Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

V pondelok 7. decembra zavítal do všetkých tried 1. stupňa ZŠ Dunajská Lužná Mikuláš, aby sladkými čokoládami obdaroval deti našej školy. Mikuláša s bielou bradou sprevádzal škriatok Elf – v skutočnosti pani asistentka Majka Hrajnohová a čertisko – v prestrojení pani riaditeľka. Bola to však dobrá čertica.  Do pekla nikoho so sebou nezobrala, lebo  všetky deti boli v tento deň poslušné. Čertica pani riaditeľka bola z toho aj trocha smutná, lebo za nesplnenú úlohu určite dostane od Lucifera do žiackej knižky poznámku za nesplnenú úlohu. Mikuláš,  so sprievodom  si v každej triede urobili na pamiatku fotografiu.  Ďakujem pánovi predsedovi rady školy za pomoc pri organizácií Mikuláša.

Radosť v očkách detí z milej návštevy všetkých potešila.

  

 

 

Vážení rodičia,

v priloženom súbore máte k dispozícii potvrdenie o zatvorení triedy z dôvodu  Covid 19.

POTVRDENIE, PDF

Zápisnica o epidemiologickom vyšetrovaní, PDF

vedenie školy

 

I keď sa žiaci 2. stupňa naďalej vzdelávajú dištančne, život na 1. stupni pokračuje takmer nerušene ako predtým.

Preto sme  dňa 1.12.2020  opätovne uskutočnili obľúbenú súťaž  vo vedomostiach pre prvý stupeň nazvanú Všetkovedko.

Žiaci si  vyskúšali svoje vedomosti v troch kategóriách. Prvú kategóriu tvorili druháci – ďalšie dve tretiaci a štvrtáci. Súťaže sa zúčastnilo  spolu 97 žiakov, z toho 31 druhákov, 33 tretiakov a 33 štvrtákov.

Kvôli karanténnym opatreniam sa súťažilo  v troch kolách a v dvoch budovách. Dve kolá sa uskutočnili v jedálni bloku F a jedno v jedálni hlavnej budovy. Žiaci dodržali odstupy a základné hygienické pravidlá ako rúška a dezinfekciu.

Pri správnom vypĺňaní odpoveďových hárkov im pomáhali koordinátorky súťaže Mgr. Zuzana Vozárová  a pani asistentka Monika Kadlubová.

Súťaž prebiehala anonymne. Každému žiakovi bol pridelený vlastný kód. Žiaci si skúšali všeobecné vedomosti, logické myslenie  aj matematiku, vo vyšších kategóriách aj znalosti z  cudzieho jazyka.

Výsledky súťaže sa účastníci dozvedia 21.12.2020 na stránke www.vsetkovedko.sk, kde si nájdu umiestnenie podľa svojich  pridelených kódov. Veríme, že aj v tomto roku sa v našej škole objavia ďalší talentovaní žiaci.

 

                                                                                              Koordinátorka súťaže Mgr. Zuzana Vozárová

 

 

Milí rodičia a priatelia školy,

ako každý rok aj v tomto školskom roku sa naša škola zapája do Mikulášskej zbierky sladkostí pre deti zo sociálne slabších rodín na východnom Slovensku.

Záštitu nad zbierkou má naša mamička pani Vydarená s manželom. Zbierku organizujeme na podnet neziskovej organizácie Maják nádeje. Táto organizácia je zárukou, že veci, ktoré sú predmetom zbierky, sa dostanú do správnych rúk. Každoročne nám  z odovzdávania sladkostí posielajú fotografie.

Svoje dobrovoľné sladké darčeky keksy, cukríky, čokolády atď./ môžu deti  vložiť do škatúľ alebo vreciek, ktoré budú k dispozícii v bloku C, v bloku E a v bloku F, a to  ráno i poobede od pondelka 7.12 do piatka 11.12. 2020.

Touto cesto chceme nielen urobiť radosť deťom, ktoré žijú v skromnejších pomeroch, ale viesť naše deti k spolupatričnosti.

Vopred ďakujeme za všetky deti, ktoré v tomto predvianočnom čase potešíte.

Vedenie školy

V mesiaci november sa žiaci 3. D triedy zúčastnili na programe My Machine Slovakia. Tento program sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Realizáciu projektu podporilo aj MŠ SR. Prvým krokom programu bol tvorivý workshop, ktorý vzhľadom na pandemickú situáciu prebehol online. Deti pracovali v skupinách. Po zadaní témy - nakreslite nám svoje vysnívané vynálezy a my vám do konca školského roka jeden z nich vyrobíme - sa každej skupiny ujali koordinátori, VŠ  študenti, ktorí s deťmi diskutovali viac o tom, čo a prečo deti kreslia. Po skončení práce deti po jednom pred kamerou odprezentovali svoje návrhy a následne hlasovaním si zvolili TOP tri nápady, ktoré by si chceli najviac vyskúšať. Záverečné veľké spoločné podujatie My Machine Slovakia Expo bude v mesiaci máj – jún (ak situácia dovolí) v Košiciach.

                                             

Mgr. Kalinová Eva

Vážení rodičia,

v pondelok 30.11.2020  o 17,00 sa uskutočnia  triedne schôdzky ZRPŠ  pre rodičov žiakov 1. stupňa. S triednym  učiteľom  sa  spojíte prostredníctvom MS Teams. V závere schôdzky si budete môcť dohodnúť aj individuálne konzultácie – tiež prostredníctvom MS Teams alebo Whats App. Čas aj spôsob si dohodnete s učiteľom.

Na individuálne konzultácie má 1. stupeň vyhradený čas po skončení spoločného online stretnutia v pondelok 30.11.2020 a tiež v utorok 1.12.2020 od popoludnia podľa dohody s triednym učiteľom.

Na konzultáciu má každý účastník vyhradených 10 minút.

Spoločná schôdzka online ZRPŠ pre 2. stupeň sa uskutoční v stredu 2.12.2012 o 17,00 za rovnakých podmienok ako je to pri 1. stupni.

Na individuálne konzultácie má 2. stupeň vyhradený čas po skončení spoločného online stretnutia v stredu 2.12.2020 a tiež vo štvrtok 3.12.2020 od popoludnia.

Vedenie ZŠ a triedni učitelia

 

Vážení členovia rady školy a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na 5. zasadnutie rady školy.

Pozvánka, PDF

Vážení rodičia,

vedenie školy v rámci skvalitňovania služieb  a ústretovosti voči rodičovskej verejnosti zaplatilo  poistné za stratu a krádež vecí na školský rok 2020/2021 z finančných  prostriedkov školy pre všetkých žiakov hromadne. 
V prípade zrealizovania poistného za stratu alebo krádež vecí sa obráťte na pani sekretárku riaditeľky školy pani Hrajnohovú, ktorá túto agendu zastrešuje.
 
S pozdravom  Iveta Slobodníková, riaditeľka školy 

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia krízového štábu obce Dunajská Lužná je telocvičňa pre žiakov a návštevníkov predbežne zatvorená do konca októbra. Žiaci budú mať telesnú výchovu podľa vypracovaného harmonogamu buď na multifunkčnom ihrisku /pokiaľ to počasie dovolí/ alebo budú chodiť na vychádzky. 
Žiaci musia mať cvičebný úbor uložený v triede, aby ho mali vždy k dispozícii. 
Počas nepriaznivého počasia v zmysle usmernenia ministerstva školstva sa budú venovať teoretickým poznatkom z oblasti športu.
 
Za pochopenie ďakujeme. Vedenie školy.

Vážení rodičia,

naša škola bola vybraná medzinárodným centrom IEA v Hamburgu spomedzi všetkých základných škôl a osemročných gymnázií SR do pilotného  medzinárodného  testovania  ICCS 2022,  do ktorého bolo zaradených  celkovo 36 škôl.

Je to projekt, ktorý skúma občianske vzdelávanie a občiansku výchovu.  Testovanie sa uskutoční v dňoch 25.11 a 26.11 2020 online spôsobom v priestoroch základnej školy a zúčastnia sa ho žiaci dvoch tried ôsmeho ročníka. Koordinátorom testovania je Mgr. Eva Érseková, školská informatička.

Účasť v medzinárodnom testovaní je pre nás cťou i výzvou. Veríme, že v ňom  obstojíme dobre a výsledky nám pomôžu skvalitniť občianske uvedomenie našich žiakov.

Mgr. Érseková Eva

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút