Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk
POPLATKY V ŠKD:

Rozhodnutie o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí / ŠKD/:

Na základe schváleného všeobecného záväzného nariadenia č. 05/2017 obce Dunajská Lužná , ktorým sa mení VZN č.2/2016 riaditeľka ZŠ Dunajská Lužná , Školská 257, 900 42 určuje s účinnosťou od 1. októbra 2017  výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v ŠKD

za dieťa v ŠKD                                       20,-€

za dieťa v ŠKD / v hmotnej núdzi/          14,-€

Riaditeľka školy podľa VZN 5/2017 ( článok 1, ods.1 a 2 ), môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku v ŠKD, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú.

Príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD sa uhrádza vopred , najneskôr do 10 dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, a to:

a, poštovou poukážkou

b, bankovým prevodom na číslo účtu IBAN  :

SK9702000000001634899251 s označením  platby , ŠKD- meno dieťaťa,trieda a mesiac za ktorý sa poplatok  uhrádza.

Neoznačená platba bude evidovaná ako neuhradená.

V prípade záujmu môžu rodičia zaplatiť naraz za viac mesiacov dopredu.

 

REŽIM V ŠKD

Ranná prevádzka ŠKD/ E- blok /

 od 6:30  do 7:15 - príchod detí, kolektívne spoločenské hry, individuálne hry

    

Pondelok:  p. Červenáková Mária

 

Utorok:      p. Rigová Renáta

 

Streda:       p. Hurtonyová Viktória

 

Štvrtok:     p. Rigová Renáta

 

Piatok:       Mgr. Valachovičová Stanislava

  

Realizácia rannej činnosti ŠKD prebieha v E- bloku v 3.B triede.

  

Ranná prevádzka ŠKD/ F –blok /

 

od 6:30  do 7:15 - príchod detí, kolektívne spoločenské hry, individuálne hry

  

Pondelok:  Poláková Renáta

 

Utorok:      Zmeková Kamila

 

Streda:       Mgr. Valachovičová Stanislava

 

Štvrtok:     Poláková Renáta

 

Piatok:       Zmeková Kamila

  

Realizácia rannej činnosti ŠKD prebieha v F- bloku  na prízemí v 4.D triede.

  

Poobedňajšia  prevádzka v ŠKD

od 11:30 do 11:45 - príchod detí do ŠKD, kontrola dochádzky, príprava na obed

od 11:45 do 13:30 - obed podľa rozpisu jednotlivých oddelení, oddychovo- rekreačná činnosť, hry v jednotlivých oddeleniach, hry na školskom dvore

od 13:30 do 13:40 - prestávka

od 13:40 do 14:40 - záujmová činnosť podľa plánu

od 14:40 do 14:45- prestávka

od 14:45 do 15:30 - pobyt na školskom dvore, vychádzky do prírody, rekreačná činnosť

od 15:30 do 15:35- prestávka

od 15:35 do 16:30 - príprava na vyučovanie, krúžková činnosť od 15:30 do 15:35- prestávka

od 16:30 do 16:35 - prestávka

od 16:35 do 17:30 - spoločenské hry, kreslenie, individuálne hry

 

Prevádzka po odchode väčšieho počtu detí z ŠKD / C – blok, E- blok /

 O 16:30 hod. sa vychovávateľky s deťmi, ktoré zostávajú naďalej  v ŠKD, presúvajú do E- bloku do  3. A triedy.

Prevádzka po odchode väčšieho počtu detí z ŠKD / F – blok /

O 16:00hod. sa vychovávateľka s deťmi, ktoré zostávajú naďalej  v ŠKD, presúvajú do 1.C triedy.

 

 LEGISLATÍVA

  Činnosť ŠKD je usmerňovaná podľa:

- Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

- Vyhlášky MŠV SR č. 306/2009 Z. z. o školských kluboch detí

- Nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z.z o priamej vyučovacej a priamej výchovnej činnosti pedag. zamestnancov

- Nariadenie vlády SR č. 433/2012 Z.z. – kt. sa mení NV SR č. 422/2009 Z.z. , kt. sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti   pedag. zamestnancov

- Zákon č.596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

- POP na  školský  rok 2018/2019

- Výchovný program pre školské výchovno-vzdelávacie zariadenia- RAABE

 

DOKUMENTÁCIA ŠKD

 - Výchovno-vzdelávací plán ŠKD

- Školský poriadok ŠKD, Školský poriadok ŠKD, PDF

- Organizácia školského roka 2018/2019

- Ročný plán spoločných klubových činností

- Plán kontrolnej činnosti

- Týždenný plán činností v jednotlivých oddeleniach - vychádza z celoročného plánu činností

- Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD vypísaná rodičom

- Osobný spis dieťaťa + doložka k osobnému spisu

- Triedna kniha

- Plán činností MZ ŠKD

- Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ŠKD

- Rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do ŠKD

- Rozhodnutie o vylúčení dieťaťa z ŠKD

- Rozhodnutie o výške príspevku na činnosť v ŠKD

 

Tel. kontakt C- blok a E- blok : 0948/400 314 – od 11:30 hod. – 17:30   hod.

        

Tel. kontakt F- blok: 0948/404 777 – od 11:30 – 17:30

 

Ostatné informácie

1.Vychovávateľka uvoľní dieťa z ŠKD vždy len na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu dieťaťa. Na základe telefonického rozhovoru rodiča sa dieťa zo ŠKD neuvoľní.

2.Aj dieťa, ktoré ma v doložke k osobnému spisu uvedené, že školský klub opúšťa len v sprievode zákonného zástupcu, môže byť uvoľnené samo len na základe písomnej žiadosti  rodičov.

3.V prípade, že sa dieťa v určité dni nezúčastní pobytu v školskom klube, alebo ho po vyučovaní vyzdvihne zákonný zástupca, je povinný prísť túto skutočnosť nahlásiť pani vychovávateľke  z oddelenia, do ktorého bolo zaradené.

 

ZADELENIE VYCHOVÁVATELIEK DO ODDELENÍ

 

Počet  oddelení: 16

Počet detí: 386       

Oddel.

Počet

Meno vychovávateľky

Ročník detí

Trieda

Umiestnenie oddelenia -Trieda

Blok

1.

25

Poláková Renáta

1.ročník

1.A1.B

1.A

C

2.

23

Mgr. Čisáriková Lenka

1.ročník

1.B 1.E

1.E

C

3.

27

Kollárová Viera

1.ročník

1.C

1.F

1.E

C

4.

27

Rusnáčiková Iveta

1.ročník

1.C

1.D

1.D

C

5.

27

Richterová Mária

2.ročník

3.ročník

2.A

 3.C

2.A

F

6.

25

Érseková Hana

2.ročník

2.B

2.E

2.E

F

7.

27

Revická Janka

2.ročník

2.B

2.D

2.D

F

8.

25

Jáchimová Ľudmila

2.ročník

2.B

2.C

2.C

F

9.

23

Zmeková Kamila

3.ročník

4.ročník

3.C

4.D

3.C

F

10.

20

Blizniaková Katarína

3.ročník

3.C

3.F

3.F

F

11.

24

Mgr. Valachovičová Stanislava

3.ročník

3.B

3.E

3.B

E

12.

23

Červenáková Mária

3.ročník

3.A

3.D

3.A

E

13.

24

Rigová Renáta

3.ročník

4.ročník

3.E

4.A

4.A

E

14.

21

Konrádová Eva

3.ročník

4.ročník

3.E

4.B

 

4.B

E

15.

23

Hurtonyová Viktória

3.ročník

4.ročník

3.D

4.C

4.C

E

16.

22

Mgr. Mogrovicsová Monika

3.ročník

4.ročník

3.D

4.E

 

4.E

E Pedagogickí zamestnanci ŠKD

 Priezvisko a meno, titulAprobácia 
1. Blizniaková Katarína vychovávateľstvo Blizniaková Katarína
2. Červenáková Mária    
3. Čisáriková Lenka, Mgr.  vychovávateľstvo  
4. Érseková Hana    
5. Jáchimová Ľudmila všeobecné vzdelanie  
6. Kollárová Viera vychovávateľstvo Kollárová Viera
7. Konrádová Eva vychovávateľstvo Konrádová Eva
8. Kundláková Mária vychovávateľstvo Kundláková Mária
9. Mogrovicsová Monika, Bc. vychovávateľstvo Mogrovicsová Monika, Bc.
10. Poláková Renata vychovávateľstvo  Poláková Renáta
11. Revická Janka vychovávateľstvo Revická Janka
12. Rigová Renáta vychovávateľstvo  
13. Richterová Mária vychovávateľstvo  Földváryová Marika
14. Rusnačiková Iveta vychovávateľstvo  
15. Valachovičová Stanislava, Mgr.  učiteľstvo 1. stupeň  
16.   Zmeková Kamila    

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút