Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

 ?Čo je to

Súbor dokumentov, ktorý upravuje obsah výučby (nad rámec štátom stanoveného minima) i jej organizáciu (klasické predmety, projektové vyučovanie, bloková výučba). Školy si ho pripravujú na základe štátom určeného štátneho vzdelávacieho programu.

ŠkVP - Dunajská Lužná:

ISCED 1

Anglický jazyk  Etická výchova Evanjelické náboženstvo Hudobná výchova Informatická výchova
Matematika Pracovné vyučovanie Prírodoveda Slovenský jazyk Telesná výchova
Výtvarná výchova Katolícke náboženstvo Vlastiveda    

 ISCED 1 inovovaný

Anglický jazyk Etická výchova Evanjelické náboženstvo Hudobná výchova Informatika Katolícke náboženstvo Matematika

Pracovné vyučovanie

Prírodoveda Prvouka Slovenský jazyk Telesná výchova Vlastiveda Výtvarná výchova

 ISCED 2

Anglický jazyk Biológia Dejepis Etická výchova Evanjelické náboženstvo
Fyzika Geografia Chémia Informatika Katolícke náboženstvo
Matematika Nemecký jazyk Občianska náuka Ruský jazyk Slovenský jazyk a literatúra
Svet práce Technika Telesná výchova Výchova umením Výtvarná výchova

 ISCED 2 inovovaný

Anglický jazyk Biológia Dejepis Etická výchova  Evanjelické náboženstvo
Fyzika Geografia Hudobná výchova  Chémia  Informatika
 Katolícke náboženstvo  Matematika  Nemecký jazyk  Občianska náuka  Ruský jazyk
 Slovenský jazyk a literatúra  Technika  Telesná výchova  Výtvarná výchova  

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút