Základná škola Dunajská Lužná

škola

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
  • Školská 257/22
  • 900 42 Dunajská Lužná
  • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
  • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Rada školy pri ZŠ Dunajská Lužná v zmysle Čl. 10 bod 13 Štatútu RŠ dnešným elektronickým hlasovaním prijala toto uznesenie:

RŠ berie na vedomie Organizačný poriadok ZŠ Dunajská Lužná od 01. 06.2020, vypracovaný v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 18. 05. 2020 (aktualizovaného dňa 22.05. 2020).

RŠ oceňuje promptné a zodpovedné vypracovanie tohto organizačného poriadku v zmysle pokynov zriaďovateľa ZŠ - Obce Dunajská Lužná a v zmysle vykonaného prieskumu záujmu rodičov o vyučovanie v ZŠ Dunajská Lužná.

RŠ odporúča čo najdôslednejšie napĺňanie všetkých usmernení tohto organizačného poriadku všetkými osobám, ktorých sa týka – žiakmi ZŠ, rodičmi žiakov a zamestnancami ZŠ. RŠ osobitne žiada žiakov a rodičov, aby sa riadili pokynmi vedenia školy a zamestnancov ZŠ pri realizácii všetkých epidemiologických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, a to najmä pri nástupe do školy (ranný filter) a pri odchode zo školy.

RŠ vyslovuje nádej, že zodpovedným prístupom všetkých sa bude pokračovať v zamedzovaní šírenia nákazy koronavírusu a všetci tak prispejú k zdarnému priebehu života ZŠ Dunajská Lužná (aj keď v obmedzenom režime) v poslednom mesiaci školského roka 2019/20.

Počet elektronicky hlasujúcich: 10

za: 10
proti: 0
zdržal sa: 0

V Dunajskej Lužnej 29. 05. 2020             

JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, predseda RŠ

 

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút