Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Základná škola Dunajská Lužná poisťuje žiakov :

1. pre prípad krádeže a straty vecí

2. úrazové poistenie žiakov 

 

1. Všeobecné poistné podmienky pre poistenie žiakov pre prípad krádeže a straty vecí

Poisťovňa

ZŠ Dunajská Lužná už dlhé roky v oblasti poistenia žiakov pre prípad krádeže a straty vecí z dôvodu spoľahlivosti spolupracuje s poisťovňou Allianz.

Predmet poistenia

Predmetom poistenia sú nasledovné poistené veci: šatstvo, dáždniky, obuv, hodinky, tašky (aktovky), peračník, učebnice, rysovacie a písacie potreby, hudobné nástroje,     slúchadlá, ktoré slúžia žiakom s poruchou sluchu, dioptrické okuliare, ostatné zdravotnícke pomôcky, ktoré poistený nevyhnutne potrebuje v rámci zdravotnej starostlivosti (napr.: glukomer, inzulínové pero a pod.).

Výluky z poistenia

       Poistenie sa nevzťahuje na :

 1. škody spôsobené úmyselným konaním alebo nedbanlivosťou poisteného alebo osoby konajúcej na ich podnet,
 2. obsah šatstva a tašiek, ak nejde o poistené veci,
 3. peniaze, ceniny, cennosti,
 4. bicykle,
 5. krádež poistených vecí, ich poškodenie alebo zničenie spôsobené pri pokuse o krádež počas dopravy tam i späť na miesto organizovaného pobytu poistených žiakov,
 6. stratu poistených vecí.

Miesto poistenia

Miestom poistenia je budova školy a všetky miestnosti a priestranstvá na území SR,ktoré použije škola na organizovaný pobyt poistených žiakov alebo zamestnancov.

Suma za poistenie

Celková výška poistného je 656,- eur. Poistná suma je na veci do 200,- eur na osobu.

Platnosť poistenia

Začiatok poistenia je 12.9. 2019. Koniec poistenia je 15.10. 2020.

 

2. Úrazové poistenie ŠKOLÁK, Generali poisťovňa a.s.

Poistené sú všetky deti.

Rozsah poistenia

 • Poistenie sa dojednáva pre prípad úrazu, ku ktorému dôjde v dobe trvania poistenia s trvalými následkami. Ďalej je možné v poistnej zmluve dojednať poistenie denného odškodného za dobu nevyhnutného liečenia úrazu a poistenie dennej dávky pri hospitalizácii v dôsledku úrazu. Poistenie je platné na území celého sveta.
 • Poistenie sa vzťahuje v budovách a zariadeniach školy a na miestach, ktoré škola používa pre svoju pedagogickú činnosť. Ďalej sa poistenie vzťahuje na tie poistné udalosti, ktoré vzniknú mimo budovy školy, ak nastali počas podujatí pripravovaných školou a bol k nim zabezpečený odborný pedagogický dozor, napr. na školských výletoch, lyžiarskych kurzoch, školách v prírode a pod. Poistenie sa nevzťahuje na úrazy, ktoré vzniknú na priamej ceste poisteného do školy a späť, prípadne na ceste na miesta, kde sa konajú akcie pripravované školou, pokiaľ k nim nebol zabezpečený odborný dozor.

Doba trvania poistenia , začiatok a koniec poistenia

 • Pokiaľ poisťovateľ alebo poistník najneskôr 6 týždňov pred aktuálnym zánikom poistenia písomne neoznámi druhej zmluvnej strane, že nemá záujem na ďalšom pokračovaní poistenia.
 • Poistenie začína nultou hodinou dňa dojednaného ako začiatok poistenia v poistnej zmluve.

Povinnosti poisteného, ak nastane úraz

 • vyhľadať lekársku pomoc
 • oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu miesto, čas a spôsob úrazu, ku ktorému došlo, adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bol ošetrený
 • doručiť vyplnené tlačivo ,, Oznámenie o úraze", ktoré musí byť potvrdené školou.
 • zápis o školskom alebo pracovnom úraze
 • zadovážiť príslušné lekárske správy

Osoby oprávnené k prevzatiu poistného z poistenia

Ak je poistenou osobou maloleté dieťa, je poistné plnenie vyplatené jej zákonnému zástupcovi.

Denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia úrazu

Ak dôjde k úrazu poisteného, vyplatí poisťovateľ denné odškodné za dobu, ktorá zodpovedá dobe priemerného nevyhnutného liečenia pre toto poškodenie podľa Oceňovanej tabuľky A pre denné odškodné.

Denná dávka pri hospitalizácii v dôsledku úrazu

 • Ak nastane úraz a bezprostredne po ňom nasleduje hospitalizácia poisteného, vyplatí poisťovateľ za každý deň pobytu v nemocnici dennú dávku dohodnutú v poistnej zmluve. Za hospitalizáciu sa považuje z lekárskeho hľadiska nevyhnutný pobyt  v nemocnici, a to na území Slovenskej republiky, ktorý trvá minimálne 24 hodín.
 • Ak nastane úraz podľa týchto VPP a bezprostredne po ňom nasleduje hospitalizácia poisteného, vyplatí poisťovateľ dvojnásobok dennej dávky dohodnutej v poistnej zmluve za každý deň pobytu v nemocnici na oddelení intenzívnej starostlivosti.

Suma za poistenie

Sumu hradí Základná škola Dunajská Lužná zo svojho rozpočtu.

Platnosť poistenia

 Zmluva sa každý rok aktualizuje na začiatku školského roka.

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedová prestávka - podľa pokynov vedenia školy.

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút