Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Dňa 23.4.2018 sme v 1.C triede absolvovali projektové vyučovanie ku Dňu Zeme. V úvode vyučovania sme si prostredníctvom interaktívnej tabule pozreli prezentáciu s množstvom všeobecných informácií súvisiacich s témou. Deti najviac zaujala dôležitosť triedenia odpadu a jeho následné využitie – recyklácia. V ďalšej časti deti pracovali v skupinách s pracovnými listami, ktoré zábavnou formou premostili túto tému do všetkých vyučovacích predmetov. V praktickej časti vyučovania sme sa zamerali na zber a separáciu odpadkov v našej triede a blízkom okolí školy. Deti si uvedomili koľko rôznorodého odpadu sa v našom bezprostrednom okolí nachádza a ako s ním zaobchádzame. V závere vyučovania sme si zopakovali dôležitosť ochrany životného prostredia a nakladania s odpadom formou rôznych kvízových otázok a tajničky. Pre deti bola téma zaujímavá a budeme sa jej venovať aj naďalej na hodinách prvouky.

 Mgr. Mária Jakubcová

 

V piatok 20.4.2018 našu školu navštívilo 22 lektorov doslova zo všetkých kútov sveta (z Nového Zélandu, Austrálie, Južnej Kórei, Nórska, Španielska, Anglicka, Írska, Maďarska, Rakúska, Nemecka a pod.). Zábavnou formou vyučovali našich žiakov 6.-9.ročníka o svojich krajinách, o zaujímavostiach, tradíciách, spôsobe života, o svojich rodinách, kamarátoch, záľubách.  Keďže všetci hovorili po anglicky, bola to aj skvelá príležitosť na bezprostrednú a živú konverzáciu v cudzom jazyku. Popoludní sa náš školský areál premenil na jedno velikánske športovisko. Popri netradičných športoch sa hral futbal, basketbal, floorbal, frisbee a i.
Organizačne pre nás podujatie pripravil pán Martin Alexy (otec nášho ôsmaka Tomáša), za čo mu patrí naše veľké poďakovanie.
 
RNDr. Paľaga Peter

Dňa 19.apríla 2018 sa naši deviataci zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi. Svoje vedomosti z hodín dejepisu si obohatili priamou návštevou miesta, kde sa odohrávali tragické udalosti druhej svetovej vojny. Autentickosť atmosféry dokumentovali pôvodné baraky, v ktorých slovenskí židia vykonávali nútené práce a odkiaľ boli deportovaní do neslávne známych táborov smrti. Dva z týchto barakov sú zrekonštruované a v súčasnosti je v nich  zriadené múzeum. Najskôr sme si so záujmom prezreli expozície múzea, v ktorých sa nachádzajú dobové fotografie, dokumenty, siahodlhé zoznamy židovských mien z deportačných transportov, či iné predmety súvisiace s obdobím holokaustu. Zvnútra sme mohli precítiť atmosféru pôvodného "dobytčieho" vagóna, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz (Osvienčim). Záver patril prednáške na tému „Židovský kódex“, ktorú otvorilo video s emotívnou životnou spoveďou Jána Hanáka - priameho účastníka holokaustu. Jeho spomienky sa hlboko dotkli každého z nás, keďže sa v nich vracal k strašným zážitkom, ktoré prežil ako dieťa. Na autentickom mieste získali žiaci veľa nových informácií o tragédii slovenských Židov počas druhej svetovej vojny. Dozvedeli sa tiež o ľuďoch, ktorí mali odvahu pomôcť prenasledovaným a trpiacim spoluobčanom. Slovensko má za sebou aj temnú minulosť, ale na počet obyvateľov má aj najviac ľudí, ktorí dostali za záchranu ľudských životov vyznamenanie Spravodlivý medzi národmi.

Paľaga Peter, RNDr.

Geograficko -turistický krúžok, sobota 14.apríla 2018, 10 účastníkov + 2 psy, celodenný výlet z Dúbravskej hlavice na Sandberg a späť cez Biele skaly.  Jarná kvetena v plnej kráse: vzácny endemit hlaváčik jarný (Adonis vernalis), poniklec lúčny (Pulsatilla pratensis), kosatec nízky (Iris pumila), fialky (Viola), pečeňovník trojlaločný (Hepatica nobilis), chochlačka dutá (Corydalis cava), veternica iskerníkovitá (Anemone ranunculoides), podbeľ liečivý (Tussilago farfara), cesnak medvedí (Allium ursinum). Unikátna viditeľnosť vyše 100 km až na Schneeberg (2076 m). 

Paľaga Peter, RNDr.

Už tretí rok si spolu s deťmi sadáme do lavíc, aby sme videli, ako prebieha vyučovanie. Minuloročnú  matematiku vystriedala hodina čítania. Náhoda? Možno nie, končil predsa Marec -  mesiac knihy a ešte k tomu čítanie je pre tretiaka základ. Musí byť plynulé a s porozumením. Na deťoch bolo badať menšiu trému, predsa len vzadu sedeli rodičia. Každopádne zvládli hodinu spolu s pani učiteľkou Marianou Jurašiovou perfektne. Zažiť vyučujúcu hodinu, aspoň raz do roka, považujem za užitočné. Vidíme, ako rýchlo prebehne neúprosných 45 minút, čo všetko sa musí stihnúť. Skontrolovať úlohu, vyskúšať žiaka, prebrať novú látku... . Občas sa vľúdi, ako naša pani učiteľka hovorí, „zbytočná zbytočnosť“ – zabudnutý zošit, zle poznačená úloha, proste žrút času, ktorý ukrajuje z hodiny. Je dobré, že sme zažili i túto situáciu. Napriek tomu, deti boli skvelé. Ukázali, že v čítaní sú zdatné, vedia zložiť básničku a pracovať s textom.

Ďakujeme pani učiteľke Mariane Jurašiovej za otvorenú hodinu a o rok sa tešíme na ďalšiu.

 

                                                                                                         Katarína Baďová
rodič

 

Aj tento rok sme si 2.D pripomenuli, aká je voda pre všetkých dôležitá. Pretože sme už druháci, rozhodli sme sa, že tú H2O trochu preskúmame. A priamo v chemickej učebni. Pani učiteľka nám pripravila rôzne vzorky látok a my sme bádali, či sa nám rozpustia vo vode, či je roztok farebný, či vonia  alebo trochu „smrdká“...Podaril sa nám krásny pokus, ktorému sa chémii hovorí „lávová lampa“. Všetci sme pozorovali, ako to šumí,  kypí, ako sa tvoria bubliny. Neskôr sme hľadali  a skúmali  možnosti, ako vyčistiť špinavú vodu.  Použili sme rôzne filtre a pozorovali, ktorý je najvhodnejší. Všetko sme pekne ako správni bádatelia  zapísali do tabuliek a spoločne vyhotovili krásny projekt.

 Bádatelia z 2.D

 

Dňa 12.4. 2018 sa uskutoční účelové cvičenie v prírode. Zúčastnia sa ho žiaci II.stupňa . Žiaci s alergiami ostávajú doma.

vedenie školy

 

 

Dňa 28. 3. 2018  o 18:00 hod. sa v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej uskutočnilo predstavenie „Z rozprávky do rozprávky“, ktoré nacvičili deti zo Školského divadielka a z Tanečného odboru ZUŠ. Školské divadielko pri základnej škole vzniklo v tomto školskom roku na podnet p. riaditeľky Ivety Slobodníkovej a vedie ho p. Ľudmila Jáchimová. Nácviky sa konajú každý utorok a krúžok navštevuje 15 detí z prvého a druhého ročníka. Naštudovanie známej Dobšinského rozprávky „O dvanástich mesiačikoch“ bolo premiérou tohto zoskupenia.Tanečný odbor sa predstavil blokom renesančných tancov. Na javisku sa vystriedali deti od 6 do 15 rokov. Tanečnou pedagogičkou i choreografkou je Mgr. Soňa Jáchimová. Zásluhu na výtvarnom stvárnení scény majú deti z 1. A a 1. E základnej školy, pníky promptne zabezpečil p. Jandačka a na technickej realizácii sa podieľali zamestnanci kultúrneho domu a pri česaní a obliekaní 70 detí obetavo pomáhali rodičia. Predstavenie bolo nielen výsledkom práce v mimoškolskej činnosti, ale bolo mienené aj ako darček pre tých, ktorí sa im venujú – ich pedagógom pri príležitosti Dňa učiteľov. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a v predvečer veľkonočných prázdnin prišli a deti povzbudili a odmenili potleskom.

 Ľudmila Jáchimová

Základná škola Dunajská Lužná

Budúci prváci, príďte sa k nám pozrieť.

Vážení rodičia budúcich prvákov, milí škôlkari, prijmite pred zápisom do prvého ročníka naše pozvanie na Deň otvorených dverí.

Ponúkame Vám ukážku práce detí a učiteľov v prvých triedach v rozsahu dvoch vyučovacích hodín. Stretneme sa 12.apríla  a začíname o 8,45 hod. Predpokladaný koniec je o 10,30 hod.

Na Vašu návštevu sa tešia žiaci aj učitelia.

 

Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame na spoločné stretnutie rodičov s triednou pani učiteľkou. Schôdzka ZRPŠ sa uskutoční v pondelok 16.4.2018 o 17,00 v triede, ktorú Vaše dieťa navštevuje. 
Program schôdzky:
1.Privítanie
2.Aktivity školy v poslednom štvrťroku.
3.Konkrétne aktivity našej triedy.
4.Plánované aktivity školy.
5.Plánované aktivity našej triedy.
6.Vyhodnotenie ankety o začiatku vyučovania.
7.Vzťahy v kolektíve.
8.Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov.
9. Rôzne.
 
Na stretnutie sa tešia triedni učitelia a vedenie školy.

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút