Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Testovanie piatakov T5

Dátum testovania:

 1. november 2018 ( streda)

Organizátor:

Testovanie T5- 2018 organizuje NÚCEM / Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania/ z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Ciele testovania:

Cieľom testovania je porovnať výkony žiakov v testovaných predmetoch a na základe výsledkov žiakov poskytnúť spätnú väzbu školám o ich úrovni v porovnaní s ostatnými školami na Slovensku.

Kognitívne úrovne :

Matematika

 1. Zapamätanie– uložiť a vybaviť si vedomosti z dlhodobej pamäti
 2. Porozumenie – konštruovať význam na základe informácií získaných prostredníctvom ústneho, písomného alebo grafického vyjadrenia
 3. Aplikácia – realizovať a použiť určitý postup v danej situácii
 4. Analýza – rozložiť celok na časti a určiť, aký je vzájomný vzťah častí, ktoré časti k sebe patria, aká je ich celková štruktúra a aký majú účel
 5. Hodnotenie – posúdiť podľa daných kritérií

Slovenský jazyk a literatúra

 1. Zapamätanie – poznávanie a rozpoznávanie, vybavovanie
 2. Porozumenie – interpretácia, usudzovanie, porovnávanie, dedukcia, vysvetľovanie, dokazovanie
 3. Aplikácia – postupu na riešenie problému, implementácia
 4. Analýza – rozlišovanie, usporiadanie, prisudzovanie
 5. Hodnotenie – určovanie, vyvodzovanie

Vzdelávací obsah :

Matematika 

 1. Čísla, premenné a počtové výkony s číslami 
 2. Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 
 3. Geometria a meranie 
 4. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 
 5. Logika, odôvodnenie, dôkazy 
 6. Kontext reálneho života 
 7. Matematický kontext

Slovenský jazyk a literatúra

 1. Jazyk a komunikácia
 2. Komunikácia a sloh 
 3. Čítanie a literatúra
 4. Úlohy na čítanie s porozumením

Čas riešenia testov:

Matematika- 60 minút

Slovenský jazyk a literatúra- 60 minút

Počet testových úloh:

Matematika- 30 testových úloh

Slovenský jazyk a literatúra- 30 testových úloh

Forma testových úloh:

papierová

Matematika- úlohy s krátkou číselnou odpoveďou - 20 úloh, úlohy s výberom odpovede z možností A,B,C,D, z ktorých je vždy iba jedna správna - 10 úloh

Slovenský jazyk a literatúra- úlohy s výberom odpovede z možností A,B,C,D, z ktorých je vždy iba jedna správna - 20 úloh, úlohy s krátkou odpoveďou - 10 úloh

Príprava na T5-2018:

Žiaci absolvujú elektronické testy vhodné na prípravu na T5-2018 zo všetkých testovaných predmetov.

Riaditeľské voľno:

21.november 2018 ( streda) - pre žiakov 1.a 2. stupňa.

Dôvod: Z organizačných dôvodov súvisiacich s testovaním žiakov  5. ročníka T 5 – 2018. 

Žiaci, vrátane piatakov sú z obedov hromadne odhlásení. Kto má záujem o obed, môže sa individuálne prihlásiť v školskej jedálni do 16.11.2018.

Organizácia testovania:

Viac informácií nájdete na www.nucem.sk

Všetkým piatakom prajeme pri testovaní veľa šťastia !      

Mgr. Alena Baková
koordinátor testovania T5- 2018


          

 Testovanie piatakov T5 2015

V stredu 25. novembra čakala žiakov piateho ročníka prvá vážnejšia skúška ich vedomostí  - monitor pod názvom Testovanie T 5 2015.
Testovanie  pre piatakov ako aj deviatakov organizuje NÚCEM / Národný ústav certifikovaných meraní/ z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.
Testovanie sa v súlade so ŠVP orientuje na overenie čitateľských a matematických kompetencií – prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť žiakov interpretovať rôzne druhy súvislých i nesúvislých textov, schopností používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov každodenného života. Testy sú zostavené tak, aby overovali hĺbku vedomostí a zručností, schopnosť žiakov aplikovať ich.
 Cieľom testovania je získať objektívne informácie o výkone piatakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 /2. stupeň ZŠ/ - poskytnúť školám, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach piatakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.
Žiaci boli testovaní najprv z matematiky a potom zo slovenského jazyka. Každý test mal 30 úloh a na jeho vypracovanie mali žiaci 60 minút. Niektoré úlohy boli s výberom odpovede z možností ABCD, z ktorých vždy iba jedna je správna, niektoré úlohy si vyžadovali krátku odpoveď.
Žiaci museli byť podľa predpisov rozdelení do tried najviac po 15 žiakov. Každý musel sedieť v lavici sám. V našej škole bolo vytvorených päť testovacích skupín. Podľa pokynov boli lavice uložené šikmo. Žiaci dostávali striedavo testovú formu A a formu B. Po skončení testu sa žiaci  zosústreďovali v zbernej triede a čakali až kým neuplynie 60 minút.
Testy do školy dva dni pred testovaním doručil kuriér. Zásielka sa uložila na bezpečné miesto a otvorila sa   ráno v deň testovania presne o 7,45 v prítomnosti určených osôb.
Organizáciu testovania na škole zastrešuje koordinátor. Tohto roku to bola Mgr. Katarína Ambrusová, ktorá k rozdeľovaniu úloh a naštudovaniu pokynov pristupovala veľmi zodpovedne. Organizáciu v triedach mali na starosti tzv. administrátori. Nesmeli to byť učitelia ani slovenského jazyka, ani matematiky, ani učitelia 1. stupňa, takže výber administrátorov nebol jednoduchý. Okrem administrátora bol v triedach prítomný externý dozor – pedagógovia zo škôl vopred určených na riaditeľskom aktíve. Tento rok to boli učitelia z Rovinky a Ivanky pri Dunaji. Rovnako aj naša škola vysielala učiteľov ako externý dozor, a to do Rovinky, Ivanky pri Dunaji a Chorvátskeho Grobu. Každý z nich musel mať so sebou poverenie podpísané prednostkou školského úradu v Bratislave.
Z organizačných dôvodov, keďže 5 pedagógov bolo vyslaných, 6 bolo zamestnaných testovaním, 3  pracovali ako dozor počas testovania,  musela škola udeliť pre žiakov 2.stupňa riaditeľské voľno.
Výsledky z testovania bude škola vedieť po ich spracovaní začiatkom januára. Výsledky sa nebudú porovnávať s inými školami. Úspešnosť testovania škola zistí na základe percentilu – t. z. koľko percent škôl bolo horších než naša. Minulý rok bol percentil veľmi vysoký. Veríme, že inak to nebude ani teraz.
                                                                            

Za prípravný výbor T 5 PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školypiataci

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)