Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk
  Aj žiaci 9.B so svojím triednym učiteľom slávnostne otvorili nový školský rok.
Peter Paľaga
tr.učiteľ 9.B
 

Milí rodičia,

v priebehu dnešného dňa sme obdržali novú informáciu ohľadne poistenia žiakov. Nové poistné na školský rok 2017/ 2018 je nasledovné:

do 50 eur... 0,60 eur

do 100 eur... 1,20 eur

do 150 eur...1,70 eur

do 200 eur...2,30 eur

do 250 eur...2,80 eur

 

Milí rodičia a milí žiaci,

v školskom roku 2017/2018 pokračujeme vo výdaji stravy čipovým systémom. Z technických príčin bude systém spustený dňa 1.10. 2017. Žiakom, ktorí už čip majú, zostáva platný naďalej. Noví žiaci dostanú čip u vedúcej školskej jedálne a zároveň sa môžu na obedy prihlásiť dňa 4.9. 2017 alebo elektronicky na adrese  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. V prípade, že niektorí žiaci, ktorí sa stravovali v školskej jedálni a nemajú záujem sa tento školský rok stravovať, nahlásia vedúcej školskej jedálne svoj nezáujem a následne odovzdajú čip.

Milí rodičia a milí žiaci,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018.

POZVÁNKA PDF 268 KB

Milí rodičia a milí žiaci,

srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie školského roka, dňa 4. septembra 2017, ktoré bude rozdelené na dve časti. 2.- 9.ročník príde na slávnostné otvorenie o 8.00 hod. a žiaci 1. ročníka sa zúčastnia slávnostného otvorenia školského roka o 9.00 hod. Tento slávnostný akt sa uskutoční v areáli školy. Triedni učitelia si svojich žiakov odprevadia na určené miesto. Rodičia prvákov pôjdu so svojimi deťmi po nástupe do tried, kde od triednych učiteliek dostanú podrobné informácie aj v písomnej podobe. 

Pedagogickí zamestnanci sa tešia na spoločné chvíle, ktoré nás čakajú v nastávajúcom školskom roku.

Orava Snow, snehové podmienky veľmi dobré, polooblačno, zjazdovky upravené. Počet účastníkov lyžiarskeho výcvikového kurzu 75, počet lyží 150, palíc 150 a rovnaký počet reflexných viest a iného lyžiarskeho vybavenia, ktoré sme prepočítavali každý deň výcviku. Kurz sme začali zatriedením do skupín podľa stupňa lyžiarskych zručností. Tých, ktorí na lyžiach stáli po prvýkrát, bolo tento rok viac než dosť, ale vďaka našim skúseným inštruktorom lyžovania  sa už na druhý deň s lyžovaním a zdolaním svahu šikovne popasovali. K dispozícii sme mali pre začiatočníkov ťahací pás. Neskôr sme si vyskúšali a zdolali lyžiarsku pomu a sedačku. Pre už skúsených lyžiarov bola v ponuke aj výučba carvingového lyžovania, spojená s odbornou interaktívnou prednáškou. Profesionálne vybavenie lyžiarskeho strediska umožnilo žiakom našej školy pohodlne a bezpečne stráviť pobyt v lyžiarskom stredisku. Oddych po lyžovačke sme vyplnili rôzne, každý podľa vlastného výberu. Relax v bazéne, stolný futbal, stolný tenis, spoločenské hry. Navštívili sme aj poľnohospodárske družstvo Novoť, ktoré je jedným z prvých priekopníkov agroturistiky na Slovensku. Okrem prehliadky družstva, chovu zvierat sme boli pozvaní na ochutnávku syrov. Vyvrcholením športových aktivít bol stolnotenisový turnaj, v ktorom sa odohralo 161 zápasov. Umiestnenie našich lyžiarov a stolnotenisových hráčov bolo nasledovné: 1. miesto- Martin Vozár 8.C, 2.miesto- Kristián Prochyra 9.B, 3.miesto- Marek Blažíček 9.A. S pobytom je obvykle spojené aj bodovanie izieb, keďže udržiavanie poriadku je naša obľúbená činnosť. Aj tu sme mali víťazov. Na izbe č. 209 udržiavali poriadok Tomáš Halma a Adam Labach. Tí, ktorí v mimo- lyžiarskych disciplínach dosiahli prvenstvo, boli odmenení na slávnostnom ukončení kurzu spojenom s diskotékou. Záverečný hudobný remix realizoval náš deviatak Tomáš Deák. Organizátorom, inštruktorom lyžiarskeho výcviku ďakujeme a veríme, že o rok doplníme počty žiakov, ktorí si zamilujú najrozšírenejší zimný šport- lyžovanie.

 

PaedDr. Darina Opátová (vedúca LVK)
 a inštruktori kurzu

Dátum testovania:

 1. november 2018 ( streda)

Organizátor:

Testovanie T5- 2018 organizuje NÚCEM / Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania/ z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Ciele testovania:

Cieľom testovania je porovnať výkony žiakov v testovaných predmetoch a na základe výsledkov žiakov poskytnúť spätnú väzbu školám o ich úrovni v porovnaní s ostatnými školami na Slovensku.

Kognitívne úrovne :

Matematika

 1. Zapamätanie– uložiť a vybaviť si vedomosti z dlhodobej pamäti
 2. Porozumenie – konštruovať význam na základe informácií získaných prostredníctvom ústneho, písomného alebo grafického vyjadrenia
 3. Aplikácia – realizovať a použiť určitý postup v danej situácii
 4. Analýza – rozložiť celok na časti a určiť, aký je vzájomný vzťah častí, ktoré časti k sebe patria, aká je ich celková štruktúra a aký majú účel
 5. Hodnotenie – posúdiť podľa daných kritérií

Slovenský jazyk a literatúra

 1. Zapamätanie – poznávanie a rozpoznávanie, vybavovanie
 2. Porozumenie – interpretácia, usudzovanie, porovnávanie, dedukcia, vysvetľovanie, dokazovanie
 3. Aplikácia – postupu na riešenie problému, implementácia
 4. Analýza – rozlišovanie, usporiadanie, prisudzovanie
 5. Hodnotenie – určovanie, vyvodzovanie

Vzdelávací obsah :

Matematika 

 1. Čísla, premenné a počtové výkony s číslami 
 2. Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 
 3. Geometria a meranie 
 4. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 
 5. Logika, odôvodnenie, dôkazy 
 6. Kontext reálneho života 
 7. Matematický kontext

Slovenský jazyk a literatúra

 1. Jazyk a komunikácia
 2. Komunikácia a sloh 
 3. Čítanie a literatúra
 4. Úlohy na čítanie s porozumením

Čas riešenia testov:

Matematika- 60 minút

Slovenský jazyk a literatúra- 60 minút

Počet testových úloh:

Matematika- 30 testových úloh

Slovenský jazyk a literatúra- 30 testových úloh

Forma testových úloh:

papierová

Matematika- úlohy s krátkou číselnou odpoveďou - 20 úloh, úlohy s výberom odpovede z možností A,B,C,D, z ktorých je vždy iba jedna správna - 10 úloh

Slovenský jazyk a literatúra- úlohy s výberom odpovede z možností A,B,C,D, z ktorých je vždy iba jedna správna - 20 úloh, úlohy s krátkou odpoveďou - 10 úloh

Príprava na T5-2018:

Žiaci absolvujú elektronické testy vhodné na prípravu na T5-2018 zo všetkých testovaných predmetov.

Riaditeľské voľno:

21.november 2018 ( streda) - pre žiakov 1.a 2. stupňa.

Dôvod: Z organizačných dôvodov súvisiacich s testovaním žiakov  5. ročníka T 5 – 2018. 

Žiaci, vrátane piatakov sú z obedov hromadne odhlásení. Kto má záujem o obed, môže sa individuálne prihlásiť v školskej jedálni do 16.11.2018.

Organizácia testovania:

Viac informácií nájdete na www.nucem.sk

Všetkým piatakom prajeme pri testovaní veľa šťastia !      

Mgr. Alena Baková
koordinátor testovania T5- 2018


          

 Testovanie piatakov T5 2015

V stredu 25. novembra čakala žiakov piateho ročníka prvá vážnejšia skúška ich vedomostí  - monitor pod názvom Testovanie T 5 2015.
Testovanie  pre piatakov ako aj deviatakov organizuje NÚCEM / Národný ústav certifikovaných meraní/ z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.
Testovanie sa v súlade so ŠVP orientuje na overenie čitateľských a matematických kompetencií – prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť žiakov interpretovať rôzne druhy súvislých i nesúvislých textov, schopností používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov každodenného života. Testy sú zostavené tak, aby overovali hĺbku vedomostí a zručností, schopnosť žiakov aplikovať ich.
 Cieľom testovania je získať objektívne informácie o výkone piatakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 /2. stupeň ZŠ/ - poskytnúť školám, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach piatakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.
Žiaci boli testovaní najprv z matematiky a potom zo slovenského jazyka. Každý test mal 30 úloh a na jeho vypracovanie mali žiaci 60 minút. Niektoré úlohy boli s výberom odpovede z možností ABCD, z ktorých vždy iba jedna je správna, niektoré úlohy si vyžadovali krátku odpoveď.
Žiaci museli byť podľa predpisov rozdelení do tried najviac po 15 žiakov. Každý musel sedieť v lavici sám. V našej škole bolo vytvorených päť testovacích skupín. Podľa pokynov boli lavice uložené šikmo. Žiaci dostávali striedavo testovú formu A a formu B. Po skončení testu sa žiaci  zosústreďovali v zbernej triede a čakali až kým neuplynie 60 minút.
Testy do školy dva dni pred testovaním doručil kuriér. Zásielka sa uložila na bezpečné miesto a otvorila sa   ráno v deň testovania presne o 7,45 v prítomnosti určených osôb.
Organizáciu testovania na škole zastrešuje koordinátor. Tohto roku to bola Mgr. Katarína Ambrusová, ktorá k rozdeľovaniu úloh a naštudovaniu pokynov pristupovala veľmi zodpovedne. Organizáciu v triedach mali na starosti tzv. administrátori. Nesmeli to byť učitelia ani slovenského jazyka, ani matematiky, ani učitelia 1. stupňa, takže výber administrátorov nebol jednoduchý. Okrem administrátora bol v triedach prítomný externý dozor – pedagógovia zo škôl vopred určených na riaditeľskom aktíve. Tento rok to boli učitelia z Rovinky a Ivanky pri Dunaji. Rovnako aj naša škola vysielala učiteľov ako externý dozor, a to do Rovinky, Ivanky pri Dunaji a Chorvátskeho Grobu. Každý z nich musel mať so sebou poverenie podpísané prednostkou školského úradu v Bratislave.
Z organizačných dôvodov, keďže 5 pedagógov bolo vyslaných, 6 bolo zamestnaných testovaním, 3  pracovali ako dozor počas testovania,  musela škola udeliť pre žiakov 2.stupňa riaditeľské voľno.
Výsledky z testovania bude škola vedieť po ich spracovaní začiatkom januára. Výsledky sa nebudú porovnávať s inými školami. Úspešnosť testovania škola zistí na základe percentilu – t. z. koľko percent škôl bolo horších než naša. Minulý rok bol percentil veľmi vysoký. Veríme, že inak to nebude ani teraz.
                                                                            

Za prípravný výbor T 5 PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školypiataci

 

Dopravné v našej škole žiaci nedostávajú, pretože obec nemá zriadený školský obvod, ktorý je podmienkou na vyplácanie dopravného.

 

Riaditeľka školy plánuje v zmysle § 150 ods. 5  školského zákona  vyhlásiť v školskom roku 2018/2019 riaditeľské  voľno v týchto dňoch:

 1./ 21. november 2018 (streda) -  pre žiakov 1. aj 2. stupňa.

Dôvod: Z organizačných dôvodov súvisiacich s testovaním žiakov  5. ročníka T 5 – 2018. 

 

2./ 3. apríl 2019 (streda) -  iba pre žiakov 2.stupňa, 1. stupeň má vyučovanie

Dôvod: Z organizačných dôvodov súvisiacich s testovaním žiakov 9. ročníka T 9 – 2019.

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia rodičov na triednych schôdzkach ZRPŠ  8.10.2018 udeľujem dňa 29.10.2018 riaditeľské voľno.

Odôvodnenie: Vzhľadom k tomu, že utorok 30.október je vyhlásený za mimoriadny sviatok, kedy si pripomíname 100. výročie vzniku Československej republiky, ostáva pondelok 29.október jediným pracovným dňom v týždni. Preto riaditeľka školy dala návrh, aby rodičia sami rozhodli, či chcú alebo nechcú v tento deň pre žiakov voľný deň. Veľkou väčšinou rodičia vyhlásenie riaditeľského voľna odobrili.

S pozdravom Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

 

Dátum testovania:

3.apríla 2019 ( streda)

Náhradný termín: 

 16.a 17.apríla 2019 (utorok, streda)

Organizátor:

Testovanie T9-2019 organizuje NÚCEM / Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania/ z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Ciele testovania:

získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl, poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú 
väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

Čas riešenia testov:

Matematika - 90 minút

Slovenský jazyk a literatúra - 70 minút

Organizácia testovania:

Viac informácií nájdete na www.nucem.sk

Všetkým deviatakom prajeme pri testovaní veľa šťastia !       

   

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)