Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Dňa 30. novembra 2017 sa uskutočnil ďalší ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže žiakov základných a stredných škôl "EXPERT geniality show". Jej poslaním je rozvíjať záujem  žiakov o rôzne oblasti ľudského poznania a motivovať ich ku ďalšiemu vzdelávaniu. Popri tom si žiaci môžu súťažnou formou porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl.

Do súťaže sa v tomto roku prihlásilo 105 našich žiakov  6.-9. ročníka. Súťažili v dvoch témach, ktoré si sami volili spomedzi uvedených tematických okruhov: 1. Dejiny, udalosti, umenie (dejepis, občianska náuka, všeobecný prehľad), 2. Svetobežník (fyzická geografia a humánna geografia), 3. Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia), 4. Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné myslenie, pojmové myslenie), 5. Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy a gramatika).

Na vypracovanie vedomostného testu mali súťažiaci čistý čas 60 minút, každý odpovedal na 50 otázok (po 25 otázok z dvoch zvolených tém) výberom jednej zo štyroch možností. 

Usporiadateľom vedomostnej súťaže EXPERT geniality show je nezisková organizácia Talentída, Bratislava. Aktuálny ročník súťaže na našej škole koordinoval pán učiteľ RNDr. Peter Paľaga. Doplňujúce informácie o súťaži sú dostupné na internetovej stránke www.sutazexpert.sk.

O tom, kto sa stane úspešným riešiteľom v rámci jednotlivých tém, resp. kto získa najvyšší titul "Top expert", sa dozvieme o niekoľko týždňov po spracovaní výsledkov z celého Slovenska. 

                                                                                                                                                                                                                         Paľaga Peter, RNDr.

 

INFORMÁCIE A TERMÍNY

https://www.gqiq.sk/

Propozície 3. ročníka celoštátneho kola geografickej súťaže GQIQ pre žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ a 1. - 4. ročníka osemročných gymnázií , ktorý prebehne prvý raz ako súčasť Geografickej olympiády, kategória Q
Súťaž prebehne jednokolovo. Tvoria ho dva samostatné testy: 30 otázok, čas trvania 35 min. Otázky budú mať podobný charakter ako tvorivé zadania, ktoré sú v Geo zošitoch Zem a vesmír, Amerika, Afrika, Ázia, Austrália a Oceánia, Európa, Slovensko, pre 5. - 9. ročník ZŠ a 1.- 4. ročník osemročných gymnázií.
Jeden test je určený pre žiakov, ktorí ho budú riešiť na škole v dopoludňajších hodinách a druhý test pre žiakov, ktorí ho budú riešiť popoludní. V každom prípade, žiak, ktorý raz spustí test, druhýkrát ho už nebude môcť spustiť, t.j. odoslať môže len jeden test.
Testy nie sú zhodné, ale budú mať rovnaký stupeň obťažnosti.
Výsledky budú vyhlásené osobitne pre kategórie:
do 11 rokov,
11 - 12 rokov,
12 - 13 rokov,
13 - 14 rokov
a nad 14 rokov. Vyhlásení budú aj absolútni víťazi.
Súťaží sa online na internete. Pri riešení sa môžu použiť atlasy (pozri nižšie), geozošity s miniatlasom, učebnice aj informácie na internete. Každý súťažiaci pracuje samostatne. Cudzia pomoc je zakázaná.
29 úloh je na výber správnej odpovede z možností A, B, C, D, pričom práve jedna odpoveď je správna. Jedna otázka je na doplnenie správnej odpovede. O víťazovi rozhoduje celkový počet správnych odpovedí a potom čas za ktorý bol test vyplnený a odoslaný. Testy, ktoré budú odoslané po 35 minútach, budú z poradia vyradené.
Tretí ročník súťaže bude prebiehať 7. decembra 2017:

a) od 9.00 do 12,00 na základných školách
b) alebo od 15,00 do 16,00 v počítačovej učebni školy alebo v domácom prostredí.

Zaregistrovať sa možno buď v domácom prostredí alebo v počítačovej učebni od 28. novembra do 7. decembra 2017.
Súťaž bude prebiehať na internetovej stránke súťaže www.gqiq.sk . Registrácia znamená presné vyplnenie základných osobných údajov na určenie víťazov. Nie je možné na 1 e-mailovú adresu zaregistrovať viac súťažiacich: každý súťažiaci musí mať samostatnú e-mailovú adresu. Správne riešenia úloh budú oznámené už 7. decembra 2017 o 17.00 hod. na stránke www.mapaslovakia.sk awww.gqiq.sk
Víťazi
Absolútni víťazi na prvých troch miestach obdržia knižné poukážky kníhkupectva Martinus, geografické atlasy a diplomy.
Okrem toho sa spracuje poradie súťažiacich aj v rámci jednotlivých vekových kategórií. Prví traja v každej kategórii dostanú diplomy a atlasy z vydavateľstva MAPA Slovakia Plus. Účastníci, ktorí dosiahnu minimálne 24 bodov a viac, získajú certifikát úspešného riešiteľa GQIQ – Geografickej olympiády, kategórie Q.
Poradie v hlavnej kategórii ako aj poradie podľa jednotlivých vekových kategórií bude oznámené najneskôr 17. decembra 2017 na stránke www.mapaslovakia.sk a www.gqiq.sk

Odporúčaná literatúra pre testy na 3. ročník GQIQ.
1) R. Čeman a kol.: Geografický atlas SVET, MAPA Slovakia Plus, 2017
2) R. Čeman a kol.: Geografický atlas SR, MAPA Slovakia Plus, 2017
3) L. Tolmáči: Geografický zošit ZEM-VESMÍR, AFRIKA – ÁZIA, EURÓPA, AMERIKA-AUSTRÁLIA, SLOVENSKO, MAPA Slovakia Plus, 2017

 

Za organizačný výbor: RNDr. Anton Magula, riaditeľ Mapa Slovakia Plus

Za školskú koordináciu: RNDr. Peter Paľaga, učiteľ geografie

 

Deti a dospievajúci sú jednou z najviac ohrozených skupín vo virtuálnom prostredí. Zároveň sú pre nich nové technológie najväčším lákadlom. Predpokladom úspešnej prevencie je najmä dostatočná informovanosť. A práve to bolo cieľom dvoch prednášok, ktoré sa  uskutočnili na našej škole pre všetkých žiakov 6. ročníka a pre žiakov 7. A a B triedy v utorok, 21. 11. 2017.

Pani Hubertová, mamička nášho žiaka, na primeranej úrovni, zrozumiteľne a pútavo (formou modelových situácií) priblížila deťom nebezpečenstvá internetu. Poučila žiakov, aby si dávali pozor na to, čo o sebe zverejnia. Nikdy nemôžu vedieť, kto je na druhej strane internetu. Deti sa dozvedeli, čo je kyberšikanovanie a ako sa pred ním chrániť. Pani Hubertová sa veľmi ochotne podelila o svoje skúsenosti z praxe. Všetkých prekvapila informácia, že aj prechovávanie nevhodných fotografií (nami nevyžiadaných) môže byť trestným činom.

Deti prejavili o tému veľký záujem, živo diskutovali, na všetky zvedavé otázky dostali odpovede. Odniesli si užitočné poučenia do života. Uvedomili si, aké môžu byť dôsledky ich nerozvážneho správania.  

Za aktuálnu prednášku pani Hubertovej veľmi pekne ďakujeme.

 

Mgr. Gabriela Jašeková 
triedna učiteľka 6. C

                          

Práve u nás prebieha Týždeň zdravej výživy. Zabaľte prosím svojim deťom zdravú desiatu nech sa inšpirujú aj spolužiaci! Mňam

 Mgr. Ivana Hubáčová

 

 

Milí žiaci, milí rodičia,

Už po 4 krát na Základnej  škole v Dunajskej Lužnej môžeme spolu s vašimi deťmi, spolu s vami, s podporou vedenia školy a pedagógov uskutočniť dobročinnú Mikulášsku zbierku sladkostí.

Táto zbierka bude trvať od 27. 11.   – 1. 12.2017 vo všetkých blokoch školy.

Žiaci môžu svoje sladkosti, ktoré chcú darovať, vložiť v škole do pripravených krabíc, označených  - Mikulášska zbierka 2017.

V tejto dobrovoľnej zbierke sladkostí sa deti stanú „Mikulášom“ pre deti, ktoré si sladkosti a mikulášske balíčky nie z vlastnej viny nemôžu vychutnávať.

Počas minulých rokov sme spolu so žiakmi ZŠ pripravili :

Za rok 2014  : 128 bohatých mikulášskych balíčkov doručených pre deti  IKV Žakovce  - Tatry.

za rok 2015 : 76 bohatých balíčkov rozdaných chudobným deťom v Košickom kraji.

 za rok 2016: sme spolu zo žiakmi  ZŠ vyhotovili  99 Mikulášskych balíčkov sladkostí, ktoré spolu s bonboniérami a CD rozprávočkami pre deti putovali deťom z chudobných rodín do Košíc.

Pri konečnom doručovaní Mikulášskych balíčkov spolupracujeme s o.z. Maják nádeje v Košiciach. Táto organizácia  sa dlhodobo venuje  rodinám v núdzi v oblasti Košického kraja, kde v takýchto rodinách žije aktuálne asi 170 detí.

http://www.majak-nadeje.eu/

Týmto projektom Mikulášskej zbierky sa snažíme spolu s deťmi a vami rozdať kúsok dobra a spolupatričnosti s chudobnými deťmi v podobe Mikulášskych balíčkov.

Ďakujeme za vašu štedrosť a dobroprajnosť!             

Za organizačnú prípravu s pozdravom
Vydarená Slávka Bc.

Milí rodičia,

v priloženom linku máte možnosť vyplniť dotazník o školskom autobuse.

link: 

 

Dňa 24.11. 2017 vytvorilo ,, Živú Červenú stužku“  zhruba 380 žiakov I. stupňa. Vyjadrili tak svoju empatiu deťom, ktoré trpia nevyliečiteľnou chorobou. Školská telocvičňa sa zmenila na jasajúci dav, zaodetý do červených farieb. Organizovane, žiaci zoradení v sprievode svojich triednych učiteliek, vytvorili nádhernú stužku. Chorým detičkám posielame tento červený pozdrav.

Ing. Michaela Luteránová

Dňa 20. októbra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL). Sily si medzi sebou zmerali žiaci ôsmeho ročníka. Víťazkou sa stala Viktória Kubišová z 8.B triedy, druhé miesto obsadila Alžbeta Svetlanská z 8.C a pekné tretie miesto získal Tomáš Remiš z 8.B. Výhercom srdečne blahoželáme!

Víťazka postupuje do okresného kola v Senci.

V školskom kole OSJL bojovali medzi sebou aj títo žiaci:

Veronika Vozárová, 8.A (4. miesto),

Hana Volný, 8.C (5. miesto),

Samuel Ertinger a Michal Vicena, 8.A (6. miesto),

Martin Kučera, 8.C (7. miesto),

Teodor Pažitný, 8.C (8. miesto).

Mgr. Romana Barešová

MŠ VV a Š SR, Kancelária WHO na SK, mesto Žilina, Okresný úrad - odbor školstva v Žiline a Gymnázium sv. Františka v Žiline vyhlásili v rámci jedenásteho ročníka kampane Červené stužky výtvarnú súťaž základných škôl na tému:  Pohľadnica pre Červené stužky. Naši žiaci ( Dávid Demovič 5.A, Eliška Miklušicová 6.A, Sophia Gažovičová 5.A ) sa v rámci kampane Červené stužky zapojili do výtvarnej súťaže a pod odborným dozorom Mgr. Brodzianskej Barbory vyhotovili na hodinách výtvarnej výchovy súťažné pohľadnice.

Ing. Michaela Luteránová
koordinátor prevencie

 

Na pozvanie organizačného výboru sa v utorok 7.11.2017 naši žiaci 8.a 9.ročníka zúčastnili festivalového divadelného predpoludnia v priestoroch divadla LUDUS v Bratislave.
Sotva sme sa v sále usadili na scénu vtrhol kričiaci bradatý chlap s revolverom, aby odpálil inscenáciu Gábora Görgeya  "Na koho to slovo padne" s podtitulom "S groteskou na večné časy a možno inak". V predstavení o nás, o Európe a o tom, kto má kľúč od WC presvedčivo zažiarili mladé herecké talenty - minuloroční maturanti hudobno – dramatického odboru Cirkevného konzervatória v Bratislave. Bezprostredne po predstavení nasledovala krátka beseda vedená umeleckým šéfom divadla Ludus pánom Petrom Kubom s reflexiou toho, čo sme videli."POZNÁME SA?" bol druhý divadelný titul, ktorým nás po prestávke preniesli herci divadla Ludus kamsi na chatu, na stretávku maturitného ročníka po piatich rokoch. Hru si napísali mladí ľudia vo veku maturantov. Je v nej skúsenosť ich veku, ale zároveň predstava a vízia ako môže ich život vyzerať  päť rokov po maturite. Aké „masky" budú nosiť v súkromí a v spoločnosti. Záleží len na každom z nich ako dopadne. Hra je inšpirovaná smrťou dvoch mladých ľudí vo veku 17 rokov...Žiacka spätná väzba jasne potvrdila, že obe predstavenia sa žiakom nielen páčili, ale sa aj dotkli ich hlbšieho vnútra.

za pedagogický dozor: Peter Paľaga

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)