Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Vážení rodičia,

dovoľte, aby som sa Vám v mene detí našej školy poďakovala za naozaj zodpovedný prístup pri prihlasovaní žiakov do záujmových krúžkov. Vďaka Vášmu prístupu získa škola na záujmovú činnosť nezanedbateľný obnos financií, ktorý môžeme využiť nielen na krúžky, ale aj na nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov.

S úctou Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

 

V pondelok 21. septembra nás poctil svojou prítomnosťou honorárny konzul Gruzínska Dr.  Nodari Giorgiadze so svojimi spolupracovníkmi.

Predmetom jeho návštevy bolo nadviazanie priateľských vzťahov a odovzdanie daru – dezinfekčných prostriedkov a 1000 kusov ochranných rúšok. Stretnutie prebehlo vo veľmi srdečnej atmosfére, pretože pán Giorgiadze je vzdelaný, skúsený a charizmatický človek. Spoločnými témami stretnutia boli názory na výchovu a vzdelávanie, mentalita Slovákov a Gruzíncov  a možnosti ďalšej spolupráce najmä v kultúrnej a cestovateľskej oblasti.

Stretnutie s pánom konzulom sprostredkoval manžel našej pani asistentky pán Miroslav Hečko, generálny manažér spoločnosti GINO FOOD & BEVERAG RATION s. r. o.

Rúška triedni učitelia hneď po návšteve rozdali žiakom. Za dar  aj návštevu by sme sa chceli pánovi konzulovi veľmi pekne poďakovať. Veríme, že jeho návšteva na pôde našej školy nebola posledná, lebo svojimi poznatkami a postojom k životu by dokázal dnešnú mládež zaujať a nasmerovať ich tým správnym smerom.

PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

DAROVACIA LISTINA, PDF

Milí rodičia, 

v priloženom súbore máte k dispozícii usmernenie vyplývajúce z nariadení nadriadených orgánov platných do 1. októbra 2020,v ktorom Vás v skrátenej podobe   informujem o podmienkach výchovy a vzdelávania v našej škole. / usmernenie, formát PDF/

S pozdravom PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy 

Milí rodičia a žiaci,

v priložených súboroch máte k dispozícii:

1. Pokyny k vzdelávacím poukazom, formát PDF

2. Zoznam krúžkov, formát PDF

3. Popis krúžku, formát PDF

Leták ku krúžku Akrobatický rokenrol, PDF

Leták ku krúžku Remeslo na našej škole, PDF

4. Časový harmonogram krúžkov,formát PDF, ... aktualizujeme

5. Dodatok k vzdelávacím poukazom, formát PDF

Vážení rodičia,

materiály ku krúžkovej činnosti máme už pripravené,  naša základná škola ich bude expedovať až budúci týždeň po vytvorení stáleho rozvrhu. aby sme mohli k ponuke krúžkov uviesť aj presný deň a hodinu. Vytvorenie stáleho rozvrhu je pre takú veľkú školu veľmi náročné, pretože v rozvrhu musíme začínať vždy prvou vyučovacou hodinou, nesmieme mať voľné hodiny a profilové predmety nesmú byť počas posledných hodín ako je to prípustné na stredných školách. Problém robí aj zaradenie hodín telesnej výchovy z dôvodu malej kapacity telocvične. Ďakujeme za pochopenie.

Vedenie školy 

Vážení rodičia,

viacerí ste sa obrátili na vyučujúcich s otázkami, aby sme upresnili hygienické a bezpečnostné opatrenia na začiatku školského roka, keďže k tejto téme vyšli rôzne nariadenia. Vedenie školy sa riadi nariadeniami ministerstva školstva, ktoré sú záväzné a platia od 2.9. – 14.9.2020.  

 1. Rúška povinne nosia všetci pedagogickí, nepedagogickí, odborní zamestnanci, špeciálni pedagógovia aj asistenti učiteľa.
 2. Rúška povinne nosia všetci žiaci 5. až 9.ročníka a to aj na vyučovacom procese v triedach.
 3. Rúška nosia aj osoby s chronickými chorobami dýchacích ciest aj osoby s kožnými chorobami.
 4. Žiaci 1. až 4.ročníka nosia rúška dobrovoľne.
 5. Nosenie rúšok v exteriéroch školy je v prípade žiakov aj rodičov na dobrovoľnej báze.
 6. Zákonní zástupcovia ráno nevstupujú do areálu školy, okrem rodičov žiakov prvého ročníka.
 7. Popoludní, keď vyzdvihujú deti zo školského klubu, môžu do areálu vstúpiť.
 8. Rodičia žiakov 1. ročníka môžu do 14.9. sprevádzať svoje dieťa do bloku C. Jeden z rodičov môže vstúpiť aj do vstupnej chodby, kde sa deti prezúvajú a pomôcť mu pri prezliekaní.
 9. Každé dieťa musí mať so sebou v škole dve rúška, jedno náhradné v prípade znečistenia prvého rúška.
 10. Deťom bude ráno meraná teplota a budú si musieť povinne vydezinfikovať ruky.
 11. Dieťa, ktorému bude aj po treťom meraní potvrdená telesná teplota viac ako 37,2 stupňov Celzia, bude izolované v izolačnej miestnosti a bezodkladne bude informovaný zákonný zástupca, ktorý si dieťa vyzdvihne.
 12. Základná škola vymedzila dve miestnosti na bezprostrednú izoláciu:
 • V D - bloku / telocvičňa/ učebňa č. 1 v suteréne
 • V F- bloku herňa ŠKD č.1 v suteréne

            Počas izolácie bude  v miestnosti zabezpečený dozor až do príchodu rodiča.

 1. Žiak 5. až 9. ročníka, ktorého rodičia nesúhlasia s použitím rúška v interiéroch budovy školy, ponechajú dieťa v období od 2.9. do 14.9. 2020 v domácom prostredí. Pre týchto žiakov nebude zabezpečené dištančné vzdelávanie, pretože v zmysle usmernenia prebieha výchovno- vzdelávací proces v nezmenenej forme, teda obvyklým spôsobom.
 2. Ak neprítomnosť žiaka v škole trvá viac ako 3 dni, po príchode do školy znova predkladá Prehlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom.
 3. Žiadame rodičov, aby priebežne sledovali stránku ZŠ, pretože  usmernenia sa často aktualizujú.
 4. Celé znenie usmernenia ministerstva školstva sa nachádza na webovej stránke minedu.sk

31.8.2020                                                                 Vedenie školy

 

 

Vážení rodičia, milé deti,

v zmysle usmernenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky v súvislosti s blížiacou sa druhou etapou ochorenia Covid 19 sa slávnostné otvorenie školského roka uskutoční v stredu 2. septembra 2020 v dvoch etapách nasledovne:

 1. O 8.00 hod.- slávnostné otvorenie pre žiakov 2. až 9. ročníka v kmeňových triedach bez prítomnosti zákonných zástupcov a rodinných príslušníkov. Uvedené osoby nebudú vstupovať do školského areálu. Žiaci pred vstupom do budovy:
 • si nasadia rúško
 • predložia dozorkonajúcej osobe vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka, PDF / dotazník na stiahnutie/
 • prejdú ranným filtrom, v rámci ktorého sa im zmeria teplota a dezinfikujú si ruky.

Ak bude mať dieťa aj po treťom kontrolnom meraní telesnú teplotu vyššiu ako 37,2°C, nebude mu umožnený vstup do budovy. Ak nebude v tom čase prítomný zákonný zástupca, dieťa bude izolované v izolačnej miestnosti. Zákonný zástupca bude kontaktovaný, aby si bezodkladne dieťa vyzdvihol.

 1. O 9.00 hod.- slávnostné otvorenie pre žiakov 1. ročníka v pôvodnom areáli ZŠ za školskou jedálňou. V prípade nepriaznivého počasia budú žiaci 1. ročníka vo svojich triedach v C-bloku nad školskou jedálňou. Žiakov 1.ročníka môžu sprevádzať iba dve najbližšie osoby. Po ukončení slávnostného otvorenia pani učiteľky odvedú do kmeňových tried iba žiakov. Všetky potrebné informácie súvisiace s organizáciou vyučovacieho procesu dostanú mailovou cestou. Zdravie dieťaťa má v momentálnej situácii prednosť pred emocionálnym zážitkom rodičov z nástupu dieťaťa do školy. Počas slávnostného otvorenia odporúčame aj rodičom a žiakom 1.ročníka, aby vo svojom vlastnom záujme mali nasadené rúška.

Pred vstupom do budovy platia tie isté pravidlá ako v bode 1 pre žiakov 2. - 9.ročníka.

 

Za pochopenie ďakujeme

Napriek sťaženým okolnostiam sa tešíme na spoločné stretnutie.

            27.8.2020                                                                                                                                                             PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy a vedenie školy

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na Služby Božie.

POZVÁNKA, PDF

Milí rodičia detí prihlásených do Letnej školy,

dopĺňame informáciu , aby ste deťom nezabudli do Letnej školy pribaliť písacie potreby a prezuvky. 

Vedenie školy

 

Upozorňujeme rodičov, ktorí majú záujem o oslobodenie svojho dieťaťa od klasifikácie z niektorých predmetov, že je nevyhnutné, aby si ešte pred začiatkom školského roka vybavili potrebné dokumenty, aby dieťa mohlo byť oslobodené už od prvých dní vyučovania. Dokumenty treba odovzdať na sekretariáte riaditeľky školy.

Potrebné dokumenty:

  • Žiadosť rodiča.
  • Potvrdenie od lekára na predpísanom tlačive.

Obe tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF na stránke školy v sekcii Dokumenty.

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút