Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Vážení rodičia,

žiadame Vás, aby ste zapožičanú techniku, ktorú Vám škola poskytla na dištančné vzdelávanie vrátili nepoškodenú a v pôvodnom obale v pondelok 14.6. 2021 a v utorok 15.6. 2021 od 7.30 do 15. 30 hod. v kancelárii asistentky riaditeľky školy v B- bloku.  Škola stav každého tabletu a počítača skontroluje. Ďakujeme za spoluprácu.

S pozdravom vedenie školy

 

Vážení rodičia,

triedne schôdzky ZRPŠ sa do konca školského roka 2020/2021 neuskutočnia. Rodič, ktorý má záujem informovať sa o výchovno- vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, si môže individuálne dohodnúť  termín online stretnutia s vyučujúcim prostredníctvom mailovej komunikácie. Mailový kontakt na vyučujúcich nájdete na stránke školy.

Vedenie školy

 

Vážení rodičia,

na konci školského roka 2020/2021 nebudú žiaci klasifikovaní z predmetov telesná výchova, náboženská výchova, etická výchova a hudobná výchova. Žiaci budú mať z týchto predmetov na vysvedčení uvedené absolvoval, prípadne neabsolvoval.

Vedenie školy

 

Milí rodičia a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na VII. zasadnutie rady školy, ktoré sa uskutoční dňa 14.júna 2021 o 18.00 hod. v E- bloku základnej školy. 

Pozvánka, PDF

 

Vážení rodičia,

počas letných prázdnin v školskom roku 2020/2021 sa z organizačných dôvodov letná škola neuskutoční. Zamestnanci si budú čerpať dovolenku, ktorú si nemôžu vybrať mimo letných prázdnin.

Vedenie školy

 

 

Základná škola Dunajská Lužná

 Usmernenie riaditeľky školy platné od  27.5.2021

Úvod

Usmernenie je vypracované v zmysle  dokumentu Manuál Covid školský semafor pre základné školy s účinnosťou od 27.5. 2021. Zahŕňa iba najzákladnejšie informácie týkajúce sa chodu školy. /Link na  dokument v plnom znení nájdete na konci tohto usmernenia./

  

Vstup do areálu a budov školy

 1. Stále platí, že do areálu ráno rodičia nevstupujú, popoludní iba tí, ktorí si idú vyzdvihnúť dieťa z ŠKD alebo z vyučovania, ak dieťa nechodí do ŠKD. Opätovne zdôrazňujeme, že rodičia nesmú stáť pred vstupom do školskej jedálne, kde je veľký pohyb žiakov a zamestnancov.
 2. Do areálu školy nevstupujú popoludní rodičia, ktorých deti navštevujú v A - bloku základnú umeleckú školu. Rodičia budú dieťa čakať pred bránou školy, lebo v areáli sa v tom čase školy pohybujú deti zo školského klubu detí.
 3. Do budov vstupujú rodičia a ostatní návštevníci iba s výnimkou riaditeľky školy, s ktorou si vopred dohodnú stretnutie telefonicky.
 4. Celá komunikácia so školou prebieha telefonicky alebo elektronickou formou.
 5. Každý návštevník musí pred vstupom  do budov predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti /Príloha č.1a/.
 6. Predkladať alebo odklikávať čestné vyhlásenie v IŽK /pokiaľ žiak neprerušil dochádzku viac ako tri po sebe nasledujúce dni vrátane víkendov a sviatkov/ už nie je potrebné.

 Hygienické a bezpečnostné opatrenia

 1. Pred nástupom do školy bude prebiehať ranný filter spočívajúci v dezinfekcii rúk a v sporadickom meraní teploty.
 2. Povinnosť nosiť rúško naďalej pretrváva - žiak musí mať k dispozícii dve rúška a hygienické vreckovky.
 3. Rúško sa nosí vo vonkajších aj vnútorných priestoroch školy až do odvolania.
 4. Priestory učební sa budú častejšie vetrať, ak to počasie umožní,  žiaci budú tráviť veľké prestávky a telesné výchovy  
 5. Upratovanie a dezinfekcia bude prebiehať podľa Covid školského semaforu - dezinfekcia toaliet a kľučiek minimálne dvakrát denne a  dôkladné čistenie školských priestorov jedenkrát denne.
 6. Na toaletách a v triedach sú k dispozícii dezinfekčné mydlá s pumpičkou a jednorazové papierové utierky.

 Prerušenie dochádzky

 1. Školská dochádzka je povinná, preto ju žiak môže prerušiť iba zo závažných /zväčša zdravotných/ dôvodov.
 2. Ak žiak preruší dochádzku na viac ako tri dni po sebe nasledujúcich - vrátane víkendov a sviatkov - pri nástupe musí predložiť ospravedlnenie od rodiča a Vyhlásenie o bezinfekčnosti /Príloha č. 4 /.
 3. Rodič môže dieťa ospravedlniť maximálne päť vymeškaných po sebe idúcich pracovných dní. Po nástupe do školy dieťa predloží ospravedlnenie od rodiča a Vyhlásenie o bezinfekčnosti /Príloha č. 4 /.
 4. Žiak, ktorý po prerušení dochádzky v zmysle tohto usmernenia pri nástupe do školy pri vstupe do budov nepredloží Vyhlásenie o bezinfekčnosti,  nebude môcť vstúpiť do triedy, ale bude umiestnený do izolačnej miestnosti a rodič bude povinný si ho bezodkladne vyzdvihnúť.
 5. Do izolačnej miestnosti bude žiak umiestnený aj v prípade, ak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov Covid 19. V izolačnej miestnosti bude do príchodu rodiča zabezpečený dozor.
 6. Pri prerušení dochádzky viac ako päť pracovných dní, žiak musí predložiť potvrdenie o chorobe vydané lekárom. V tomto prípade predkladať Vyhlásenie o bezinfekčnosti je bezpredmetné.
 7. V prípade výskytu Covid 19 v rodine treba postupovať podľa pokynov uvedených v dokumente Manuál Covid školský semafor pre základné školy /link priložený v závere tohto usmernenia/.

 Záver

 1. Žiadame rodičov, aby pokyny zo strany ministerstva školstva pretransformované do tohto usmernenia z dôvodu ochrany zdravia žiakov a zamestnancov plne akceptovali.

 

  

Dunajská Lužná 31.5.2021                                                   PaedDr. Iveta Slobodníková

                                                                                                       riaditeľka školy

  Prílohy:

 

 1. Manuál Covid školský semafor platný od 27.5. 2021, https://www.minedu.sk/data/att/19841.pdf

 

 1. Príloha č.1a Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti, PDF

 

 1. Príloha č.4 Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti, PDF

 

Základná škola Dunajská Lužná

 Usmernenie riaditeľky školy platné od pondelka 17.5.2021

 

Úvod

Usmernenie je vypracované v zmysle rozhodnutia ministra školstva zo dňa 13.5.2021 a dokumentu Manuál Covid školský semafor pre základné školy s účinnosťou od 17.5. 2021. Zahŕňa iba najzákladnejšie informácie týkajúce sa chodu školy. /Link na obidva dokumenty v plnom znení nájdete na konci tohto usmernenia./

 

 Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

 1. S účinnosťou od 17. mája 2021 sa obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách, to znamená, že všetci žiaci, okrem chorých žiakov, si budú plniť povinnú školskú dochádzku v priestoroch školy, možnosť ponechať dieťa doma je zrušená.
 2. Do odvolania sa nesmú konať výlety, exkurzie a školy v prírode.

  

Vstup do areálu a budov školy

 1. Stále platí, že do areálu ráno rodičia nevstupujú, popoludní iba tí, ktorí si idú vyzdvihnúť dieťa z ŠKD alebo z vyučovania, ak dieťa nechodí do ŠKD. Opätovne zdôrazňujeme, že rodičia nesmú stáť pred vstupom do školskej jedálne, kde je veľký pohyb žiakov a zamestnancov
 2. Do areálu školy nevstupujú popoludní rodičia, ktorých deti navštevujú základnú umeleckú školu v A- bloku. Rodičia budú dieťa čakať pred bránou školy, lebo v areáli sa v tom čase školy pohybujú deti zo školského klubu.
 3. Do budov vstupujú iba s výnimkou riaditeľky školy, s ktorou si vopred dohodnú stretnutie telefonicky. Výnimku majú automaticky všetci rodičia, ktorí v dňoch od 19. 5. do 21.5. 2021 vrátane budú odovzdávať zástupkyni pre 1. stupeň tlačivá potrebné k zápisu do 1. ročníka.
 4. Celá komunikácia so školou prebieha telefonicky alebo elektronickou formou.
 5. Každý návštevník musí pred vstupom  do budov predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti /Príloha č.1a Manuálu.../.
 6. Žiak, ktorý v zmysle tohto usmernenia pri vstupe do budov nepredloží potrebné Vyhlásenie o bezinfekčnosti, alebo rodič predmetné vyhlásenie včas neodklikne na IŽK, nebude môcť vstúpiť do triedy, ale bude umiestnené do izolačnej miestnosti a rodič bude povinný si ho bezodkladne vyzdvihnúť.
 7. Vyhlásenie je potrebné v IŽK odkliknúť do nedele do 13.00 hod., nie neskôr, pretože aj zamestnanec školy potrebuje čas na spracovanie informácií.

 

 Hygienické a bezpečnostné opatrenia

 1. Pred nástupom do školy bude prebiehať ranný filter spočívajúci v dezinfekcii rúk a v sporadickom meraní teploty.
 2. Povinnosť nosiť rúško naďalej pretrváva - žiak musí mať k dispozícii dve rúška a hygienické vreckovky.
 3. Rúško sa nosí vo vonkajších aj vnútorných priestoroch školy až do odvolania.
 4. Priestory učební sa budú častejšie vetrať, ak to počasie umožní,  žiaci budú tráviť veľké prestávky a telesné výchovy  
 5. Upratovanie a dezinfekcia bude prebiehať podľa Covid školského semaforu - dezinfekcia toaliet a kľučiek minimálne dvakrát denne a  dôkladné čistenie školských priestorov jedenkrát denne.
 6. Na toaletách a v triedach sú k dispozícii dezinfekčné mydlá s pumpičkou a jednorazové papierové utierky.

 

Prerušenie dochádzky

 1. Školská dochádzka je povinná, preto ju žiak môže prerušiť iba zo závažných /zväčša zdravotných/ dôvodov.
 2. Ak žiak preruší dochádzku na viac ako tri dni po sebe nasledujúcich -vrátane víkendov a sviatkov - pri nástupe musí predložiť ospravedlnenie od rodiča a Vyhlásenie o bezinfekčnosti /Príloha č.4 Manuálu .../.
 3. Rodič môže dieťa ospravedlniť maximálne päť vymeškaných po sebe idúcich pracovných dní. Po nástupe do školy dieťa predloží ospravedlnenie od rodiča a Vyhlásenie o bezinfekčnosti /Príloha č. 4 Manuálu .../.
 4. Pri prerušení dochádzky viac ako päť pracovných dní, žiak musí predložiť potvrdenie o chorobe vydané lekárom. V tomto prípade predkladať Vyhlásenie o bezinfekčnosti je bezpredmetné.
 5. V prípade výskytu Covid 19 v rodine treba postupovať podľa pokynov uvedených v dokumente Manuál Covid školský semafor pre základné školy /link priložený v závere tohto usmernenia/.

 

Záver

 1. Žiadame rodičov, aby pokyny zo strany ministerstva školstva pretransformované do tohto usmernenia z dôvodu ochrany zdravia žiakov a zamestnancov plne akceptovali.
 2. Z dôvodu množstva otázok zákonných zástupcov žiakov súvisiacich so spochybňovaním nariadení rezortných a iných orgánov Ministerstvo školstva SR vydalo stanovisko, ktoré si môžete prečítať cez uvedený link:

           https://www.minedu.sk/data/att/19717.pdf

    

Dunajská Lužná 17.5.2021                                                   PaedDr. Iveta Slobodníková

                                                                                                      riaditeľka školy

  

Prílohy:

 1. Rozhodnutie ministra školstva platné od 17.5. 2021   https://www.minedu.sk/data/att/19678.pdf

    2. Manuál Covid školský semafor platný od 17.5. 2021 https://www.minedu.sk/data/att/19763.pdf

 1. Príloha č.1a Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti, PDF

    4.  Príloha č.4 Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti, PDF

 

Materiál „Návrat do škôl 2021“ s účinnosťou od 10.05.2021 postupuje dôsledne podľa Covid školského semaforu. Určuje podmienky a rozhodnutia Pandemickej komisie Vlády SR, Ústredného krízového štábu a uznesenia Vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR,  rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, pravidlá COVID AUTOMATU, vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

 

Prevádzka školy od 10.5. 2021

Prevádzka školy bude prebiehať v plnom rozsahu. Končí sa adaptačné obdobie pre žiakov. Od 10.5. 2021 sa vyučuje podľa rozvrhu platného na školský rok 2020/ 2021, teda riadneho rozvrhu.

Hodiny telesnej výchovy sa budú vykonávať v exteriéri formou vychádzok.

Podmienky vstupu do školy

Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

Jediný doklad, ktorý rodič predkladá škole, je čestné vyhlásenie. Z dôvodu šetrenia papierom si toto vyhlásenie  zákonný zástupca vyplní  elektronicky v IŽK podľa pokynov, ktoré rodičia dostali od triedneho učiteľa, a odklikne ho  vždy do nedele predchádzajúceho týždňa. V čestnom vyhlásení č. 11 a je potrebné označiť možnosť :

 • za seba, že mám platnú výnimku z testovania ...   /Dôvod nemusíte uvádzať./

Zákonný zástupca, ktorý nevie čestné vyhlásenie vyplniť a poslať elektronicky, si čestné vyhlásenie vytlačí a pošle po dieťati v prvý deň nástupu do školy. Dieťa čestné vyhlásenie odovzdá triednemu učiteľovi.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti- zákonný zástupca, PDF

 

Prerušenie školskej dochádzky

 

Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie.

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti, ak žiak preruší školskú dochádzku na viac ako 3 dni, PDF

 

Plné znenie Návratu do škôl 2021 s účinnosťou od 10.5. 2021 nájdete na stránke ministerstva školstva v uvedenom linku:

https://www.minedu.sk/data/att/19579.pdf

 

Dunajská Lužná 6.5. 2021                                                                         Vedenie školy

Vážení rodičia,

keďže okres Senec sa nachádza na centrálnej Covid  mape  v červenej farbe,  počnúc dňom 3.5.2021 žiak ani rodič nemusí predkladať doklad o výsledku testu ani iné doklady súvisiace s očkovaním alebo prekonaním choroby.

Čestné vyhlásenie

Jediný doklad, ktorý rodič predkladá škole, je čestné vyhlásenie. Z dôvodu šetrenia papierom si toto vyhlásenie  zákonný zástupca vyplní  elektronicky v IŽK podľa pokynov, ktoré rodičia dostali od triedneho učiteľa, a odklikne ho  vždy do nedele predchádzajúceho týždňa. V čestnom vyhlásení č. 11 a je potrebné označiť možnosť :

 •        za seba, že mám platnú výnimku z testovania ...   /Dôvod nemusíte uvádzať./

 

Zákonný zástupca, ktorý nevie čestné vyhlásenie vyplniť a poslať elektronicky, si čestné vyhlásenie vytlačí a pošle po dieťati v prvý deň nástupu do školy. Dieťa čestné vyhlásenie odovzdá triednemu učiteľovi.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti- zákonný zástupca, PDF

 

Koniec adaptačného obdobia pre niektoré ročníky

Upozorňujeme, že žiakom 1. stupňa a žiakom 8. a 9. ročníka skončilo v piatok dvojtýždňové adaptačné obdobie a od pondelka 3.5.2021 môžu byť klasifikovaní.

Žiaci 5. – 7. ročníka  majú ešte týždeň adaptačné obdobie. Klasifikovaní môžu byť až od pondelka 10.5.2021.

Rozvrh

Aj v týždni od 3.5. do 7.5.2021 sa deti učia podľa rozvrhu, ktorý mali tento týždeň.

 

Dunajská Lužná 30.4.2021                                                                                 Vedenie školy           

                                                                                        

 1. apríl je už tradične dňom, kedy má naša planéta sviatok.

Deň Zeme oslavujú milióny ľudí na celom svete, ktorým záleží na našej planéte Zem. Po prvýkrát sa Deň Zeme slávil 22. apríla 1970 a po prvýkrát sme ho slávili aj my v 1. E.

Deň Zeme patrí  medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. Tému tohtoročného Dňa Zeme vystihuje motto “Obnovme našu Zem”.

Obnova našej Zeme zahŕňa mnohé aktivity.  

A my v 1. E sme tých aktivít 22. 4. vystriedali niekoľko.

Hneď ráno sme si spoločne vyrobili nádherné papierové čelenky so symbolom našej planéty ZEM. Čelenky sme mali pyšne počas celého vyučovania na hlavách.

Pozreli sme si veľmi peknú prezentáciu upozorňujúcu na vplyv ničenia životného prostredia a o možných riešeniach, ako ničeniu zabrániť.

Venovali sme sa triedeniu odpadu. Začať učiť triediť odpad práve deti je veľmi dôležité. Čo sa v škole naučia, to prenesú aj domov na rodičov a starých rodičov. Mojou úlohou bolo v tento deň naučiť deti základom triedenia, ale aj im ukázať, že z druhotnej suroviny sa dá vyrobiť nový tovar. Verím, že sa táto aktivita podarila a že každé dieťa odteraz miluje triedenie odpadu a triedi ho s radosťou.

Zo slovenského jazyka a matematiky sme robili pracovné listy, ktoré boli plné tajničiek so zameraním na Deň Zeme.

No a nakoniec nemohli chýbať omaľovánky na aktuálnu tému, pri ktorých nás spevom zabávali Smejko a Tanculienka piesňou Bez plastu.

Pre nás v 1. E Deň Zeme nie je len 22. 4. - učíme sa, ako našu Zem chrániť a starať sa o ňu každý deň.

                   Triedna učiteľka PaedDr. Jana Petrová

 

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút