Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257/22
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Vážení rodičia,

na základe prejaveného záujmu Vám ponúkame vianočné fotenie Vašich detí.

V balíku bude 1ks portrétovej fotografie 14 x 21, 2 ks portrétovej fotografie 10 x 5 vo forme pohľadnice a dve obálky. Cena balíka je 7 €.

Termíny fotenia:

1.ročník + 2.F – 19.11.2019

2.ročník až 9.ročník – 21.11.2019

Svoj prípadný záujem nahláste mailom do 15.11. 2019 triednemu učiteľovi. Triedny učiteľ dá  žiakovi záväzný informovaný súhlas. Po jeho podpise rodičom bude žiak uvoľnený na fotografovanie.

 

Vzhľadom k zmenám, ktoré nastali vo vedení školskej jedálne Vás vážení rodičia žiadam o spoluprácu, trpezlivosť a ústretovosť pri zavádzaní zmien v súlade s platnou legislatívou. Do konca novembra by mala byť spustená webová stránka školskej jedálne. V priebehu budúceho roka bude možné odhlasovanie detí cez webovú jedáleň. Plánuje sa k 1.12. 2019 variť v novej kuchyni vybudovanej v MKS a to pre dôchodcov a materské školy. Šeky, ktoré vaše deti dostanú tento mesiac sú aj za december. Priloženú prihlášku poprosím vyplniť s dátumom od 1.11. 2019 a odovzdať do ŠJ. Stravné musí byť zaplatené do 20.11.2019.

vedúca školskej jedálne

 

Milí rodičia,

od pondelka 11.11. 2019 sa mení organizácia zvonenia a obedových prestávok. Aktualizovaný rozpis zvonenia máte k dispozícii na stránke školy. Ďakujeme za pochopenie.

Vedenie školy

 

 

čas

Čas trvania prestávky

1. hodina

7:50 - 8:35

10 min.

2. hodina

8:45 - 9:30

10 min.

3. hodina

9:40 - 10:25

10 min.

4. hodina

10:35 - 11:20

25 min. obed- 5. a 6.ročník, veľká prestávka

5. hodina

11:45 - 12:30

5 min.

6. hodina

12:35 - 13:20

20 min., obed 7.- 9. ročník

7. hodina

13:40 - 14:25

5 min.

8. hodina

14:30 - 15:15

5 min.

 

Obedňajšie prestávky:

11:20 -11:45   5. a 6. ročník, ŠKD   25 minút

13:20 -13:40  7. a 9. ročník, ŠKD    20 minút

 

 

 

 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

srdečne Vás pozývame na svätomartinský lampiónový sprievod, ktorý sa uskutoční dňa 11.11. 2019 od 17.00 hod. v Dunajskej Lužnej.

 

Vážení rodičia,

žiadame Vás, aby ste z bezpečnostných dôvodov neprichádzali v ranných hodinách autom na Školskú ulicu priamo pred školu, kde budú odparkované autobusy odvážajúce deti na školskú exkurziu. Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

Vedenie školy

Školská jedáleň a vývarovňa prijme ihneď vyučenú kuchárku, kvôli otvoreniu novej prevádzky v MKS Dunajská Lužná. Záujemcovia sa môžu informovať na telefónnom čísle 02/ 45980825.

Udvardiová Anna
vedúca školskej jedálne

Vážení rodičia,

hoci sme s radosťou prijali správu o kolaudácii novej budovy základnej školy, žiaci ešte pár dní zostanú v areáli školy, pretože v novej budove sa ešte inštaloval výťah na schodište pre imobilných. O nástupe do nových priestorov Vás po dohode so starostom obce budem informovať v dostatočnom predstihu.

S pozdravom 

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

Výsledky – počet získaných hlasov:

 1. JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak                 počet hlasov:   339
 2. Mgr. Ivana Gallé                                  počet hlasov:   210
 3. Ing. Jozef Kundlák                               počet hlasov:   234
 4. Ing. Adriána Vláčilová                          počet hlasov:   218
 5. Ing.Tomáš Volenský, PhD.                   počet hlasov:   206

 Poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov

 1. JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak                počet hlasov:   339
 2. Ing. Jozef Kundlák                              počet hlasov:   234
 3. Ing.Adriána Vláčilová                          počet hlasov:   218
 4. Mgr.Ivana Gallé                                   počet hlasov:   210
 5. Ing.Tomáš Volenský,PhD.                   počet hlasov:   206

        Do Rady školy pri ZŠ Dunajská Lužná boli ako zástupcovia rodičov pre funkčné obdobie 2019 – 2023 zvolení: JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, Ing. Jozef Kundlák, Ing. Adriána Vláčilová a Mgr. Ivana Gallé.

 

V Dunajskej Lužnej, 15. 10. 2019

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka ZŠ Dunajská Lužná

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

v priloženom súbore máte k dispozícii pozvánku na regionálne stretnutie pri príležitosti 101. výročia vzniku ČSR a tiež 205. výročia posvätenia evanjelického chrámu Božieho.

Mgr. Klátiková Oľga

 

POZVÁNKA, PDF  

 

KANDIDÁTSKA LISTINA

(prihlásení kandidáti sú zoradení v abecednom poradí):

 

 1. JUDr. Mgr. Pavol ADAMČIAK (rodič žiaka 5.C a žiačky 3.C; povolanie: hovorca):

Už len ako člen RŠ (ak by som bol zvolený) s využitím skúsenosti z predchádzajúcich 4 rokov pôsobenia v RŠ naďalej hájiť záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov školy voči zriaďovateľovi, najmä vyslovením názoru na plánované projekty rozšírenia kapacity ZŠ, tlmočením aktuálnych požiadaviek vedenia ZŠ a jej zamestnancov a apelovaním na zriaďovateľa ako reprezentant rodičov.“

 

       2. Mgr. Ivana GALLÉ (rodič žiaka 3.E; povolanie: školský špeciálny pedagóg)

 1. Byť "mostom" medzi pedagogickým zborom a rodičmi - ako človek s pedagogickým vzdelaním, ktorý je zároveň aj rodičom, dokážem pochopiť obe strany v prípadných odlišnostiach názorov a tak zabezpečiť optimálny konsenzus riešení.
 2. Ako špeciálna pedagogička - prinášať inovatívny a koncepčný prístup v riešeniach problémov s integrovanými žiakmi. 
 3. Ako človek aktívny v oblasti vzdelávania - zdieľať informácie o nových trendoch a akciách organizovaných mimo školy a tak prispievať k rozvoju všeobecného rozhľadu pedagógov rovnako ako aj rodičov.“

 

        3. Ing. Jozef KUNDLÁK (rodič dvoch žiačok 2.E; povolanie: projektový manažér)

Chcem nadviazať na kontinuitu mojej doterajšej práce v RŠ a pomôcť pri doriešení aktuálne otvorených vecí ohľadne rekonštrukcie F-bloku a plánovaných priestorových projektov do budúcna, ako aj pri ďalších diskusiách ohľadne rozvoja ZŠ.“

 

        4. Ing. Adriána VLÁČILOVÁ (rodič žiaka 4. D.; povolanie: ekonómka- účtovníčka )

„Tak ako doteraz by som rada bola súčasťou Rady školy a aspoň malou mierou prispievala k hodnoteniu a podpore dobrých nápadov pre deti našej školy. Svojim vzdelaním v ekonomickom smere viem dať na veci ekonomicky pohľad a hodnotiť prípadné budúce projekty aj z tejto stránky.“

 

        5. Ing. Tomáš VOLENSKÝ, PhD. (rodič žiačky 2.E; povolanie: vedecko – výskumný pracovník na Strojníckej fakulte STU):

„Ako dlhoročný pracovník v oblasti verejného vysokého školstva, aktuálne člen komisie pre školstvo, kultúru, mládež a šport v obci Dunajská Lužná a Rady rodičov mi nie je ľahostajný osud tejto školy a mám záujem svojimi skúsenosťami a vedomosťami prispieť k jej ďalšiemu rozvoju.“

 

Voľby zástupcov rodičov do RŠ sa uskutočnia na triednych schôdzach plenárneho zasadnutia ZRPŠ dňa 14. 10. 2019 tajným hlasovaním.

PaedDr. Iveta SLOBODNÍKOVÁ
riaditeľka ZŠ

 

 

Aktuálne fotogalérie

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 10 min.
4. 10:35 - 11:20 25 min.
  obed - 5. a 6. ročník, veľká prestávka
5. 11:45 - 12:30 5 min.
6. 12:35 - 13:20 20 min.
  obed 7.- 9. ročník
7. 13:40 - 14:25 5 min.
8. 14:30 - 15:15  
   

Obedňajšie prestávky

 11:20 - 11:45 5. a 6. ročník, ŠKD 25 minút
 13:20 - 13:40 7. - 9. ročník, ŠKD 20 minút