Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Zápis žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2018/ 2019 pre školský rok 2019/2020

sa uskutoční dňa 13.4. 2019 / sobota/

                              14.4. 2019 / nedeľa/

 

Informácie spojené so zápisom do 1. ročníka

Riaditeľstvo ZŠ Dunajská Lužná oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v sobotu 13. apríla 2019 a v nedeľu 14. apríla 2019 v E- bloku ZŠ ( za telocvičňou) od 9.00 do 14.00 hod. V sobotu príde na zápis časť Nové Košariská , v nedeľu časť Jánošíková a Nová Lipnica. 

Rodičom, ktorí neprídu na zápis s dieťaťom, dieťa nezapíšeme.

V zmysle legislatívy riaditeľka školy pošle rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí detí do 1. ročníka do 15. júna 2019.

K zápisu si treba priniesť:

 • prekopírovaný rodný list dieťaťa
 • finančnú čiastku 24 eur na nákup písaniek a pomôcok na celý školský rok  /zakúpenie balíčka pomôcok je dobrovoľné/
 • vyplnený protokol o zápise (k dispozícii v MŠ Dunajská Lužná i pri samotnom zápise)
 • občiansky preukaz alebo fotokópiu OP oboch rodičov, ktorými preukážu trvalý pobyt v Dunajskej Lužnej
 • adresu ZŠ, do ktorej dieťa patrí podľa trvalej adresy (platí pre rodičov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Dunajskej Lužnej a chcú dieťa zapísať v našej škole)
 • potvrdenie od zamestnávateľa oboch rodičov (v prípade, ak chcú dieťa prihlásiť do školského klubu detí), alebo živnostenský list

Rodič sa pri zápise záväzne vyjadrí, či bude jeho dieťa navštevovať povinne voliteľný predmet náboženská alebo etická výchova a školský klub detí.

Tlačivá súvisiace so zápisom žiakov do 1. ročníka ZŠ Dunajská Lužná

Ďalšie informácie súvisiace so zápisom

Podľa § 19 a § 20 zákona č. 247/2008 o výchove a vzdelávaní je školská dochádzka povinná.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré k 1.9. daného roka dosiahlo šesť rokov, je povinný prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky v ZŠ v deň dátumu, ktorý určí všeobecno-záväzné nariadenie obce.

Rodičia môžu zapísať dieťa do školy:

 • do ktorej patria podľa trvalého bydliska,
 • aj do ktorej nepatria podľa trvalého bydliska vždy však so súhlasom riaditeľa vybranej školy. V tom prípade riaditeľ školy, do ktorej sa dieťa zapíše, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej školy do 30.apríla 2019.

Na zápis sa dieťa prihlasuje iba v jednej škole!!!

Pri veľkom počte žiakov a nedostatku školských priestorov je riaditeľ spádovej školy povinný prednostne prijať do školy žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy.

Opatrenia, ak zákonný zástupca dieťa do školy neprihlási

Postup ZŠ

Ak sa zákonní zástupcovia s dieťaťom na zápis v danom termíne nedostavia, riaditeľ školy musí o tejto skutočnosti upovedomiť zriaďovateľa školy (obec), ktorý uskutoční ďalšie kroky.

Postup obce

V prípade, že si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do 331,94 eur. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie povinnosti- najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Postup pri odklade povinnej školskej dochádzky o jeden rok

Na zápis sa musia dostaviť aj tie deti, ktorých rodičia chcú požiadať riaditeľa školy o odklad.

Pri zápise predložia:

 • žiadosť o odklad, ku ktorej doložia
 • odporučenie detského lekára
 • odporučenie zariadenia výchovného poradenstva (psychológ)

Postup, ak dieťa malo odklad

Ak bolo dieťa v predchádzajúcom školskom roku na zápise a riaditeľ školy na základe žiadosti rodičov rozhodol o odklade, musí sa dieťa na zápis znova dostaviť.

 

ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ

znamená dosiahnutie takého stupňa vývoja, ktorý umožňuje dieťaťu s úspechom si osvojovať školské vedomosti a zručnosti.

 1. Telesná zrelosť:

 • posudzuje ju pediater
 • nemusí byť v súlade so psychickou a sociálnou zrelosťou
 • u dieťaťa sa menia telesné proporcie
 • začína sa výmena zubov – trvalá dentícia
 • mení sa kvalita svalov
 • zlepšuje sa koordinácia pohybov, dieťa je obratnejšie a manuálne zručnejšie

 2. Psychická zrelosť zahŕňa:

        a) pracovnú vyspelosť:

 • dieťa už rozlišuje hru od povinnosti
 • zadanú úlohu sa snaží splniť a dokončiť
 • nezačína neustále niečo nové, neodbieha
 • je schopné odložiť realizáciu svojich potrieb a prianí na neskôr
 • je vytrvalejšie, dlhšie sa sústredí, aj keď je úloha únavná a nezaujímavá

        b) sociálnu zrelosť:

 • dokáže byť odlúčené istú dobu od matky
 • primerane komunikuje s inými dospelými i deťmi
 • nie je výrazne hanblivé a utiahnuté
 • je schopné začleniť sa do kolektívu
 • vie spolupracovať, nie je agresívne
 • rešpektuje autoritou určené pravidlá
 • je dostatočne samostatné v sebaobsluhe

        c) citovú zrelosť:

 • dieťa je emočne stabilnejšie, vyrovnanejšie
 • odolnejšie voči záťaži a frustrácii, dokáže zvládnuť prípadný neúspech
 • nie je prehnane bojazlivé, plačlivé a citlivé
 • nerobí mu väčšie ťažkosti vystupovať pred ostatnými
 • vie sa ovládať, vydrží dlhšie sedieť a dávať pozor

 3. Rozumová zrelosť zahŕňa úroveň:

 a) Vnímania:

 • začína vnímať komplexne - celok ako súbor detailov
 • je schopné zrakovej a sluchovej analýzy a syntézy
 • lepšie rozlišuje tvar a počet detailov na obrázku
 • zrkadlovo odlišné tvary nevníma ako rovnaké
 • rozlišuje horno-dolné postavenie tvarov
 • sluchom rozlišuje zvuky hovorenej reči

 b) Myslenia:

 • postupuje od fázy konkrétneho, názorného myslenia
 • usudzovanie dieťaťa sa viaže na videné či predstavované

 c) Pamäti:

 • je stále viac mechanická ako logická
 • je zámernejšia
 • zopakuje 6 - 8 slovnú vetu i 4 - 5 miestne číslo

 d) Pozornosti:

 • lepšie sa sústredí a dokáže dlhšie pracovať
 • je stálejšia
 • dĺžka trvania koncentrácie pozornosti sa predlžuje na cca 15-20 minút

 e) Reči:

 • dieťa disponuje dostatočnou slovnou zásobou
 • rozpráva zrozumiteľne, má zvládnutú správnu výslovnosť hlások a slabík
 • vyjadruje sa spisovne, samostatne a plynulo v dlhších vetách i súvetiach
 • dokáže porozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumie jej obsahu
 • pozná nejaké básničky, riekanky, pesničky
 • používa správne pomenovania

 f) Motoriky:

 • správne drží ceruzku
 • kreslí tak, že línie sú pevné a neroztrasené
 • malo by vedieť kresliť čiary, vlnovky, osmičky
 • vie vyfarbovať obrázky, modelovať, strihať, navliekať korálky
 • vystrihne jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
 • zvláda cielenú pohybovú aktivitu
 • vie behať, skákať, preliezať, preskakovať
 • kontroluje svoje motorické správanie, kľudne sedí

 g) Kresby:

 • nakreslí postavu so všetkými základnými znakmi
 • podľa predlohy obkreslí rôzne tvary a rozozná ich

 h) Orientácie:

 • v sociálnej oblasti – uvedie svoje meno, vek, adresu, orientuje sa v sociálnom prostredí
 • v priestore – určí, kde je hore-dolu, vzadu - vpredu, vpravo – vľavo
 • v čase – vymenuje dni v týždni, ročné obdobia, ovláda pojmy včera, zajtra
 • v prvej desiatke čísel – napočíta do desať, pozná číslice od 1-10 a vie ich priradiť k počtu, rozlišuje čo je viac, čo menej, veľa, málo, trochu
 • vo farbách – rozlíši základné aj doplnkové farby

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)