Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Výstavy

 • Deň obce
 • Návšteva výstavy ovocia a zeleniny v MKS v pondelok po oficiálnej časti
 • Výstava zdobených tekvíc detí ŠKD pred školskou jedálňou
 • Výstavka výrobkov detí ŠKD v A-bloku ZŠ
 • Návšteva výstavy Ľudské telo v Inchebe
 • Predvianočná výstava beletrie v priestoroch školy spojená s predajom
 • Výstava kníh Marec - mesiac knihy spojená s predajom
 • Bienále ilustrácií v Bratislave

Prednášky

 • Cesta mlieka pre žiakov 1. ročníka
 • O dospievaní dievčat v rámci projektu Čas premien
 • O úskaliach včasných sexuálnych skúseností

Besedy

 • Beseda s miestnou políciou
 • Beseda s heraldikom p. Čisárikom

Projektové vyučovanie

 • Deň mlieka
 • Deň jablka
 • Lienka-školienka

Tvorivé dielne

 • V Slovenskej národnej galérii v Bratislave

Aktivity v oblasti dopravnej výchovy

 • Návšteva dopravného ihriska v Bratislave na jeseň
 • Školské kolo v cyklistickej súťaži
 • Dopravný kvíz – žiaci 1. stupňa

Výlety, poznávacie exkurzie

 • Vzdelávací a poznávací pobyt v Anglicku (letecký)
 • Návšteva školskej a obecnej knižnice
 • Lyžiarsky výcvikový kurz v Novoti
 • Škola v prírode vo Vysokých Tatrách 2. ročník
 • Škola v prírode v Belušských slatinách pre 3. a 4. ročník
 • Ozdravovací pobyt v Chorvátsku
 • Plavecký výcvikový kurz v plavárni v Slovnafte
 • Exkurzia do hvezdárne v Hurbanove
 • Exkurzia do múzea a pamätnej izby Ľudovíta Štúra v Modre
 • Návšteva chemického laboratória Hókus – pókus vo Vlčom hrdle
 • Exkurzia do slovenskej akadémie vied Ľ. Štúra
 • Návšteva mineralogického múzea v SNM v Bratislave
 • Exkurzia do zábavného a vzdelávacieho centra Atlantis a Tutanchamonovho múzea v Bratislave
 • Exkurzia do múzea v Miloslavove
 • Exkurzia do atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach
 • Exkurzia do televízie Markíza
 • Exkurzia do Slovenskej národnej galérie
 • Exkurzia do Biofarmy Stupava
 • Triedny výlet prvákov do nár. múzea v Bratislave a plavba loďou
 • Školský výlet 2.C do Viedne
 • Školský výlet štvrtákov do dolnej Krupej a atómovej elektrárne
 • Školský výlet šiestakov do Nitry
 • Školský výlet siedmakov a ôsmakov do Trenčína
 • Viacdenný školský výlet deviatakov do Ždiaru

Účasť na miestnych kultúrno-spoločenských podujatiach (okrem výstav)

 • Jablkové hodovanie - účasť vychovávateliek na tvorivých dielňach
 • Štefanikiáda v evanjelickom kostole – účasť v sprievode, kultúrny program v kostole, kladenie kytice k pamätníku M.R.Štefánika
 • Vystúpenie mažoretiek pred futbalovými zápasmi
 • Kultúrny program žiakov školy na školskom plese
 • Kultúrny program žiakov pri príležitosti posedenia s dôchodcami
 • Cyrilo-metodiáda v katolíckom kostole
 • Predvianočná besiedka detí ŠKD v MKS

Verejnoprospešné aktivity

 • Brigády na sídlisku v Jánošíkovej
 • Brigáda v parku v N. Košariskách
 • Pravidelné brigády žiakov v školskom parku
 • Brigáda zahraničných študentov v areáli školy – kosenie a náterové práce počas prázdnin

Divadelné predstavenia

 • Bábkové predstavenie Čin- čin
 • Bábkové predstavenie v decembri
 • Bábkové divadlo Tri zlaté vlasy deda Vševeda
 • Činoherné predstavene v divadle P. O. Hviezdoslava Tri prasiatka
 • Divadelné predstavenie Kominárik

Koncerty

 • Cyklus koncertov v Slovenskej filharmónii
 • Koncert speváka Lazara v MKS

Kúzelnícke predstavenia

 • Predstavenie kúzelníka v MKS

Školské rozhlasové relácie

 • Venované aktualitám zo života školy (min. raz za mesiac)
 • Prečo oslavujeme Mikuláša
 • Tradícia chodenia Lucií
 • Tradícia Vianoc
 • Význam knihy v našom živote
 • Sviatok MDŽ
 • Sviatok Deň učiteľov

CO

 • Nácvičný poplach
 • Účelové cvičenie v prírode – jesenné
 • Účelové cvičenie v prírode - jarné
 • Didaktické hry v prírode - jarné

Športové súťaže a aktivity

 • Coca-cola cup – predprípravné futbalové kolo
 • Školský pohár vo futbale – regionálne kolo
 • Organizácia krajského kola bedmintonu a účasť v súťaži
 • Školský zimný bedmintonový turnaj
 • Veľkonočný stolno-tenisový turnaj
 • Futbalový turnaj Mc Donald Cup
 • Obvodné kolo futbalového turnaja Školský pohár Dôvera
 • Krajské kolo futbalového turnaja Školský pohár Dôvera
 • Obvodné kolo vo volejbale dievčat
 • Krajské kolo vo volejbale dievčat
 • Majstrovstvá Slovenska vo volejbale dievčat
 • Obvodné majstrovstvá orientačného behu žiakov
 • Krajské majstrovstvá orientačného behu žiakov
 • Majstrovstvá školy vo floorbale

Vedomostné súťaže, olympiády

 • Korešpodenčná súťaž u dejepisu – Tieň víťazného oblúka
 • Expert geniality show
 • Internetová súťaž Bobor
 • Školské kolo olympiády zo slov. jazyka
 • Školské kolo olympiády z anglického jazyka
 • Obvodné kolo olympiády z anglického jazyka
 • Školské kolo matematickej olympiády
 • Obvodné kolo matematickej olympiády
 • Školské kolo dejepisnej olympiády
 • Obvodné kolo dejepisnej olympiády
 • Školské kolo Najrýchlejší čitateľ
 • Školské kolo v biblickej olympiáde katolíckej
 • Oblastné kolo v biblickej olympiáde katolíckej
 • Školské kolo v čítaní s porozumením
 • Školské kolo Pytagoriády
 • Školské kolo Slávik Slovenska
 • Obvodné kolo Slávik Slovenska
 • Školské kolo biblickej olympiády evanjelickej
 • Seniorátne kolo biblickej olympiády evanjelickej
 • Školské kolo matematickej olympiády
 • Školské kolo chemickej olympiády
 • Obvodné kolo chemickej olympiády
 • Školské kolo geografickej olympiády
 • Obvodné kolo geografickej olympiády

Výtvarné súťaže - na tému:

 • Život našej školy
 • Ruža pri príležitosti výstavy ruží v Hamuliakove

Testovanie

 • Testovanie 9 - 2013 žiakov 9. ročníka (bývalý monitor)
 • Testovanie 5 - pilotné testovanie žiakov 5. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky

Charitatívne podujatia

 • Radosť rozdávaním rastie - zbierka potravín, hygienických potrieb a stravných lístkov pre rodiny v núdzi v predvianočnom období

Ostatné aktivity

 • Výroba tričiek na pamiatku pre žiakov 9. ročníka
 • Fotografovanie žiakov 1. ročníka so šlabikárom
 • Fotografovanie triednych kolektívov
 • Imatrikulácia v ŠKD
 • XIII. školský ples
 • Chodenie Mikuláša po triedach školy
 • Chodenie Lucie
 • Vianočné trhy v MKS poriadané ŠKD
 • Zápis žiakov do 1. Ročníka
 • Slávnostná akadémia v MKS
 • Účasť na oslavách úmrtia M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
 • Dni otvorených dverí
 • Výsadba stromov do školského parku

Podujatia pre zamestnancov

 • Posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov

Poznámka: Všetky akcie pomohli výrazne skĺbiť život školy. Najväčšiu odozvu medzi žiakmi mali školy v prírode, vlastivedné pochôdzky a exkurzie, návštevy divadelného predstavenia, dopravného ihriska, chodenie Mikuláša, pobyt v Chorvátsku a Anglicku.

Rodičia ocenili organizáciu školského plesu, slávnostnej akadémie, poznávacie exkurzie, výlety, ŠvP a LVK, PVK.

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)