Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Milí rodičia,

v priloženom súbore máte k dispozícii propagačný materiál k  sčítaniu obyvateľov, domov a bytov.

Propagačný materiál, PDF

 

Vážení rodičia,

v súlade s Covid automatom, rozhodnutiami epidemiológov a ministra školstva po skončení prázdnin od 8. marca 2021 otvárame bránu školy iba pre určitú skupinu žiakov 1. stupňa základnej školy,  žiaci 2. stupňa budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní ako dosiaľ.

Pre koho je určené vzdelávanie na 1. stupni

Do školy môžu nastúpiť iba tí žiaci 1. stupňa, ktorých obaja rodičia nemôžu vykonávať prácu v domácom prostredí, ale musia dochádzať na pracovisko. Na základe zisťovania záujmu prostredníctvom triednych učiteľov do školy nastúpi zo 400  žiakov 1. stupňa iba 55.

Akým spôsobom bude vyučovanie prebiehať

Všetci žiaci sa budú učiť online.

V jednotlivých triedach sa  do školy prihlásilo iba zopár žiakov, niekde iba jeden alebo dvaja. Nie je fyzicky možné, aby týchto žiakov ich  pani učiteľka doobeda učila prezenčne a ostatným dvadsiatim posielala úlohu a poobede ich kontrolovala a ešte sa pripravovala na ďalších 4 – 5 hodín na ďalší vyučovací deň.

Žiaci budú v škole zaradení do šiestich malých skupiniek od 5 do 12 žiakov a pridelení k jednej z tried daného ročníka. Skupinka bude mať prideleného pedagóga, ktorý bude učiť zo školy žiakov v triede a zároveň doma. Ak bude pani učiteľka vysielať online z domu, skupinka bude mať prideleného pedagóga alebo asistenta, ktorý žiakov  v triede napojí na online vysielanie svojho učiteľa a bude nad žiakmi vykonávať dozor. Pedagóg  alebo asistent v triede bude úzko spolupracovať s triednou pani učiteľkou. Deti budú mať rovnaký štýl vyučovania, nebudú prestoje spôsobené napredovaním alebo omeškaním učiva a pod. O tom, ktoré dieťa bude v akej skupine, Vás budú informovať triedne pani učiteľky.

Rovnakým spôsobom fungujú všetky školy v okolí, pretože sme spôsob vyučovania prehodnocovali na spoločnom stretnutí.

Okrem toho nie je v tejto dobe vhodné spájať žiakov do veľkých skupín, lebo je ohrozené zdravie zamestnancov aj detí. Škola má momentálne k dispozícii menej pedagógov. V poslednom období  pred prázdninami nám ochorelo na Covid 1917 zamestnancov, z toho niektorí sú stále PN a jeden zamestnanec je v nemocnici.

Taktiež si uvedomujeme, že v prípade dištančného vzdelávania /posielanie úloh/ by sa všetka ťarcha preniesla na rodičov, čomu chceme predísť.

Vašu predstavu, aby boli žiaci vzdelávaní svojou pani učiteľkou alebo inou pani učiteľkou teda nemôžeme momentálne splniť. Online vzdelávanie žiakov, ktorí sú doma aj v škole, svojou vlastnou pani učiteľkou je momentálne najefektívnejším spôsobom učenia.

Prosím, dôverujte nám, že robíme maximum pod časovým stresom a s často sa meniacimi pokynmi  nadriadených orgánov. Naplniť predstavy rodičov toľkých deti sa nedá zrealizovať.

 

 

Školský klub detí

Popoludní bude zabezpečená  aj prevádzka školského klubu detí, a to do 16,00 hod.

Ranný klub z dôvodu miešania detí nebude.

 

Školská jedáleň

Školská jedáleň bude pre žiakov, ktorí budú v škole, k dispozícii. Je potrebné, aby sa záujemcovia prihlásili na obed formou SMS na číslo 0911 352 444 pani Udvardiovej. V SMS je treba uviesť meno dieťaťa, triedu a dátum, od ktorého je dieťa prihlásené. Rovnakým spôsob budete môcť dieťa odhlásiť.

 

Školský autobus

Školský autobus nebude ráno z bezpečnostných dôvodov a ochrany detí premávať.

 

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín prezenčné vyučovanie 1.stupeň od 8.3. 2021, PDF

Rozvrh hodín online 1. stupeň od 8.3.2021, PDF

 

 

                                             

Podmienky vstupu do školy ráno

Podmienkou, aby Vaše dieťa mohlo nastúpiť, je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti, nie starší ako 7 dní a vypísanie Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti /viď nižšie/ a predloženie negatívneho testu.

Rodičia do areálu nevstupujú, ale pošlú dieťa do budovy samo. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti predloží Vaše dieťa ráno pedagógovi v triede. Výsledok negatívneho testu na Covid-19 pošle rodič dieťaťa do nedele večer do 20,00 hod. triednej pani učiteľke.

Čestné vyhlásenie a negatívny test musia mať aj všetci zamestnanci školy.

Keďže školské odberné miesto v MKS sa nedá používať, rodičia sa môžu otestovať v ktoromkoľvek  odbernom mieste. K dispozícii je aj odberné miesto pri MKS Dunajská Lužná.

Výnimku z testovania bude mať osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace. Doklad treba poslať mailovou cestou triednej pani učiteľke.

Vstup do budovy školy bude žiakom umožnený od 7:30 hodiny.

 

Pohyb v areáli popoludní

Popoludní do areálu môže vstúpiť jeden rodič s platným negatívnym testom za účelom vyzdvihnutia dieťaťa po vyučovaní alebo zo školského klubu detí. Opakovane žiadam rodičov, aby nestáli pri vstupe do budovy, v ktorej je školská jedáleň, lebo v týchto priestoroch dochádza k zmiešavaniu osôb. Postačí, ak svoje dieťa budete čakať obďaleč. Prosím dodržiavať rozostupy.

 

Hygienické a bezpečnostné opatrenia

Žiak aj zamestnanec je povinný počas činnosti v škole nosiť ochranné rúško a zároveň mať k dispozícii náhradné. 

Pri vstupe do školy bude prebiehať ranný filter (dezinfekcia rúk a meranie teploty).

Počas dňa aj po vyučovaní sa budú kľučky a spoločné priestory dezinfikovať.

 

Opatrenia pri neospravedlnenej neúčasti na vyučovaní

  • Zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa prostredníctvom www.bezkriedy.sk. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.
  • Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

 

Pandemická OČR

Po konzultácii so Sociálnou poisťovňou v Senci, rodičia, ktorých deti sa nezúčastňujú prezenčného vyučovania z rozhodnutia vlády /t. z. že sa učia v domácom prostredí/, majú nárok na pandemickú OČR. Škola nemusí zverejňovať žiaden dokument o dištančnom vzdelávaní. Stačí, ak rodič predloží sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie, ktoré nájdete na stránke ich úradu.

  

                                                                                                  S úctou vedenie školy

 

Dunajská Lužná 5.3.2021

 

Tlačivo: Čestné vyhlásenie pre rodiča, PDF

 

Vážení rodičia,

s ľútosťou Vám oznamujem, že v sobotu  20.2.2021 sa testovanie rodičov napriek našej ochote a ústretovosti dobrovoľníkov v priestoroch MKS neuskutoční z dôvodov, že do priestorov MKS bola premiestnená cirkevná škôlka, ktorej priestory sa  momentálne rekonštruujú.

Rodičia môžu využiť služby mobilných buniek pred MKS. 

Zároveň by som Vás chcela ubezpečiť, že vedenie školy vybavuje nové mobilné miesto v priestoroch našej základné školy, aby sme mohli v testovaní rodičov pokračovať. Verím, že po prázdninách bude odberné miesto v škole schválené.

Ďakujem za pochopenie.

 

S pozdravom

PaedDr. Iveta Slobodníková
Riaditeľka školy

 

Vážení rodičia,

 v pondelok dňa 8.2.2021 sa otvárajú brány školy pre žiakov 1. – 4. ročníka. Zriaďovatelia sa rozhodli otvoriť školy, keďže pri testovaní zamestnancov a rodičov, ktoré organizovala ZŠ vo svojom odbernom mieste nebol nikto z testovaných pozitívny a výsledky testovania obce Dunajská Lužná boli vo výške 0,4 percenta.

1.Preukazovanie pred nástupom do školy

Do školy môže nastúpiť iba ten žiak, ktorého rodič sa preukáže ráno pri vstupe pri bráne do školy:

a/ negatívnym antigénovým alebo PCR testom

b/ potvrdením o prekonaní Covid 19

c/dokladom, z ktorého vyplýva, že rodič bol dvakrát preočkovaný a od preočkovania uplynula dvojtýždňová lehota

d/dokladom, ktorý potvrdzuje, že nemôžu testovanie absolvovať zo zdravotných dôvodov.

Prosíme rodičov, aby kvôli urýchleniu kontroly dieťaťu ráno vložili do tzv. euroobalu prefotenú  kópiu negatívneho testu aspoň jedného z rodičov.

Euroobal odporúčame z dôvodu, ak by bolo daždivé počasie, pretože kontrola bude prebiehať pred bránami školy.

Pred vstupom do areálu dieťa  preukáže dozorkonajúcemu uvedené tlačivo a dozorkonajúci ho na jeho základe vpustí do areálu školy. Dieťa s týmto tlačivom odchádza do svojej budovy a odovzdá ho triednemu učiteľovi.

 

2.Žiaci, ktorých rodičia nemajú záujem o prezenčné vzdelávanie

Žiaci, ktorí nenastúpia do školy, pretože sa tak rozhodli  ich rodičia, budú mať neúčasť ospravedlnenú, avšak musia sa zapájať do dištančného vzdelávania. Rodičia týchto detí nebudú mať zatiaľ nárok na pandemickú OČR až do odvolania. Ministerstvo práce  sociálnych vecí plánuje urobiť v tejto veci zmenu.

 

3.Nástup do školy

Škola je otvorená od 7,15 hod., kedy je zabezpečený dozor. Pred týmto časom sa deti do areálu nedostanú.

Vyučovanie začína od 7,50 ako zvyčajne.

 

4.Rozvrh

Žiaci budú mať každý deň štyri vyučovacie hodiny. 

ROZVRH HODÍN 1. stupeň od 8.2. 2021, PDF

 

5.Školský klub

Ranný školský klub nebude. Popoludňajší školský klub bude v prevádzke do 16,00 hodiny.

Žiadame, rodičov, ktorí sa vedia v poobedňajších hodinách postarať o svoje deti, aby ich neumiestňovali do ŠKD. Chceme, aby v klube bolo čo najmenej detí, pretože stále je núdzový stav.

 

6.Stravovanie v školskej jedálni

Stravovanie bude zabezpečené pre tie deti, ktoré sa prihlásili do piatka 5.2.2021. V prípade, ak to rodičia nestihli alebo správu nezachytili, môžu svoje dieťa prihlásiť ešte v pondelok ráno do začiatku vyučovania vedúcej školskej jedálne.

Žiaci, ktorí nechodia do školského klubu, ale sa stravujú v školskej jedálni, budú chodiť na obed so svojím triednym učiteľom.

 

7.Bezpečnostné a hygienické opatrenia

Žiak si do školy prinesie:

a/ každý deň dve čisté rúška / náhradné  zabalené a uložené v taške/

b/hygienické papierové vreckovky.

Nosenie rúšok je povinné ako pre žiakov aj pre zamestnancov.

Pred nástupom bude prebiehať ranný filter spočívajúci v meraní teploty a dezinfekcie rúk.

V priebehu vyučovania sa budú triedy vetrať a každú prestávku sa vydezinfikujú kľučky. Po vyučovaní sa uskutoční dezinfekcia podláh a školského nábytku.

 

Pohyb rodičov v areáli školy popoludní

Popoludní  do areálu vstúpiť iba osoba:

a/ ktorá si pôjde do ŠKD vyzdvihnúť dieťa a má potvrdenie, ktoré je  uvedené v bode 1 tohto usmernenia

b/ ktorá si pôjde do vyzdvihnúť dieťa  po skončení vyučovania a má potvrdenie, ktoré je  uvedené v bode 1 tohto usmernenia. Tieto osoby sa nezdržujú pred vstupom do školskej jedálne.

 

Ospravedlňujeme sa za neskoré dodanie týchto informácií. Ako máte možnosť sledovať situáciu, informácie dostávame všetci zainteresovaní v poslednej chvíli a  často sa menia.

 

7.2.2021                                                                   PaedDr. Iveta Slobodníková

 

 

 

Vážení rodičia 1. – 4. ročníka,

oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia vlády môžu žiaci 1.stupňa nastúpiť  dňa 8.2.2021
na prezenčné vyučovanie  do školy.

Podmienkou je však preukázanie sa  negatívnym antigénovým testom aspoň jedného rodiča žiaka  alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19. Žiaci sa testovania nezúčastňujú.

Rodičovi, ktorý sa nepreukáže negatívnym antigénovým testom alebo potvrdením o prekonaní COVID 19 nebude umožnené, aby sa jeho dieťa vzdelávalo prezenčne. Pre takýchto žiakov sa nebude z organizačných dôvodov poskytovať online vzdelávanie. Budú mu posielané iba úlohy na samoštúdium a precvičovanie.

Testovanie rodičov plánujeme uskutočniť v sobotu 6.2.2021 . Bližšie informácie Vám poskytneme zajtra prostredníctvom internetovej žiackej knižky a webovej stránky školy a facebooku.

Prihlasovanie na obed od 8.2.2021

Vážení rodičia žiakov 1. – 4. ročníka,

pani vedúca školskej jedálne Vás upozorňuje, že v prípade, ak máte záujem, aby sa Vaše dieťa už v pondelok 8.2.2021 stravovalo, je potrebné ho prihlásiť na obedy do piatka 5.2.2021 do 10,00 hod. a to:

a/ mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

b/ telefonicky na t. č. 0911 352 444

c/ prípadne smskou na t. č. 0911 352 444.

 

 S pozdravom vedenie základnej školy

 

Vážení rodičia,

dištančné vzdelávanie pokračuje do 31.1. 2021. Po tomto termíne Vás budeme informovať v zmysle pokynov ministerstva školstva. Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom vedenie školy

Dunajská Lužná 22.1. 2021

 

Vážení rodičia,

            v dňoch od piatka 22.1. do nedele 24.1. 2021 vrátane plánujeme avizované testovanie rodičov žiakov 1. stupňa, žiakov a rodičov 2. stupňa a zamestnancov ZŠ, ŠJ, ZUŠ, ktoré je podmienkou návratu žiakov na prezenčné vyučovanie. Testovanie bude v priestoroch MKS Dunajská Lužná vo vstupnej hale.

Zdravotníkov sa nám s pomocou Červeného kríža a s ochotou našich rodičov zdravotníkov podarilo vo väčšej miere zabezpečiť. Okrem zdravotníkov však potrebujeme  ďalších 40 osôb  na administratívnu činnosť a usmerňovanie pri vstupe do budovy.

Pri testovaní budú počas troch dní k dispozícii 2 skupiny doobeda, 2 poobede. V každej musí byť okrem zdravotníka 4 – 5 ďalších osôb. Keďže sa nám prihlásilo veľmi málo záujemcov, žiadam Vás o spoluúčasť, pretože inak sa testovanie nebude dať zrealizovať a všetci žiaci sa budú naďalej učiť dištančne.

Verím, že z počtu 1600 rodičov sa nájde 40 ochotných. Čím viac záujemcov sa prihlási, tým skôr budeme môcť pomocnému personálu nastaviť kratší pracovný čas.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť u svojho triedneho učiteľa, ktorý informáciu posunie vedeniu školy alebo na č. 0911 444 355, prípadne na mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Je veľký predpoklad, že  orgány štátnej správy testovanie posunú na neskôr. My však musím e organizáciu zabezpečiť,  akoby sa konala v termíne pred nástupom do školy 25.1.2021.

Zároveň Vás chcem požiadať, aby ste akékoľvek výhrady voči noseniu rúšok v škole alebo testovaniu žiakov a rodičov pred nástupom do školy adresovali orgánom, ktoré tieto nariadenia vydávajú. Ja ako štatutárny zástupca školy som povinná ich akceptovať, nemôžem ich meniť ani k nim dávať právne stanovisko. Vybavovanie takejto pošty ma oberá o čas, ktorý by som mohla venovať veciam, ktoré sú pre riaditeľku školy, mojich zamestnancov aj žiakov prioritnejšie.

Za pochopenie ďakujem. S pozdravom PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

 

Vážení rodičia,

v priložených súboroch máte k dispozícii usmernenie riaditeľky školy platné od 11.1. 2021, rozvrhy online hodín pre 1. a 2. stupeň.

vedenie školy

 

Usmernenie riaditeľky školy platné od 11.1. 2021, PDF

Rozvrh online hodín pre 1. stupeň, PDF

Rozvrh online hodín pre 2.stupeň, PDF

 

Vážení rodičia,

dovoľte, aby som Vás informovala o výsledkoch dotazníka Návrat do škôl 2021, ktorý zisťoval záujem žiakov a rodičov 2. stupňa o antigénové testovanie kvôli nástupu žiakov na prezenčné vyučovanie od 11.1.2021:

a/O testovanie z celkového počtu žiakov 2. stupňa 401 prejavilo záujem  283 žiakov a teda aj 283 rodičov, čo je  70, 57%. To znamená, že prevažná väčšina žiakov a rodičov má záujem o prezenčné vyučovanie a nástup do školy.

b/118 žiakov a rodičov  chce pokračovať v doterajšom dištančnom vzdelávaní – 29,42%.

c/Na dotazník nereagovalo 33 rodičov – 8,22%.

d/Žiaci a rodičia 2. stupňa, ktorí za posledných 90 dní prekonali Covid 19 sa nemusia testovania zúčastniť, pretože sú imúnni. Pred nástupom do školy predložia na sekretariáte riaditeľky doklad od lekára, že chorobu prekonali.

e/Žiaci a rodičia môžu pred nástupom využiť aj iné odberné miesta. Kópiu dokladu o negatívnom teste predložia žiaci a jeden z rodičov pri nástupe žiaka do školy.

Po dôkladnom zvážení všetkých aspektov sme sa rozhodli zriadiť MOM /mobilné odberné miesto /v MKS /miestnom kultúrnom stredisku/ Dunajská Lužná.

Pre MKS sme sa rozhodli preto, lebo po testovaní by sa do priestorov 48 hodín nemalo

vstupovať. Takto by sa nástup detí do školy oddialil o jeden deň, čomu sa chceme vyhnúť, keďže je potrebný čo najrýchlejší nástup na klasické vyučovanie a rodičia nemajú dostatok

dovolenky, aby zostali ešte jeden deň doma. Skôr testovať nechceme, lebo odporúčané bolo

testovať čo najbližšie k dátumu nástupu do školy.

Testovanie je naplánované na 8. a 9.1.2021, t. j. v piatok a sobotu pred nástupom.

ZŠ podala na RÚVZ žiadosť o vytvorenie MOM, doložila výpis z registra trestov riaditeľky školy, vytvorila prevádzkový poriadok MOM, objednala ochranné odevy, predpísané respirátory, návleky, dezinfekčné prostriedky a ďalšie potrebné náležitosti.

K testovaniu musí zabezpečiť na každý deň jedného zdravotníka a najmenej štyri ďalšie dospelé osoby, ktoré budú dozerať na plynulý priebeh testovania. Preto prosím rodičov, ktorí chcú pri testovaní vypomôcť, aby sa prihlásili svojmu triednemu učiteľovi alebo priamo riaditeľke školy. Účasť na testovaní, by mala byť podľa pokynov ministerstva školstva honorovaná. Bez účasti týchto osôb sa testovanie nebude môcť zrealizovať.

Bližšie informácie poskytneme začiatkom nového roka po vyjadrení RÚVZ, či nám dá súhlas na zriadenie MOM.

 

     PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

Vážení rodičia, milé deti,

dovoľte mi, aby som Vám všetkým v predvečer najkrajších sviatkov v roku popriala pokoj, pohodu a radosť z chvíľ strávených v kruhu rodiny a aby vianočná nálada, ohľaduplnosť a úprimnosť zotrvávali vo Vašich srdciach nielen v tomto období, ale počas celého budúceho roku.

Nech so starým rokom odídu i všetky Vaše starosti a  dni v novom roku 2021 nech sú  naplnené pevným zdravím, optimizmom  a úspechom.

 

        PaedDr.  Iveta Slobodníková a kolektív ZŠ Dunajská Lužná

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút