Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Výchovné poradenstvo školský rok 2018/2019

Výchovný poradca: Mgr. Zuzana Petrášová
Výchovný poradca :
•    Plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí.
•    Zabezpečuje vyšetrenie u kontaktného psychológa a špeciálneho pedagóga.
•    Venuje pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaným a talentovaným žiakom.
•    Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania.
•    Informuje rodičov o prijímacom konaní.
•    Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy.
•    Zodpovedá za predloženie prihlášok riaditeľovi školy v súlade so záväznými a vyhláškou danými termínmi a prihlášky včas odosiela na stredné školy.
•    V prípade neprijatia žiaka na strednú školu pomáha pri reorientácii žiaka a zaslaní náhradnej prihlášky.
•    Spolupracuje s centrom pedagogicko- psychologického poradenstva, vedením školy a v prípade potreby so strednými školami.


Vzor odvolaniaimages/images/aktuality/2015-2016/odvolanie.pdf

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)