Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Vážení rodičia, milí žiaci,

škole záleží na dobrom zdraví našich žiakov, zvlášť v  období pandémie, preto Vám ponúkame v rámci dobrých vzťahov a spolupráce s Národným ústavom detskej tuberkulózy a respiračných chorôb možnosť liečebného pobytu , zdarma pre žiaka s potvrdenou diagnózou.

Pokračovanie textu, PDF

Leták, PDF

Vedenie školy

 

 

 

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že online ZRPŠ sa uskutoční nasledovne:

1. pre 1.stupeň v pondelok 3.5. 2021 o 17.00 hod.

2. pre 2.stupeň v utorok 4.5. 2021 o 17.00 hod. 

Vedenie školy

 

Úvod

Materiál je zameraný hlavne na 2. stupeň ZŠ. Zahŕňa odporúčania ako uľahčiť návrat žiakov do škôl po ukončení dištančného vzdelávania od 19.4.2021, vrátane 26.4. 2021. Je vypracovaný v zmysle metodického usmernenia Návrat do škôl od 19. apríla 2021 a metodického usmernenia k tomuto dokumentu.

Žiaci:

Nástup jednotlivých tried

Triedy

Nástup

Adaptácia odkedy dokedy

Dĺžka adaptácie

1.-4. roč.

12.4.2021

12.4 – 23.4 2021

dva týždne

8.-9.roč.

19.4.2021

19.4 – 30.4.2021

dva týždne

5.-7.roč.

26.4.2021

26.4. – 7.5.2021

dva týždne

ŠKD

12.4.2021

-

-

 

Podmienky nástupu žiakov: test a čestné vyhlásenie

Testy:

1.st. – aspoň jeden rodič, ktorý žije so žiakom v spoločnej domácnosti, pri striedavej starostlivosti obaja rodičia žiaka, žiak  1. st. sa netestuje, je keď je starší ako 10 rokov.

2st. - testuje sa žiak a jeden rodič antigénovým alebo PCR testom.

Osoby, ktoré absolvovali očkovanie Astrou Zenecou a od doby očkovania uplynuli 4 týždne, alebo absolvovali druhé očkovanie proti Covid 19 vakcínou Pfizer a od doby očkovania ubehlo 14 dní, sa nemusia testovať, predložia len doklady o očkovaní.

Periodicita testu: každých 7 dní.

Podmienku vstupu rodičov a iných osôb do areálu školy:

Každý rodič vstupujúci do budov školy sa musí preukázať čestným vyhlásením, a negatívnym testom. Test si môžu urobiť v akomkoľvek mobilnom odberovom mieste.

Čestné vyhlásenie:

Čestné vyhlásenie odovzdá žiak prvý deň pri nástupe do školy triednej pani učiteľke. Výsledok testu posiela rodič žiaka 1. stupňa,  žiak 2. stupňa  a aspoň jeden rodič žiaka 2. stupňa mailovou cestou alebo inými digitálnymi prostriedkami svojej triednej učiteľke do nedele do 20,00 hod.

 

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti- zákonný zástupca, PDF

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti- zamestnanec, PDF

 

Ak zákonný zástupca neabsolvuje testovanie:

 1. Škola ospravedlní absenciu žiaka.
 2. Rodič musí zabezpečiť kontakt so školou.
 3. Vzdelávanie bude prebiehať formou zadávania úloh, prípadne dištančnou formou, ak tomu nebudú prekážať technické problémy.
 4. Ak sa zákonný zástupca nespojí so školou do 5 dní, riaditeľka bude musieť túto skutočnosť hlásiť na ÚPSVaR ako zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.
 5. Ak neprítomnosť na vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích hodín, žiak môže byť preskúšaný z učiva daného ročníka komisionálne. Možnosť vykonať posúdi pedagogická rada.
 6. Zákonný zástupca nemá nárok na pandemickú OČR.

 

Nárok na 0ČR zákonnému zástupcovi vzniká:

1.Ak bola v škole alebo v triede nariadená karanténa alebo izolácia.

2.Škola bola zatvorená z rozhodnutia zriaďovateľa, riaditeľa školy lebo RÚVZ.

3.Lekár potvrdil potrebu ošetrovania dieťaťa z dôvodu choroby.

 

Rozvrh hodín počas adaptačného obdobia

1.stupeň

Od 26.4. 2021 do 7.5. 2021 pokračuje prvý stupeň v prezenčnom vzdelávaní podľa riadneho rozvrhu- maximálne 5 hodín.

Rozvrh hodín, PDF

Žiaci majú maximálne päť vyučovacích hodín. Počas vyučovania učitelia zaraďujú telovýchovné päťminútovky.

2.stupeň

Od 26.4. 2021 do 7.5. 2021 sa žiaci piateho až deviateho ročníka učia podľa nasledovného rozvrhu.

Rozvrh hodín, PDF

Rozvrh zahŕňa nižší počet hodín, ako pri pôvodnom vyučovaní. Žiaci majú maximálne 5 vyučovacích hodín. V priebehu týždňa majú hodiny s triednym učiteľom alebo špeciálnym pedagógom /spolu 4 hodiny/, kde sa budú venovať hodnoteniu dištančného vzdelávania, ich pocitom, budú mať prednášky na zvládnutie stresu a životných tráum, o šikanovaní a  budú vypracovávať dotazníky a ankety, aby sme zistili, čo deti trápi, z čoho majú radosť, ako sa odrazilo dlhodobé odlúčenie od známeho sociálneho prostredia na ich psychike a pod.

Do rozvrhu sú v zmysle pokynov zaradené aj výchovy, najmä hodiny telesnej výchovy, ktoré neboli zahrnuté do dištančného vzdelávania.

Ranný školský klub

Od 26.4. 2021 sa obnovuje činnosť ranného školského klube od 6.30 hod. do 7.15 hod. Ranný školský klub bude osobitne v F- bloku v triede 4.D a pre areál školy v E bloku v 3.B triede.

Školský klub detí popoludní

Školský klub bude v prevádzke od 11,20 hod. /po 4. vyučovacej hodine/ do 17,30 hod.

Činnosť klubu bude prebiehať v pôvodnom režime – teda bude fungovať 16 oddelení.

Školská jedáleň

Všetci žiaci, ktorí  boli pred opatreniami prihlásení na obed, sú automaticky prihlásení na obed aj od 26.4. 2021.

Ak žiak nenastúpi do školy alebo nemá záujem o obed, je potrebné, aby rodič dieťa odhlásil z  obeda formou SMS na číslo 0911 352 444 pani Udvardiovej. V SMS je treba uviesť meno dieťaťa, triedu a dátum, od ktorého je dieťa odhlásené. 

 

Školský autobus

Školský autobus ráno premáva.

 

Žiadna klasifikácia, žiadne kontrolné písomky

Žiaci sa počas adaptačného obdobia dvoch týždňov nebudú klasifikovať. Nebudú sa písať žiadne kontrolné testy, iba nácvičné previerky, aby vyučujúci zistil stav vedomostí. Žiaci budú hodnotení iba slovne. Takto chceme predísť stresom žiakov pred návratom do školy. Na základe zistených nedostatkov sa bude učiteľ venovať utvrdzovaniu a doberaniu učiva, ktoré robí žiakom problémy.

Po ukončení dvojtýždňového adaptačného obdobia sa bude vyučovací proces a  hodnotenie žiakov uskutočňovať ako pri bežnom vzdelávacom procese pred dištančným vzdelávaním.

 

Hygienické opatrenia

Ranný filter

Spočíva v meraní teploty a dezinfekcie rúk žiakov, zamestnancov a návštevníkov pred vstupom do budovy.

 

Rúška

Žiaci aj zamestnanci, návštevníci musia vo vnútorných aj vonkajších priestoroch, kde sa zhromažďujú osoby, nosiť rúška. Vedenie školy nepredpisuje typ rúšok. Ide len o to, aby mali žiaci aj zamestnanci z hygienických a bezpečnostných dôvodov prekrytý nos a ústa. Rúška sa nemusia používať iba pri športovej činnosti na hodinách telesnej výchovy a počas športovej činnosti v ŠKD, ktorá kladie nároky na zvýšený pohyb a dýchanie. Vychádzka sa nepovažuje za zvýšenú športovú činnosť.

 

Dezinfekcia priestorov

Dezinfekcia priestorov sa bude vykonávať v zmysle nariadení ministerstva školstva.

 

Prezuvky

Pripomíname, aby si žiaci nezabudli priniesť prezuvky.

    

Dunajská Lužná 21.4.2021                                                                        PaedDr. Iveta Slobodníková

                                                                                                                         riaditeľka školy

Vážení rodičia,

keďže viacerí sa obraciate na vedenie školy a triednych učiteľov s otázkami súvisiacimi s testovaním a vstupom do školy, dávame Vám k dispozícii najaktuálnejšiu informáciu z MŠ SR, ktorá platí od 19.4. 2021 pre všetky školy v SR.

Pravidlá pre školy, PDF

Vedenie školy

 

Rada školy pri Základnej škole v Dunajskej Lužnej

  P O Z V Á N K A

 

            V zmysle ustanovení zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení a v súlade s ustanovením § 9 ods.1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z.,

 Vás pozývam na

 VI. zasadnutie rady školy

 dňa 26. apríla 2021 o 18. 00 hod.

 v E – bloku ZŠ.

Program zasadnutia:

1.Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu

2. Informácia o plnení uznesení z V. zasadnutia RŠ

3. Informácia o rozpočte ZŠ v roku 2021

4.Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom  zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu ZŠ

5. Výročná správa RŠ za rok 2020 (v zmysle čl. 8 ods. 6 a 7 Štatútu RŠ

6. Informácia o priebehu vyučovacieho procesu žiakov v čase „lockdownu“ (január 2021 – apríl 2021)

7. Informácia o zápise do 1. ročníka ZŠ – počty prijímaných detí a počty tried v školskom roku 2021/22 – potreba zriadenia a vybavenia elokovaného pracoviska ZŠ

8. Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a rozširovanie kapacity ZŠ – informácia o aktuálnom štádiu projektu výstavby nového G bloku

9. Stručná informácia o úlohách ZŠ v máji a júni 2021 (koniec školského roka)

10. Rôzne – diskusia – podnety

11. Záver a ukončenie zasadnutia

           V zmysle ustanovenia § 24 ods. 15 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zasadnutie orgánu školskej samosprávy verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

 

V Dunajskej Lužnej, 15. 04. 2021                                                                                                        JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak

                                                                                                                                                               predseda rady školy

Úvod

Materiál je zameraný hlavne na 2. stupeň ZŠ. Zahŕňa odporúčania ako uľahčiť návrat žiakov do škôl po ukončení dištančného vzdelávania od 19.4.2021. Je vypracovaný v zmysle metodického usmernenia Návrat do škôl od 19. apríla 2021 a metodického usmernenia k tomuto dokumentu.

 

Žiaci:

Nástup jednotlivých tried

Triedy

Nástup

Adaptácia odkedy dokedy

Dĺžka adaptácie

1.-4. roč.

12.4.2021

12.4 – 23.4 2021

dva týždne

8.-9.roč.

19.4.2021

19.4 – 30.4.2021

dva týždne

5.-7.roč.

26.4.2021

26.4. – 7.5.2021

dva týždne

ŠKD

12.4.2021

-

-

 

Podmienky nástupu žiakov: test a čestné vyhlásenie

Testy:

       1.st. – aspoň jeden rodič, ktorý žije so žiakom v spoločnej domácnosti, pri striedavej starostlivosti obaja rodičia žiaka, žiak  1. st. sa netestuje, je keď je starší ako 10 rokov.

 1. st. - testuje sa žiak a jeden rodič antigénovým alebo PCR testom.

Osoby, ktoré absolvovali už druhé očkovanie proti Covid 19 a od doby posledného očkovania ubehlo 14 dní, sa nemusia testovať, predložia len doklady o očkovaní.

 

Periodicita testu: každých 7 dní.

 

Podmienku vstupu rodičov a iných osôb do areálu školy:

Každý rodič vstupujúci do budov školy sa musí preukázať čestným vyhlásením, a negatívnym testom. Test si môžu urobiť v akomkoľvek mobilnom odberovom mieste.

 

Čestné vyhlásenie:

Čestné vyhlásenie odovzdá žiak prvý deň pri nástupe do školy triednej pani učiteľke. Výsledok testu posiela rodič žiaka 1. stupňa,  žiak 2. stupňa  a aspoň jeden rodič žiaka 2. stupňa mailovou cestou alebo inými digitálnymi prostriedkami svojej triednej učiteľke do nedele do 20,00 hod.

 

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti- zákonný zástupca, PDF

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti- zamestnanec, PDF

 

Ak zákonný zástupca neabsolvuje testovanie:

 1. Škola ospravedlní absenciu žiaka.
 2. Rodič musí zabezpečiť kontakt so školu.
 3. Vzdelávanie bude prebiehať formou zadávania úloh, prípadne dištančnou formou, ak tomu nebudú prekážať technické problémy.
 4. Ak sa zákonný zástupca nespojí so školou do 5 dní, riaditeľka bude musieť túto skutočnosť hlásiť na ÚPSVaR ako zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.
 5. Ak neprítomnosť na vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích hodín, žiak môže byť preskúšaný z učiva daného ročníka komisionálne. Možnosť vykonať posúdi pedagogická rada.
 6. Zákonný zástupca nemá nárok na pandemickú OČR.

 

Nárok na 0ČR zákonnému zástupcovi vzniká:

1.Ak bola v škole alebo v triede nariadená karanténa alebo izolácia.

2.Škola bola zatvorená z rozhodnutia zriaďovateľa, riaditeľa školy lebo RÚVZ.

3.Lekár potvrdil potrebu ošetrovania dieťaťa z dôvodu choroby.

 

Rozvrh hodín počas adaptačného obdobia

1.stupeň – rozvrh od 12.4.2021

Na 1. stupni všetky hodiny okrem cudzích jazykov vyučuje triedny učiteľ.

Prvá hodina v týždni je určená na tzv. rozhovory v kruhu, kde pani učiteľka so žiakmi hovorí o ich zážitkoch a pocitoch počas víkendu.

Žiaci majú štyri vyučovacie hodiny. Počas vyučovania učitelia zaraďujú telovýchovné päťminútovky.

 

2.stupeň – rozvrh od 19.4. do 23.4.2021

Rozvrh zahŕňa nižší počet hodín, ako pri pôvodnom vyučovaní. Žiaci majú striedavo 4 alebo 5 vyučovacích hodín. V priebehu týždňa majú hodiny s triednym učiteľom alebo špeciálnym pedagógom /spolu 4 hodiny/, kde sa budú venovať hodnoteniu dištančného vzdelávania, ich pocitom, budú mať prednášky na zvládnutie stresu a životných tráum, o šikanovaní a  budú vypracovávať dotazníky a ankety, aby sme zistili, čo deti trápi, z čoho majú radosť, ako sa odrazilo dlhodobé odlúčenie od známeho sociálneho prostredia na ich psychike a pod.

Do rozvrhu sú v zmysle pokynov zaradené aj výchovy, najmä hodiny telesnej výchovy, ktoré neboli zahrnuté do dištančného vzdelávania.

Rozvrh hodín, PDF

 

Školská jedáleň

Žiaci 8.a 9.ročníka, ktorí  boli doteraz prihlásení na obed, sú automaticky prihlásení na obed aj od 19.4. 2021.

Ak žiak nenastúpi do školy, je potrebné, aby rodič dieťa odhlásil z  obeda formou SMS na číslo 0911 352 444 pani Udvardiovej. V SMS je treba uviesť meno dieťaťa, triedu a dátum, od ktorého je dieťa odhlásené. 

 

Školský autobus

Školský autobus bude ráno v pondelok 19.4. 2021 premávať.

 

Žiadna klasifikácia, žiadne kontrolné písomky

Žiaci sa počas adaptačného obdobia dvoch týždňov nebudú klasifikovať. Nebudú sa písať žiadne kontrolné testy, iba nácvičné previerky, aby vyučujúci zistil stav vedomostí. Žiaci budú hodnotení iba slovne. Takto chceme predísť stresom žiakov pred návratom do školy. Na základe zistených nedostatkov sa bude učiteľ venovať utvrdzovaniu a doberaniu učiva, ktoré robí žiakom problémy.

Po ukončení dvojtýždňového adaptačného obdobia sa bude vyučovací proces a  hodnotenie žiakov uskutočňovať ako pri bežnom vzdelávacom procese pred dištančným vzdelávaním.

 

Hygienické opatrenia

Ranný filter

Spočíva v meraní teploty a dezinfekcie rúk žiakov, zamestnancov a návštevníkov pred vstupom do budovy.

 

Rúška

Žiaci aj zamestnanci, návštevníci musia vo vnútorných aj vonkajších priestoroch, kde sa zhromažďujú osoby, nosiť rúška. Vedenie školy nepredpisuje typ rúšok. Ide len o to, aby mali žiaci aj zamestnanci z hygienických a bezpečnostných dôvodov prekrytý nos a ústa. Rúška sa nemusia používať iba pri športovej činnosti na hodinách telesnej výchovy a počas športovej činnosti v ŠKD, ktorá kladie nároky na zvýšený pohyb a dýchanie. Vychádzka sa nepovažuje za zvýšenú športovú činnosť.

 

Dezinfekcia priestorov

Dezinfekcia priestorov sa bude vykonávať v zmysle nariadení ministerstva školstva.

 

   

Dunajská Lužná 14.4.2021                                                                    PaedDr. Iveta Slobodníková

                                                                                                                  riaditeľka školy

 

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia riaditeľky školy dňa 12.4.2021 otvárame bránu školy pre všetky ročníky 1. stupňa,  žiaci 2. stupňa budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní ako dosiaľ.

Prosím, aby ste do školy neposielali deti z rodín, kde sa vyskytuje Covid 19, ako sa to stalo v niektorých prípadoch pri poslednom hromadnom nástupe do školy, kedy sme po ôsmich dňoch nariadením RÚVZ museli školu zatvoriť.

Hoci deti nemusia mať príznaky, chorobu môžu preniesť do kolektívu. V našej škole prekonalo Covid 19 až 17 zamestnancov. U niektorých pretrvávajú následky tohto závažného ochorenia do dnešného dňa. To bol aj dôvod, prečo sme pri nástupe do školy boli veľmi opatrní, hoci dištančné vzdelávanie je ,,nepopulárne“ aj v radoch zamestnancov. Opatreniami musíme chrániť nielen žiakov, ale aj zamestnancov, aby mal vôbec kto naše deti vzdelávať.

Vieme, že niektoré školy aj v našom okolí boli otvorené, ale bolo to proti nariadeniu ministerstva školstva, pretože ako sa uvádza v článku ministerstva školstva  s názvom Od 12. apríla sa plošne otvára prvý stupeň a materské školy pre deti všetkých rodičov, uverejneného 8.4. 2021 na stránke ministerstva školstva...,,otvorenie už teda neplatí prednostne pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska, ale pre deti všetkých rodičov.“ To znamená, že až do piatku 9.4. 2021 mali prednostne školu navštevovať iba deti, ktorých rodičia nemohli pracovať v domácom prostredí.

Preto Vás ešte raz žiadam, pristupujte k vypĺňaniu čestného vyhlásenia a k nástupu svojho dieťaťa do kolektívu žiakov a zamestnancov s plnou vážnosťou. Aj my máme svoje rodiny a deti, ktoré chceme chrániť.

Ďakujem všetkým rodičom, ktorí napriek veľmi zložitej situácii pristupovali k opatreniam ministerstva a školy s pochopením a pokorou.

 

Akým spôsobom bude vyučovanie prebiehať

Všetci žiaci prvého stupňa sa budú učiť prezenčne.

  

Školský klub detí

Popoludní bude zabezpečená  aj prevádzka školského klubu detí, a to do 16.00 hod. Pokúšame sa, aby sa v školskom klube deti nemiešali z viacerých tried.

Ranný klub taktiež z dôvodu miešania detí nebude.

 

Školská jedáleň

Všetci žiaci prvého stupňa, ktorí boli doteraz prihlásení na obed, sú automaticky prihlásení na obed aj od 12.4. 2021.

 Ak žiak nenastúpi do školy, je potrebné, aby rodič dieťa odhlásil z  obeda formou SMS na číslo 0911 352 444 pani Udvardiovej. V SMS je treba uviesť meno dieťaťa, triedu a dátum, od ktorého je dieťa odhlásené. 

 

Školský autobus

Školský autobus bude ráno od pondelka 12.4. 2021 premávať.

 

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín prezenčné vyučovanie 1. stupeň, platný od 12.4.- 16.4. 2021

                                        

Podmienky vstupu do školy ráno

Podmienkou, aby Vaše dieťa mohlo nastúpiť, je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti, nie starší ako 7 dní a vypísanie Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti /viď nižšie/ a predloženie negatívneho testu.

Rodičia do areálu nevstupujú, ale pošlú dieťa do budovy samo. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti predloží Vaše dieťa ráno pedagógovi v triede. Výsledok negatívneho testu na Covid-19 pošle rodič dieťaťa do nedele večer do 20,00 hod. triednej pani učiteľke.

Čestné vyhlásenie /viď nižšie/ a negatívny test musia mať aj všetci zamestnanci školy.

Výnimku z testovania bude mať osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, prípadne osoba ktorá bola preočkovaná druhýkrát a od posledného očkovania ubehlo 14 dní. Doklady treba poslať mailovou cestou triednej pani učiteľke.

Vstup do budovy školy bude žiakom umožnený od 7:30 hodiny.

 

Pohyb v areáli popoludní

Popoludní do areálu môže vstúpiť jeden rodič s platným negatívnym testom za účelom vyzdvihnutia dieťaťa po vyučovaní alebo zo školského klubu detí. Opakovane žiadam rodičov, aby nestáli pri vstupe do budovy, v ktorej je školská jedáleň, lebo v týchto priestoroch dochádza k zmiešavaniu osôb. Postačí, ak svoje dieťa budete čakať obďaleč. Prosím dodržiavať rozostupy.

Hygienické a bezpečnostné opatrenia

Žiak aj zamestnanec je povinný počas činnosti v škole nosiť ochranné rúško a zároveň mať k dispozícii náhradné. 

Pri vstupe do školy bude prebiehať ranný filter (dezinfekcia rúk a meranie teploty).

Počas dňa aj po vyučovaní sa budú kľučky a spoločné priestory dezinfikovať.

Opatrenia pri neospravedlnenej neúčasti na vyučovaní

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

 1. Ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh na www.bezkriedy.sk ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania ak to signál prenosu umožní. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy musí kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.
 2. Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak bude hlásený na ÚPSVaR za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.
 3. Zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.
 4. Zákonný zástupca má nárok na OČR alebo pandemickú OČR v týchto prípadoch :
 • Ak im bola nariadená karanténa/izolácia.
 • Ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno.
 • Ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

Celé znenie usmernenia ministra školstva

Celé znenie usmernenia zo dňa 8.4. 2021 si môžete prečítať tu: https://www.minedu.sk/data/att/19216.pdf

 

 

                                                                                                                                                                                               S úctou vedenie školy

 Dunajská Lužná 8.4.2021

 

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti- zákonný zástupca, PDF

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti- zamestnanec, PDF

 

 

 

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás informovať, že na základe Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 30.3.2021 bude do konca tohto týždňa vyučovanie prebiehať v nezmenenom režime. Prezenčná forma vyučovania na 1.stupni je sprístupnená pre deti rodičov, ktorí nemôžu svoju prácu vykonávať z domu a túto skutočnosť vydokladujú čestným vyhlásením a doložením negatívneho  testu jedného z rodičov. 

Školská jedáleň

Školská jedáleň bude pre žiakov, ktorí budú v škole, k dispozícii. Je potrebné, aby sa záujemcovia prihlásili na obed formou SMS na číslo 0911 352 444 pani Udvardiovej. V SMS je treba uviesť meno dieťaťa, triedu a dátum, od ktorého je dieťa prihlásené. Rovnakým spôsobom budete môcť dieťa odhlásiť.

O organizácii vyučovania v budúcom týždni Vás budeme informovať hneď, ako vydá ministerstvo školstva potrebné rozhodnutia a usmernenia.

Dunajská Lužná 6.4.2021                                                                                              Vedenie školy

 

Vážení rodičia,

do Veľkej noci zostáva vyučovanie v nezmenenom režime.

Po Veľkej noci bude vzdelávanie prebiehať nasledovne:

1. stupeň

Ak v priebehu nasledujúcich dní nedôjde k výslovnému zákazu otvorenia škôl, chceli by sme od stredy po Veľkej noci dňa 7.4.2021 určite  obnoviť vyučovanie na 1. stupni, a to všetkých ročníkoch od 1. po 4. ročník vrátane.

2. stupeň

Na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie  sa s veľkou pravdepodobnosťou  školy začnú riadiť nie celoslovenským, ale regionálnym Covid automatom. Tým by sa otvorila možnosť obnovenia prezenčného vyučovania  aj na 2. stupni v základných školách.

Podľa pokynov z ministerstva školstva nástup žiakov 2. stupňa je podmienený týmito skutočnosťami:

 • ak bude okres v III. stupni varovania, obnoví sa vyučovanie iba v  9. ročníku základných škôl  
 • v prípade II. stupňa varovania v okrese by mohlo dôjsť k otvoreniu celého 2. stupňa základných škôl prezenčnou formou vzdelávania.

Z organizačných, časových, finančných  aj bezpečnostných dôvodov, škola nebude v najbližšom období  využívať na testovanie  kloktacie testy.

Vzhľadom k súčasnej politickej situácii, ktorá sa týka aj ministerstva školstva, presné pokyny dostanete až tesne pred nástupom detí do školy.

 

Dunajská Lužná 26.3.2021                                                                           Vedenie školy

Pani učiteľky, páni učitelia, pani vychovávateľky, milí pedagógovia ZŠ Dunajská Lužná!
 
Pri príležitosti Dňa učiteľov Vám chceme vyjadriť úctu, vďaku a prianie. Vážime si Vás a Vašu prácu so žiakmi, o to viac v tejto dobe dištančnej formy vyučovania.
Ďakujeme Vám za čas, ktorý venujete vzdelávaniu a výchove detí, vštepovaniu nielen vedomostí, ale aj správnej orientácie v živote.
V tomto pandemickom čase Vám prajeme Viac ako inokedy predovšetkým zdravie, silu, vytrvalosť, trpezlivosť pri práci s technológiami a nádej na skoré osobné stretnutie so svojimi žiakmi vo svojich triedach a v svojej škole!
 
Všetko najlepšie k Vášmu sviatku!
 
Rada školy pri ZŠ Dunajská Lužná

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút