Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

     Milé deti, dnes je váš veľký deň – Deň detí. Medzinárodný deň detí je tu už takmer 70 rokov a je vyjadrením nás dospelých, ako vás ľúbime, ako nám robí radosť vyčariť vám úsmev na tvári, je však aj takým malým výkričníkom a poukázaním na vaše problémy, práva a potreby.

     Ten dnešný je iný ako po iné roky, bez veľkých akcií, súťaží, programov a hier pre deti, ktoré vás v tento deň vždy čakali na každom kroku.  Je iný, ale verím, že s oveľa väčšou emóciou ako po predošlé roky. Je plný pocitu radosti z opätovného stretnutia so spolužiakmi, kamarátmi, pani učiteľkami, pánmi učiteľmi a pani vychovávateľkami. Mnohí z vás na tento deň čakali s radosťou a napätím, kedy už príde, kedy sa znovu navzájom uvidíte. Verím teda, že nie darčeky a sladkosti, ale blízkosť kamarátov bude vrcholom tohto dňa. Máme za sebou veľmi ťažké obdobie, vy, my, vaši rodičia i starí rodičia. Mnohých to donútilo zamyslieť sa, čo je v živote dôležité, čo by sme si mali najviac vážiť – hry v kruhu rodiny, spoločné vychádzky, pobyt v prírode, slobodu, domáce jedlo, starostlivosť rodičov, prácu, ktorá naše rodiny živí, školu a našich učiteľov, ktorí sa vždy prispôsobia situácii, no najmä ZDRAVIE. V zdraví si preto užite tento váš nádherný deň, potešte sa s priateľmi, vyrozprávajte si navzájom všetky zážitky za toto dlhé obdobie a popoludní iste zájdete s rodičmi na zmrzlinu či do cukrárne alebo si niečo fajnové spolu ukuchtíte.

     Tak teda za všetkých dospelých v našej škole vám želám – krásny Medzinárodný deň detí!

Rada školy pri ZŠ Dunajská Lužná v zmysle Čl. 10 bod 13 Štatútu RŠ dnešným elektronickým hlasovaním prijala toto uznesenie:

RŠ berie na vedomie Organizačný poriadok ZŠ Dunajská Lužná od 01. 06.2020, vypracovaný v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 18. 05. 2020 (aktualizovaného dňa 22.05. 2020).

RŠ oceňuje promptné a zodpovedné vypracovanie tohto organizačného poriadku v zmysle pokynov zriaďovateľa ZŠ - Obce Dunajská Lužná a v zmysle vykonaného prieskumu záujmu rodičov o vyučovanie v ZŠ Dunajská Lužná.

RŠ odporúča čo najdôslednejšie napĺňanie všetkých usmernení tohto organizačného poriadku všetkými osobám, ktorých sa týka – žiakmi ZŠ, rodičmi žiakov a zamestnancami ZŠ. RŠ osobitne žiada žiakov a rodičov, aby sa riadili pokynmi vedenia školy a zamestnancov ZŠ pri realizácii všetkých epidemiologických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, a to najmä pri nástupe do školy (ranný filter) a pri odchode zo školy.

RŠ vyslovuje nádej, že zodpovedným prístupom všetkých sa bude pokračovať v zamedzovaní šírenia nákazy koronavírusu a všetci tak prispejú k zdarnému priebehu života ZŠ Dunajská Lužná (aj keď v obmedzenom režime) v poslednom mesiaci školského roka 2019/20.

Počet elektronicky hlasujúcich: 10

za: 10
proti: 0
zdržal sa: 0

V Dunajskej Lužnej 29. 05. 2020             

JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, predseda RŠ

 

 

Milí rodičia,

v prílohe máte k dispozícii organizačný poriadok našej školy platný od 1.6.2020. Sú v ňom zahrnuté aj niektoré povinnosti zamestnancov, pretože sme nemali už silu ani chuť vytvárať pre žiakov a zamestnancov osobitné dokumenty. Dúfam, že Vám trochu pomôže zorientovať sa v novej situácii.

Prosím, ospravedlňte prípadné nedorozumenia, ktoré by sa na začiatku mohli objaviť. Vzájomnými dobrými radami ich určite včas odstránime.

S pozdravom  Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

Organizačný poriadok, PDF

 

Vážení rodičia,

mnohí z Vás sa obraciate na vedenie školy a triednych učiteľov s otázkami o organizácii vyučovania po nástupe do školy 1. júna, o zaraďovaní do skupín, aký bude rozvrh a pod. 
Na tieto otázky Vám odpovieme až po stretnutí s pánom starostom na začiatku budúceho týždňa, ktorý rozhodne, či bude vyučovanie, ktoré ročníky do školy nastúpia a za akých okolností sa vzdelávanie uskutoční a tiež po vyhodnotení dotazníkov, koľko žiakov a koľko zamestnancov nastúpi na pracovisko. 
Viem, že by ste potrebovali viac informácií, ale žiaľ, momentálne Vám ich nedokážem poskytnúť. Prosím o trpezlivosť. 
Upresnenie organizácie Vám poskytneme zrejme až vo štvrtok budúceho týždňa, lebo po stretnutí s pánom starostom budeme potrebovať nejaký čas na vypracovanie organizačného poriadku, zaradenie žiakov do skupín, pridelenie pedagógov do skupín,  organizáciu školského klubu detí,  stravovania, nástupu do školy, merania teploty, dezinfekcie, organizáciu dištančného vzdelávania na 2. stupni a mnoho ďalších činností.
Za pochopenie ďakujeme. Za vedenie školy
 
                                                                   PaedDr. Iveta Slobodníková
 

Ministerstvo školstva v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13. 5. 2020 obnovuje prevádzku centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva.

 

Dňa 4. mája 2020 uplynulo už 101 rokov od tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika.

Každý rok sa žiaci našej základnej školy pravidelne zúčastňovali slávnostnej spomienky na M. R. Štefánika v evanjelickom kostole i vlasteneckej pochôdzky k jeho mohyle v Ivanke pri Dunaji. Aby sme túto peknú tradíciu napriek pandémii neporušili ani tento rok, pripravili sme ju pre vás v trošku inej podobe – vo forme školského filmového projektu. Na jeho realizáciu sme použili podklady projektu Moja obec Dunajská Lužná, na ktorom pracovali počas 3. a 4. ročníka žiaci súčasnej 5.C.

Naše zvláštne poďakovanie patrí nahrávaciemu štúdiu Môlča records s.r.o., (za dovolenie použiť pieseň Slovenský raj), Mgr. art. Stanislavovi Orechovskému (autorovi Slovenskej smútočnej hudby) a samozrejme aj pani riaditeľke PaedDr. Ivete Slobodníkovej i pani Ing. Oľge Reptovej za to, že aj napriek pandémii boli ochotné sa stretnúť a pomôcť nám pripraviť tento krátky školský „film“.

Prajeme príjemné pozeranie!

https://youtu.be/-or1Gkufuzg

Mgr. Jáchimová Soňa

Vážení rodičia!
Všetky prihlášky (deviatakov aj piatakov) na stredné školy boli spracované a v priebehu zajtrajšieho dňa budú odoslané. Škola ich posiela doporučene.
Súčasná situácia nám neumožňuje overiť si, či stredná škola skutočne prihlášku dostala.Niektoré stredné školy majú na svojich webových stránkach elektronickú prihlášku, pomocou ktorej môže rodič prihlásiť svoje dieťa. Odporúčame Vám využiť aj túto formu, ak to Vaša konkrétna stredná škola umožňuje. Budete mať istotu, že Vaša prihláška je na škole. Ak nám MŠ poskytne informácie aj o inej možnosti podania elektronickej prihlášky (ktorá by slúžila tiež len ako „kontrolná“ prihláška), budeme Vás informovať.

S pozdravom
Mgr.Zuzana Petrášová, výchovný poradca

 

Vážení rodičia,

 v prílohe máte k dispozícii usmernenie riaditeľky školy, ktoré vojde do platnosti od stredy 6.5.2020 a má zjednodušiť dištančný proces vzdelávania. 
Rozvrh, ktorý bude platiť od 6.5. 2020 Vám bude poslaný do utorka 5.5. 2020 po dohode pedagógov. 
 
 

Vážení rodičia,

pokiaľ máte záujem vyzdvihnúť zo školy úbory, knihy alebo pomôcky Vašich detí, môžete tak urobiť každý pondelok v čase od 8,00 do 12,00 hod.

K dispozícii Vám bude asistentka riaditeľky školy pani Mária Hrajnohová. Pani asistentku nájdete v B bloku.

Dunajská Lužná 17.4.2020                                         

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

 

NEKLASIFIKOVANÉ  PREDMETY

Vážení rodičia,

                 v zmysle  Usmernenia ministra školstva na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6.4.2020 Vám oznamujem predmety,  ktoré boli pôvodne klasifikované, avšak z dôvodu náročnosti vzdelávania na diaľku a náročnosti domácej prípravy budú tieto predmety neklasifikované.

Pokiaľ bude mimoriadne opatrenie až do konca školského roka, žiak nedostane  z daného predmetu na vysvedčení známku, ale bude mať uvedené, že predmet ,,absolvoval/a“.

Neklasifikované budú tieto predmety:

 • Telesná výchova
 • Hudobná výchova
 • Výtvarná výchova
 • Technika
 • Pracovné vyučovanie
 • Informatika
 • Občianska náuka
 • Etická výchova
 • Náboženská výchova.

Dunajská Lužná 17.4.2020                                          

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút