Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Aj napriek tomu, že vyučovanie v škole zväčša trvá do 13,15 hod. a popoludní sa vykonáva krúžková činnosť, príprava na vyučovanie a oprava písomných prác a testov, vypĺňanie dokumentácie, školenia a iné činnosti, našli si naši učitelia čas na prípravu veľkého množstva aktivít. Za toto úsilie ich obdivujem a ďakujem im, lebo to robia nie pre seba, ale pre naše deti, aby podporili ich záujmy a schopnosti. Za každou jednoriadkovou aktivitou v prehľade sa skrýva čas na jej prípravu, jej realizácia, finančné zabezpečenie, nákup spomienkových darčekov a administrácia. A tých aktivít je viac ako dosť. Usilovali sme sa, aby žiaci dostávali podnety z viacerých oblastí života - či už je to kultúra, veda, umenie, šport a aby si svoje vedomosti zmerali takmer vo všetkých predmetoch.

A tu je prehľad spomínaných podujatí:

Vedomostné súťaže, olympiády

Školské kolá

 • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka
 • Školské kolo matematickej olympiády
 • Školské kolo Pytagoriády
 • Školské kolo dejepisnej olympiády
 • Školské kolo Najrýchlejší čitateľ
 • Školské kolo  biblickej olympiády katolíckej
 • Školské kolo v čítaní s porozumením
 • Školské kolo Slávik Slovenska
 • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín
 • Školské kolo biblickej olympiády evanjelickej
 • Školské kolo chemickej olympiády
 • Školské kolo geografickej olympiády
 • Školské kolo nemeckej olympiády
 • Školské kolo ruskej olympiády
 • Školské kolo vlastivednej olympiády
 • Súťaž čitateľský oriešok - čítanie s porozumením a výtvarné zobrazenie

Okresné kolá

 • Okresné kolo matematickej olympiády
 • Okresné kolo dejepisnej olympiády
 • Okresné kolo Pytagoriády
 • Okresné kolo Slávik Slovenska
 • Okresné kolo geografickej olympiády
 • Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka
 • Okresné kolo olympiády z anglického jazyka
 • Okresné kolo súťaže Červeného kríža
 • Okresné kolo v biblickej olympiáde katolíckej

Krajské kolá

 • Krajské kolo dejepisnej olympiády
 • Krajské kolo geografickej
 • Seniorátne kolo biblickej olympiády evanjelickej
 • First Lego League

Celoslovenské kolá

 • Internetová súťaž i-Bobor
 • Matematická súťaž Pangea
 • Expert geniality show

Športové súťaže a aktivity

Školské

 • Vianočný stolnotenisový turnaj v spolupráci s MS
 • Veľkonočný stolnotenisový turnaj v spolupráci s MS
 • Športové popoludnie so zahraničnými študentmi
 • Športové popoludnie pri príležitosti MDD pre 1. stupeň
 • Školská olympiáda na konci šk. roka pre 2. stupeň

Obvodné/Okresné

 • Okresné kolo v šachu
 • Postupové kolo Coca-cola cup Školský pohár st. žiaci
 • Okresné kolo Coca-cola cup Školský pohár st. žiaci
 • Obvodné kolo Školský pohár Dôvera ml. žiaci
 • Okresné kolo Školský pohár Dôvera ml. žiaci
 • Turnaj o pohár primátora mesta Šamorín
 • Postupové kolo Mc Donald´s Cup

Krajské

 • Krajské kolo v šachu

Celoslovenské

 • Majstrovstvá Slovenska vo výrazových tancoch

Výtvarné súťaže na tému

 • Výstava výkresov s tematikou Dunajskej Lužnej v MKS
 • Súťaž venovaná M. R. Štefánikovi
 • Výrobky z tekvíc
 • Ruža - pri príležitosti výstavy ruží v dome kultúry v Hamuliakove
 • Orol tatranský
 • Maľujeme s Primalexom – Moje obľúbené zvieratko
 • Dúha – Veci, ktoré mám rád
 • Slovenské povesti o hradoch a zámkoch

Testovanie

 • Testovanie 5 – 2014 žiakov 5. ročníka  - generálna skúška
 • Testovanie 5 – 2014 žiakov 5. ročníka
 • Testovanie 9 - 2015 žiakov 9. ročník

Projekty

 • celoslovenský projekt Záložka nás spája
 • Infovek
 • Zdravá škola
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
 • Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

Výlety, poznávacie exkurzie

 • Lyžiarsky výcvikový kurz v Novoti 
 • Škola v prírode na Duchonke 
 • Škola v prírode v Dechticiach
 • Plavecký výcvikový kurz v plavárni v Slovnafte
 • Exkurzie na spoznávanie histórie Bratislavy
 • Exkurzia do hvezdárne v Hlohovci
 • Exkurzia do Boni fructi v Dunajskej Lužnej
 • Exkurzia do Múzea a pamätnej izby Ľudovíta Štúra v Modre a hrnčiarskeho múzea
 • Exkurzia na knižný veľtrh Bibliotéka v Bratislave
 • Exkurzia do chemického laboratória
 • Exkurzia do Domu umenia
 • Exkurzia v televízii Markíza
 • Exkurzia do remeselného dvora v Miloslavove spojená s predvádzaním práce kováča
 • Exkurzia do majoliky v Modre a jaskyne Driny
 • Exkurzia do ÚĽUV-u, Poľského informačného strediska a na Slavín
 • Školské výlety na konci školského roka

Výstavy

 • Návšteva výstavy ovocia a zeleniny v MKS
 • Návšteva svetovej výstavy Tutanchamom v Bratislave
 • Predvianočná výstava beletrie v priestoroch školy spojená s predajom
 • Výstava kníh Marec -  mesiac knihy spojená s predajom
 • Výstava plazov spojená s prednáškou

Prednášky

 • Cesta mlieka pre žiakov 1. ročníka
 • O dospievaní dievčat v rámci projektu Čas premien - v 5. ročníku
 • O úskaliach včasných sexuálnych skúseností
 • S našimi bývalými žiakmi o fungovaní Hotelovej školy v Šamoríne
 • Prednáška o dentálnej hygiene

Besedy

 • Beseda s úspešnou detskou spisovateľkou pani Futovou v MKS
 • Beseda so školskou psychologičkou – riešenie problémov v žiackom kolektíve
 • Beseda so školskou psychologičkou – predstavy o ďalšom živote

Divadelné predstavenia

 • Divadelné predstavenie v Luduse v Bratislave pre 8. roč.
 • Divadelné predstavenie v Luduse Bratislave pre 1. roč.
 • Divadelné predstavenie v Luduse v Bratislave pre 3. roč.
 • Divadelné predstavenie Spievankovo v MKS
 • Divadelné predstavenie v MKS pre žiakov 1. a 2. ročníka
 • Divadelné predstavenie v MKS Pastier svíň

Koncerty

 • Štyri koncerty Hudobnej akadémie v Slovenskej filharmónii pre žiakov 4.roč.
 • Koncert ľudovej hudby bratov Kuštárovcov v MKS

Cirkusové predstavenia

 • Predstavenie ruského cirkusu Jacko v MKS pre 1. stupeň

Tvorivé dielne

 • V Bibiane v Bratislave
 • V Slovenskej národnej galérii
 • V Dome umenia
 • Veľkonočné tvorivé dielne – 4.A

Aktivity v oblasti dopravnej  výchovy

 • Návšteva dopravného ihriska žiakov 2. ročníka v Galante
 • Návšteva  žiakov 1. stupňa na prenosnom dopravnom ihrisku v ZŠ
 • Dopravný kvíz – žiaci I. stupňa

Účasť na miestnych kultúrno-spoločenských podujatiach (okrem výstav)

 • Štefanikiáda v evanjelickom kostole – účasť v sprievode, kultúrny program v kostole, kladenie kytice k pamätníku M. R. Štefánika
 • Exkurzia do Ivánky pri Dunaji, účasť v sprievode a na celoštátnej slávnosti k výročiu úmrtia M. R. Štefánika
 • Kultúrny program žiakov školy na školskom plese
 • Pochovávanie basy – v MKS – program v réžii 4.A
 • Cyrilometodiáda v katolíckom kostole

Verejnoprospešné aktivity

 • Pravidelné brigády žiakov v školskom parku a na  priestoroch v okolí školy

Školské rozhlasové relácie

 • Venované aktualitám zo života školy (min. raz za mesiac)
 • Prečo oslavujeme Mikuláša
 • Tradícia chodenia Lucií
 • Tradícia Vianoc
 • Sviatok MDŽ
 • Sviatok Deň učiteľov

CO

 • Účelové cvičenie v prírode
 • Didaktické hry v prírode

Projektové vyučovanie (je súčasťou vyučovania)

 • Zdravá výživa, Deň výživy, Vybuduj si zdravie, Deň mlieka, Čarodejníci v škole, Deň vody, Detská kniha a mnoho ďalších

Ostatné aktivity

 • Žiacka environmentálna konferencia v MKS
 • Fotografovanie deviatakov na tablá
 • Výroba  tričiek  a mikín na pamiatku pre žiakov 9. ročníka
 • Fotografovanie žiakov 1. ročníka so šlabikárom
 • Fotografovanie triednych kolektívov
 • XV. školský ples
 • Chodenie Mikuláša po triedach školy
 • Chodenie Lucie
 • Zápis žiakov do 1. ročníka
 • Kurz spoločenského tanca pre žiakov 9. ročníka
 • Predvádzanie práce záchranárov
 • Divadelné predstavenie v réžii žiakov 4. A v MKS

Kontroly nadriadených inštitúcií

 • Hĺbková inšpekcia
 • Tematická inšpekcia v školskom klube detí

PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka ZŠ

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)