Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk
P.č.   Meno a priezvisko FunkciaZvolený /delegovaný/ za

1.

JUDr.Mgr. Pavol Adamčiak           

predseda

rodičov

2.

Ing. Jozef Kundlák           

podpredseda

zriaďovateľa

3.

Mgr. Galina Jendželovská     

člen

zriaďovateľa

4.

Ing. Marek Ličák, PhD.               

člen

zriaďovateľa

5.

Eva Marková                        

člen

zriaďovateľa

6.

Mgr. Darina Kováčová          

člen

pedagogických zamestnancov

7.

Mgr. Martina Ceizelová     

člen

pedagogických zamestnancov

8.

Mária Hrajnohová                 

člen

nepedagogických zamestnancov

9.

Mgr. Adriana Vláčilová     

člen

rodičov

10.

Mgr. Daniel Mikloško            

člen

rodičov

11

Valéria Mosná                      

člen

rodičov

 

V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento štatút rady školy.

Zápisnice zo zasadnutí Rady Školy:

       Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

       Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

        Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

       Príloha č.1 - Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

       Príloha č.1 - Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

       Príloha č.1 - Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

  • Príloha č.1 - Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

          Príloha č.1 - Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

         Príloha č.1 - Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

         Príloha č.1 - Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

         Príloha č.1 - Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka

         Príloha č.1 - Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy Mgr. Pavla Adamčiaka

          Príloha č.1 - Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy Mgr. Pavla Adamčiaka

          Príloha č.1 - Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy Mgr. Pavla Adamčiaka

           Príloha č.1 - Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy Mgr. Pavla Adamčiaka

          Príloha č.1 - Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy Mgr. Pavla Adamčiaka

          Príloha č.1 - Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy Mgr. Pavla Adamčiaka

          Príloha č.2 Výročná správa Rady školy pri ZŠ v Dunajskej Lužnej za rok 2015

          Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy Mgr. Pavla Adamčiaka

Príloha č.1- Prezenčná listina- k dispozícii k nahliadnutiu u predsedu rady školy Mgr. Pavla Adamčiaka
Príloha č.2- Normatívy- k dispozícii k nahliadnutiu u riaditeľky školy PaedDr. Ivety Slobodníkovej
Príloha č.3- Rozpočet návrh 2016-návrh rozpočtu je k dispozícii k nahliadnutiu u riaditeľky školy PaedDr. Ivety Slobodníkovej
Príloha č.4- Aktivity v školskom roku 2015/2016- aktivity zverejňované priebežne počas školského roka na webovej stránke školy v sekcii aktuality
Príloha č.5- Mesačný   plán aktivít - aktivity zverejňované priebežne počas školského roka na webovej stránke školy v sekcii aktuality
Príloha č.6- Plán aktivít tried- aktivity tried sú zverejňované priebežne počas školského roka na webovej stránke školy v sekcii aktuality
Príloha č.7- Demografický vývoj prváci- bude v najbližšom období zverejnená v sekcii aktuality na webovej stránke školy

Ďalšie dokumenty Rady školy:

 


V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)