Šk. výlet Paríž – Canterbury – Paríž Londýn – Rochester
 • Exkurzia do Botanickej záhrady v Bratislave
 • Výlet loďou na Devín
 • Výlet na Červený Kameň a do jaskyne Driny
 • Návšteva dopravného ihriska v Galante
 • Exkurzia do národnej banky

 

Výstavy

 • Predvianočná výstava beletrie v priestoroch školy spojená s predajom
 • Výstava kníh spojená s predajom Marec – mesiac knihy
 • Výstava kníh spojená s predajom v júni

 

Prednášky

 • Prednášky pani policajtky o násilí, šikane, agresivite
 • Preventívna prednáška p. policajtky o bezpečnosti školáka
 • Prednáška v Centre pre liečbu drogovo závislých v Pod. Biskupic.
 • Prednáška misionárky Zuzany Mertušovej o Rwande

 

Besedy

 • Beseda s Martinom Haizerom o preplávaní La Manchu
 • Beseda s pánom Chovancom o cestovateľských poznatkoch
 • Beseda s pplk. Lašákom o nebezpečenstvách na internete
 • Beseda o kyberšikane s režisérom filmu Rytmus – sídliskový sen
 • Beseda s Bibianou Ondrejkovou
 • Beseda s P. Verešom o HIV

  

Workshopy

 • Workshop p. psychologičky so zamestnancami ŠKD 1. časť
 • Workshop p. psychologičky so zamestnancami ŠKD 2. časť
 • Workshop p. psychologičky so zamestnancami 1. stupňa 1. časť
 • Workshop pre rodičov

 

Divadelné predstavenia

 • Divadelné predstavenie v Luduse v Bratislave pre 6. roč.
 • Operné predstavenie V SND – 5. roč.
 • Divadelné predstavenie v angl. jazyku Around the World
 • Divadelné predstavenie v MKS Danka a Janka
 • Návšteva div. predst. Malý princ v Luduse
 • Návšteva div. predstavenia o prísloviach v Luduse

 

Koncerty

 • Štyri koncerty Hudobnej akadémie v Slovenskej filharmónii pre žiakov 4.roč.
 • Koncert filmovej hudby v Slovenskej filharmónii

  

Tvorivé dielne

 • Exkurzia a tvorivé dielne - Slovenská národná galérie 7. roč.
 • Tvorivé dielne v Slovenskej národnej galérii 6. A

 

Účasť na miestnych kultúrno-spoločenských podujatiach (okrem výstav)

 • Vianočné posedenie organizované sociálnou komisiou pri obci – zabezpečenie obsluhy z radov žiačok

 

Verejnoprospešné aktivity

 • Pravidelné brigády žiakov v školskom parku a na priestoroch v okolí školy
 • Školský dráčik – zbierka hračiek, kníh
 • Vysádzanie kvetín v areáli školy

Zbierky

 • Zbierka mikulášskych sladkostí pre sociálne slabé deti
 • Zbierka vrchnáčikov na invalid. vozík pre Danielka Orosza zo Šamorína
 • Zbierka na chorého spolužiaka 9. roč.
 • Zbierka na invalidný vozík pre žiačku 9. roč.

Školské rozhlasové relácie

 • Venované aktualitám zo života školy (min. raz za mesiac)

Ostatné aktivity

 • Fotografovanie deviatakov na tablá
 • Fotografovanie žiakov 1. ročníka
 • Fotografovanie triednych kolektívov
 • Chodenie Mikuláša po triedach 1. – 6. ročníka
 • Mikulášska zbierka sladkostí pre deti zo sociálne slabších rodín na východnom Slovensku
 • Súťaž o najkrajšiu vianočnú triedu
 • Vianočné besiedka žiakov 1. stupňa
 • Vytvorenie červenej stužky v telocvični žiakmi 1. st. – boj proti HIV
 • Vystúpenie taneč. skupiny THE EGZ company počas veľk. Prestávky
 • Predvádzanie orient. tancov pre dievčatá počas veľkej prestávky
 • Venčekový ples
 • Čítanie členov žiackeho parlamentu prvákom
 • Burza hračiek a knižiek
 • Noc v škole

 

Spolupráca s MŠ

 • Čítanie žiakov 2. ročníka pre deti v MŠ
 • Účasť na rodičovskom združení v MŠ štátnej pred zápisom
 • Návšteva škôlkarov v ZŠ spojená s predvádzaním programu žiakov ZŠ

 

 Vzdelávanie zamestnancov

 • Funkčné vzdelávanie vedenia školy
 • Predatestačné vzdelávanie
 • atestácie
 • Myšlienkové mapy
 • Čitateľská gramotnosť

 

                                   Spracovala: PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

 

Aktivity v školskom roku 2015/ 2016

Schôdzky ZRPŠ 2020/2021 

 

 

Orgány ZRPŠ

Orgánmi ZRPŠ sú:

 1. členská schôdza
 2. predsedníctvo ZRPŠ
 3. predseda ZRPŠ
 4. revízor ZRPŠ

Právna forma a zameranie ZRPŠ

Združenie rodičov a priateľov školy pri ZŠ Dunajská Lužná (ďalej ZRPŠ) je občianske združenie s právnou subjektivitou združujúce rodičov, zákonných zástupcov, žiakov a priateľov, ktorých prvoradým záujmom je pomáhať pri fyzickom a duševnom zveľaďovaní školy. Združenie má právo vystupovať v právnych vzťahoch.
Stanovy združenia boli schválené na členskej schôdzi dňa 14.1.2003 a vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra SR. ZRPŠ bolo založené na dobu neurčitú.

Činnosť ZRPŠ

Hlavnou činnosťou Združenia je:

 • pomáhať pri riešení pedagogicko-organizačných a výchovno-vzdelávacích otázkach školy a aplikácii všeobecne záväzných právnych predpisov v podmienkach školy,
 • finančne a organizačne zabezpečovať kultúrne, športové, vedomostné, environmentálne a iné súťaže a podujatia určené žiakom školy vrátane odmeňovania víťazov,
 • poskytovať finančné prostriedky na odmeňovanie žiakov za výborné vzdelávacie výsledky, aktivitu vo verejnoprospešnej činnosti alebo iné mimoriadne zásluhy,
 • finančne a organizačne sa podieľať na zabezpečovaní plaveckých a lyžiarskych kurzov, škôl v prírode, exkurzií a školských výletov,
 • poskytovať finančné prostriedky na úhradu cestovného pre žiakov ZŠ,
 • pomáhať pri zveľaďovaní priestorov školy a skvalitňovaní pobytu žiakov v priestoroch školy.

Kto je členom ZRPŠ

Členom ZRPŠ je rodič, zákonný zástupca žiaka navštevujúceho ZŠ alebo iná osoba, ktorá o to požiada písomnou formou po zaplatení schváleného členského príspevku pre príslušný školský rok.

Práva a povinnosti člena ZRPŠ

Člen má právo:

 • podieľať sa na činnosti ZRPŠ,
 • voliť a byť volený do orgánov ZRPŠ,
 • zúčastňovať sa na podujatí organizovaných ZRPŠ,
 • podávať návrhy a pripomienky prispievajúce ku skvalitneniu jeho činnosti,
 • zúčastniť sa členskej schôdze a byť priamo alebo písomne informovaný o činnosti ZRPŠ a jeho hospodárení.

Člen je povinný:

 • dodržiavať stanovy a zásady hospodárenia,
 • plniť rozhodnutia orgánov ZRPŠ,
 • platiť členský príspevok schválený členskou schôdzou pre príslušný školský rok.

 

Výška príspevku na šk. rok 2020/2021

20 EUR na každého žiaka.

Zľava sa na deti vo viacdetných rodinách neuplatňuje, pretože príspevky ZRPŠ sa využívajú predovšetkým na úhradu vstupného do kultúrnych ustanovizní a na dopravu do týchto zariadení, ktoré sa hradia vždy na konkrétnu osobu.
Zákonní zástupcovia žiakov, ktorí sú v hmotnej núdzi, platia ½ z celkovej sumy, teda 10,- eur.
Sumu je možné zaplatiť jednorázovo alebo si ju rozdeliť na viacero častí.

 

 

 

Výstavy

 • Návšteva požiarnej stanice Šamorín
 • Výstava zdobených tekvíc detí ŠKD pred školskou jedálňou
 • Návšteva predajnej výstavy kníh Bibliotéka
 • Predvianočná výstava beletrie v priestoroch školy spojená s predajom
 • Výstava kníh Marec - mesiac knihy spojená s predajom
 • Bienále ilustrácií v Bratislave
 • Návšteva Slovenskej národnej galérie

Aj napriek tomu, že vyučovanie v škole zväčša trvá do 13,15 hod. a popoludní sa vykonáva krúžková činnosť, príprava na vyučovanie a oprava písomných prác a testov, vypĺňanie dokumentácie, školenia a iné činnosti, našli si naši učitelia čas na prípravu veľkého množstva aktivít. Za toto úsilie ich obdivujem a ďakujem im, lebo to robia nie pre seba, ale pre naše deti, aby podporili ich záujmy a schopnosti. Za každou jednoriadkovou aktivitou v prehľade sa skrýva čas na jej prípravu, jej realizácia, finančné zabezpečenie, nákup spomienkových darčekov a administrácia. A tých aktivít je viac ako dosť. Usilovali sme sa, aby žiaci dostávali podnety z viacerých oblastí života - či už je to kultúra, veda, umenie, šport a aby si svoje vedomosti zmerali takmer vo všetkých predmetoch.

Výstavy

 • Deň obce
 • Návšteva výstavy ovocia a zeleniny v MKS v pondelok po oficiálnej časti
 • Výstava zdobených tekvíc detí ŠKD pred školskou jedálňou
 • Výstavka výrobkov detí ŠKD v A-bloku ZŠ
 • Návšteva výstavy Ľudské telo v Inchebe
 • Predvianočná výstava beletrie v priestoroch školy spojená s predajom
 • Výstava kníh Marec - mesiac knihy spojená s predajom
 • Bienále ilustrácií v Bratislave

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút