Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Výstavy

 • Návšteva požiarnej stanice Šamorín
 • Výstava zdobených tekvíc detí ŠKD pred školskou jedálňou
 • Návšteva predajnej výstavy kníh Bibliotéka
 • Predvianočná výstava beletrie v priestoroch školy spojená s predajom
 • Výstava kníh Marec - mesiac knihy spojená s predajom
 • Bienále ilustrácií v Bratislave
 • Návšteva Slovenskej národnej galérie

 

Prednášky

 • V MKS o histórii Slovenska spojená s projekciou
 • O dospievaní dievčat v rámci projektu Čas premien
 • O racionálnom učení
 • O závislostiach
 • O úskaliach včasných sexuálnych skúseností

Besedy

 • Beseda s miestnou políciou
 • Beseda s heraldikom p. Čisárikom

Projektové vyučovanie

 • Deň mlieka
 • Deň jablka
 • Desiata podľa šéfkuchára – zdravé šaláty z ovocia a zeleniny
 • Guinessove rekordy
 • O starých rodičoch
 • Jeseň v prírode
 • Pečenie koláčov na Mikuláša
 • Naša obec – celoročný projekt v 3. C
 • Otvorená hodina v 3. C pre rodičov – SJ s využitím interaktívnej tabule

Tvorivé dielne

 • V Slovenskej národnej galérii v Bratislave

Aktivity v oblasti dopravnej výchovy

 • Návšteva dopravného ihriska v Bratislave
 • Návšteva na prenosnom dopravnom ihrisku v areáli ZŠ
 • Dopravný kvíz – žiaci 1. stupňa

Výlety, poznávacie exkurzie

 • Lyžiarsky výcvikový kurz v Novoti
 • Vzdelávací a poznávací pobyt v Anglicku
 • Návšteva školskej a obecnej knižnice
 • Škola v prírode v Bojniciach 3. a 4. ročník
 • Ozdravovací pobyt v Chorvátsku
 • Plavecký výcvikový kurz v plavárni v Slovnafte
 • Exkurzia do hvezdárne v Hurbanove
 • Exkurzia do múzea a pamätnej izby Ľudovíta Štúra v Modre
 • Návšteva biopekárne v Dunajskej Lužnej
 • Vlastivedná pochôdzka Ostrihom – Vyšehrad – Komárno
 • Exkurzia na Bratislavský hrad
 • Exkurzia zameraná na poznávanie pamiatok hlavného mesta Bratislavy
 • Návšteva mineralogického múzea v SNM v Bratislave
 • Exkurzia do múzea v Miloslavove
 • Exkurzia na letisko M.R.Štefánika
 • Exkurzia do televízie Markíza
 • Exkurzia do Biofarmy Stupava
 • Návšteva mestskej knižnice a vlastivedného múzea v Šamoríne 2.a 3. ročník
 • Školský výlet na Devín žiakov 8. ročníka
 • Školský výlet na Devínsku Kobylu žiakov 5. ročníka
 • Školský výlet – plavba po Dunaji žiakov 3. a 4. ročníka
 • Školský výlet do jaskyne Driny žiakov 2. a 3. ročníka
 • Školský výlet tretiakov na Pezinskú Babu
 • Školský výlet štvrtákov do Banskej Štiavnice
 • Školský výlet siedmakov do Komárna
 • Školský výlet ôsmakov do Bratislavy
 • Exkurzia do prírodovedného múzea v Bratislave
 • Exkurzia do dopravného múzea v Bratislave
 • Vychádzka podľa náučného chodníka v obci Dunajská Lužná
 • Exkurzia do RTVS
 • Exkurzia do Národnej rady SR
 • Školský výlet deviatakov do Prahy

Účasť na miestnych kultúrno-spoločenských podujatiach (okrem výstav)

 • Jablkové hodovanie - účasť vychovávateliek na tvorivých dielňach
 • Štefanikiáda v evanjelickom kostole – účasť v sprievode, kultúrny program v kostole, kladenie kytice k pamätníku M.R.Štefánika
 • Vystúpenie mažoretiek pred futbalovými zápasmi
 • Vystúpenie mažoretiek pri príležitosti stavania mája
 • Kultúrny program žiakov školy na školskom plese
 • Účasť na oslavách 28. výročia vzniku ČSR
 • Predvianočná besiedka v ŠKD
 • Účasť na miestnej oslavy – Pochovávanie basy

Verejnoprospešné aktivity

 • Brigáda v parku v N. Košariskách
 • Pravidelné brigády žiakov v školskom parku
 • Brigáda zahraničných študentov v areáli školy – kosenie a náterové práce počas prázdnin

Divadelné predstavenia

 • Bábkové predstavenie Čin- čin
 • Divadelné predstavenie v Luduse Pod perinou
 • Divadelné predstavenie v Luduse Medveď a pytačky
 • Divadelné predstavenie v SND Veľká doktorská rozprávka
 • Divadelné predstavenie Aladinova čarovná lampa
 • Divadelné predstavenie v SND Lomidrevo

Koncerty

 • Adventný koncert v Redute
 • Cyklus koncertov v Slovenskej filharmónii
 • Koncert Barbary Balúchovej v MKS
 • Koncert ľudovej hudby Kuštárovci

Kúzelnícke predstavenia

 • Predstavenie kúzelníka v ŠKD

Školské rozhlasové relácie

 • Venované aktualitám zo života školy (min. raz za mesiac)
 • Prečo oslavujeme Mikuláša
 • Tradícia chodenia Lucií
 • Tradícia Vianoc
 • Význam knihy v našom živote
 • Sviatok Deň učiteľov

CO

 • Nácvičný poplach
 • Účelové cvičenie v prírode – jesenné
 • Účelové cvičenie v prírode - jarné
 • Didaktické hry v prírode - jarné

Športové súťaže a aktivity

 • Školské majstrovstvá okresu žiakov a žiačok v šachu
 • Coca-cola cup – predprípravné futbalové kolo
 • Coca-cola cup – obvodné futbalové kolo
 • Coca-cola cup – krajské futbalové kolo
 • Futbalový turnaj v Šamoríne
 • Obvodné kolo orientačného behu
 • Organizácia krajského kola bedmintonu a účasť v súťaži
 • Školský bedmintonový turnaj
 • Krajské kolo v bedmintone
 • Veľkonočný stolno-tenisový turnaj
 • Futbalový turnaj Mc Donald Cup
 • Obvodné kolo futbalového turnaja Školský pohár Dôvera
 • Krajské kolo v šachu
 • Obvodné majstrovstvá orientačného behu žiakov
 • Korčuliarsky kurz v Hamuliakove

Vedomostné súťaže, olympiády

 • Expert geniality show
 • Internetová súťaž Bobor
 • Školské kolo olympiády zo slov. jazyka
 • Školské kolo olympiády z anglického jazyka
 • Obvodné kolo olympiády z anglického jazyka
 • Školské kolo matematickej olympiády
 • Obvodné kolo matematickej olympiády
 • Školské kolo dejepisnej olympiády
 • Obvodné kolo dejepisnej olympiády
 • Školské kolo Najrýchlejší čitateľ
 • Školské kolo v biblickej olympiáde katolíckej
 • Oblastné kolo v biblickej olympiáde katolíckej
 • Školské kolo v čítaní s porozumením
 • Školské kolo Pytagoriády
 • Školské kolo Slávik Slovenska
 • Obvodné kolo Slávik Slovenska
 • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín
 • Ročníková hudobná akadémia
 • Školské kolo biblickej olympiády evanjelickej
 • Seniorátne kolo biblickej olympiády evanjelickej
 • Školské kolo matematickej olympiády
 • Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka
 • Školské kolo olympiády v ruskom jazyku
 • Školské kolo geografickej olympiády
 • Školské kolo vlastivednej olympiády
 • Obvodné kolo geografickej olympiády
 • Krajské kolo First Lego League
 • Majstrovstvá SR Show Dance
 • Majstrovstvá Európy Show Dance v Rumunsku

Výtvarné súťaže na tému

 • Život našej obce
 • Záložka do knihy
 • Jeseň očami detí
 • Návrh na žiacku knižku
 • Návrh na obrázok roka

Testovanie

 • Testovanie 9 - 2014 žiakov 9. ročníka (bývalý monitor)

Charitatívne podujatia

 • Vianočná zbierka potravín, hygienických potrieb a stravných lístkov pre rodiny v núdzi v Dunajskej Lužnej

Ostatné aktivity

 • Kurz spoločenského tanca
 • Aby sa deti nebáli zubára – návšteva zubnej ambulancie
 • Sadenie bylín a kríkov – dar Zelenej Dunajskej Lužnej
 • Výroba tričiek na pamiatku pre žiakov 9. ročníka
 • Fotografovanie žiakov 1. ročníka so šlabikárom
 • Fotografovanie triednych kolektívov
 • Imatrikulácia v ŠKD
 • XIV. školský ples
 • Chodenie Mikuláša po triedach školy
 • Chodenie Lucie
 • Predvianočná školská pošta
 • Predvianočná besiedka pre rodičov
 • Vianočné dopoludnie pre žiakov
 • Noc v škole
 • Karneval ŠKD
 • Nakrúcanie súťaže v Slovenskej televízii
 • Zápis žiakov do 1. ročníka
 • Účasť na oslavách úmrtia M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
 • Dni otvorených dverí
 • Vybudovanie skalky v areáli školy
 • Metodický deň Watts English
 • Návšteva paintballového areálu v Kalinkove

Podujatia pre zamestnancov

 • Posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov
 • Posedenie so zamestnancami školskej jedálne ako poďakovanie za vykonávanie dozorov v školskej jedálni

Poznámka:

Všetky akcie pomohli výrazne skĺbiť život školy. Najväčšiu odozvu medzi žiakmi mali školy v prírode, vlastivedné pochôdzky a exkurzie, návštevy divadelného predstavenia, dopravného ihriska, chodenie Mikuláša, pobyt v Chorvátsku a Anglicku.

Rodičia ocenili organizáciu školského plesu, slávnostnej akadémie, poznávacie exkurzie, výlety, ŠvP a LVK, PVK.

Množstvo aktivít, ktorými sme chceli spestriť našim žiakom školský život, kládol veľké nároky nielen na organizáciu práce, ale aj na administráciu a koordináciu vzdelávania s aktivitami, zabezpečovaním dopravy, účinkujúcich a pod. Je to aj zásluha dobre fungujúceho kolektívu a kvalifikovanej tajomníčky školy.

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach

Práca s talentovanými žiakmi sa odrazila aj vo veľkom počte úspešných žiakov nielen v regionálnych súťažiach, ale aj v súťažiach vyššej kategórie. Žiaci boli zapojení nielen do športových, ale i vedomostných, kultúrnych a internetových súťaží.

Za najvýznamnejšie výsledky považujeme 1.miesto tanečníčok z krúžku na Majstrovstvách Európy v Rumunsku a dve 1.miesta Denisa Benkovského na celoslovenských súťažiach v boxe /Majster Slovenskej republiky/a reprezentáciu školy prostredníctvom Petra Németha na podujatí v Rusku.

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 15:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)